1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 26 Emniyet müdürünün görev yerleri değiştirildi
26 Emniyet müdürünün görev yerleri değiştirildi

26 Emniyet müdürünün görev yerleri değiştirildi

İs­tan­bul Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ve İs­tan­bul Or­ga­ni­ze Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce 17 Ara­lı­k’­ta imar, yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu dü­zen­len­di.

A+A-

Ope­ras­yo­nun ar­dın­dan şu­be mü­dür­le­ri ve em­ni­yet mü­dür yar­dım­cı­la­rı­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 26 em­ni­yet mü­dü­rü­nün gö­rev yer­le­ri de­ğiş­ti­ril­di.

150 PO­Lİ­SİN YE­Rİ DE­ĞİŞ­Tİ

Ar­dın­dan İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Hü­se­yin Çap­kın gö­rev­den alı­na­rak mer­ke­ze çe­kil­di. Tür­ki­ye ça­pın­da 137 mü­dü­rün gö­rev ye­ri de­ğiş­ti. İs­tan­bul Te­rör­le Mü­ca­de­le, Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le ve Or­ga­ni­ze Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’n­de gö­rev­li 150 po­lis, ko­mi­ser, başko­mi­ser ve em­ni­yet ami­ri­nin, em­ni­yet mü­dür ve yar­dım­cı­la­rı­nın da gö­rev yer­le­ri de­ğiş­ti­ril­di.

Gö­rev yer­le­ri de­ği­şen po­lis ve amir­le­rin sa­yı­sı ise 150 ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’n­de, Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sıy­la il­gi­li ça­lış­ma yü­rü­ten bü­ro­da gö­rev­li 1 em­ni­yet ami­ri ve 5 po­lis de baş­ka gö­rev­le­re atan­dı. Ye­ni em­ni­yet ami­ri ve po­lis­le­rin Or­ga­ni­ze ve Ma­li Şu­be­’de alı­nıp Bo­ğaz Köp­rü­sü ve il­çe mü­dür­lük­le­ri­ne ta­yi­n edilenler ol­du­ğu be­lir­til­di.
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ