1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 10 öğrenciye Google'da çalışma imkanı
10 öğrenciye Google'da çalışma imkanı

10 öğrenciye Google'da çalışma imkanı

İnovasyon haftasında konuşan Komite Başkanı Tahsin Öztiryaki seneye 10 başarılı öğrenciyi Google’a çalışmaya göndereceklerini söyledi.

A+A-

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından organize edilen ve 20 bine yakın girişimci ve inovasyon meraklısının katılımının beklendiği İnovasyon Haftası tüm hızıyla devam ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde konuşan Komite Başkanı Tahsin Öztiryaki, inovasyonun önemini yıllardır herkese anlatmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye’nin 2023 hedefine inovasyon yoluyla ulaşacağına inandıklarını ve bu inançla yollarına devam ettiklerini bildirdi. Öztiryaki, seneye “Google”a silikon vadisini incelemeleri için öğrenci götüreceklerini belirterek, Türkiye’den 10 tane öğrencinin Google’ın merkezinde çalışabilmeleri için Google’dan şartname hazırlama talebinde bulunduklarını belirtti.

Öğrenci ve sanayici birlikte

Bu noktada Google’dan olumlu yanıt aldıklarını bildiren Öztiryaki, “Seneye öğrencilerin arasından seçim yapacağız ve bu öğrencilerin Google’da çalışabilmelerini sağlayacağız” dedi. Organizasyona Türkiye için katma değerli ürün yapma yolunda olan tüm projeleri getirdiklerini bildiren Öztiryaki şunları kaydetti: “Organizasyon yoluyla sanayici, akademisyen ve öğrenci üçgenini nasıl oluşturabileceğimizi hesaplıyoruz.”

İnovasyon kalkandır

Pre­fab­ri­ke ve ha­fif çe­lik ya­pı sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren Ve­fa­’nın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Or­han Gü­ner, ino­vas­yo­nun ku­rum­la­rı sar­sa­bi­le­cek ani de­ği­şim­le­re ve et­ki­le­re kar­şı ko­ru­yu­cu bir kal­kan gö­re­vi üst­len­di­ği­ni be­lirt­ti.

Cirolar yüzde 50 arttı

Gü­ner, “Ürün­ler son yıl­lar­da top­lam ci­ro­la­rı­mı­zın yüz­de 50’si­ni oluş­tu­ru­yor. Kat­ma de­ğer­li çö­züm­ler hem sek­tö­rün stan­dar­dı­nı ve müş­te­ri­le­ri­mi­zin kon­fo­ru­nu yük­sel­ti­yor hem de bü­yü­me­mi­zin ve re­ka­bet üs­tün­lü­ğü­mü­zün lo­ko­mo­ti­fi olu­yo­r” de­di.

TEB

Sunumunu Glass ile yaptı

İno­vas­yon Haf­ta­sı­’n­da Go­og­le Glass ta­ka­rak ko­nuş­ma ya­pan TEB Ge­nel Mü­dü­rü Ümit Leb­le­bi­ci, “Göz­lük­te­ki CEP­TE­TEB uy­gu­la­ma­sı sa­ye­sin­de si­ze ba­ka­rak ko­nu­şur­ken bi­le en gün­cel kre­di kar­tı kam­pan­ya­la­rı­nı ta­kip ede­bi­li­yor, en ya­kın TEB ATM ve şu­be­le­ri bu­la­bi­li­yo­rum” dedi.

Para transferi de mümkün

Leblebici, şöyle devam etti: “Ya­kın bir ge­le­cek­te, pa­ra trans­fe­ri, borç öde­me gi­bi bir­çok ban­ka­cı­lık iş­le­mi­ni bu göz­lük­ten de ya­pa­bi­le­ce­ğiz. Hat­ta AT­M’­ye do­kun­ma­dan sa­de­ce bu göz­lük­le ba­ka­rak bi­le pa­ra çek­mek bi­le müm­kün ola­bi­le­ce­k.”

BRIDGESTONE

Lastiğe ruh kattı ilkleri başardı

Bri­sa Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Bay­man, “Las­tik sek­tö­rü gi­bi tek­no­lo­jik ola­rak ino­vas­yo­nun çok hız­lı ola­ma­dı­ğı bir sek­tör­de bi­le ino­vas­yon yap­ma im­ka­nı var­dı­r” de­di. Bri­sa­’nın en il­ginç ino­vas­yo­nu ise Mo­bil­fix.

Büyük buluş

Dün­ya­nın ilk ve tek “Mo­bil TIR Ba­kım Ser­vi­si­” olan Mo­bil­fix, ti­ca­ri fi­lo­la­rın ve ko­ope­ra­tif­le­rin ağır va­sı­ta araç park­la­rı­na gi­de­rek ön dü­zen kon­tro­lü ve aya­rı, in­dük­si­yon (ısı­tı­cı) ile kam­ber aya­rı, nit­ro­jen ga­zı do­lu­mu, las­tik sök­me-tak­ma, ro­tas­yon, las­tik ta­mi­ri, diş de­rin­li­ği-las­tik ba­sın­cı kon­tro­lü, sa­bit ba­lans ve sey­yar ba­lans gi­bi ba­kım hiz­met­le­ri­ni mo­bil üni­te­sin­de su­na­bi­li­yor.

THY

İddialı fikirleri THY uçuruyor

Türk Ha­va Yol­la­rı ye­ni pro­je­si In­vest On Bo­ard ile gi­ri­şim­ci­le­re fi­kir­le­ri­ni Türk Ha­va Yol­la­rı uçak­la­rın­da sun­ma im­ka­nı ve­ri­yor. Pro­je sa­ye­sin­de işadam­la­rı ve ya­tı­rım­cı­lar uçak­ta se­ya­hat eder­ken en id­di­alı star­tup fi­kir­le­ri­ni otur­duk­la­rı yer­den iz­le­me ve de­ğer­len­dir­me şan­sı bu­lu­yor.

Faaliyetler Planet’e yüklenecek

Se­çi­len ilk 11 star­tup pro­je­si, ara­lık ayın­dan iti­ba­ren Türk Ha­va Yol­la­rı­’nın ge­niş film, mü­zik ve oyun ar­şi­vi­ne sa­hip, do­kun­ma­tik ve iş­lev­sel uçak içi eğ­len­ce sis­te­mi Pla­ne­t’e yük­len­miş ola­cak. Ay­rı­ca ye­ni baş­vu­ru­lar ara­sın­dan se­çi­le­cek pro­je­ler, ay­dan aya Pla­net sis­te­mi­ne yük­le­ne­cek.

ARÇELİK

Dondurma yapan buzdolabı üretti

Arçelik Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, başarılarının arkasında Ar-Ge ve inovasyon gücünün yer aldığını ifade etti. Çakıroğlu geliştirdikleri inovatif ürünlere şu örnekleri verdi:

Patent zengini

“Çin pazarına özel geliştirdiğimiz pirinç saklama bölmesi olan buzdolabımız uluslararası ödül aldı. 18 özgün patentle korunan dünyanın ilk Türk Kahve Makinesi Telve’yi bu yıl pazara sunduk. Demlenen çayı uzun süre taze tutabilen çay makinemiz Gurme’de buyük ilgi gördü. Ayrıca yine dünyada ilk olan dondurma yapma makinesi bölmesine sahip buzdolabını da ürettik.”

BUGÜN GAZETESİ