1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 3 bakanın istifası için kim ne dedi?
3 bakanın istifası için kim ne dedi?

3 bakanın istifası için kim ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın istifasına ilişkin, “Sayın Erdoğan Bayraktar delikanlı gibi davrandı, inandığı şeyleri söyledi.

A+A-

Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Başbakanın verdiği talimatları yerine getirdim. Eğer o talimatlar yanlışsa yolsuzluğa kaynaklık yapıyorsam önce yargılanması gereken, istifa etmesi gereken kişi Erdoğan’dır’ dedi. Bir Karadenizli delikanlı gibi davrandı” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile İçişleri Bakanı Muammer Güler’in istifalarının sorulması üzerine de “İstifalar biraz gecikmiş” yanıtını verdi.

KOÇ: Bayraktar yaşananlara ışık tuttu

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­luk Koç, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­dan is­ti­fa eden Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın der­hal is­ti­fa et­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Bay­rak­ta­r’­ın açık­la­ma­la­rı­nı “ze­hir zem­be­re­k” ola­rak ni­te­le­yan Koç bu açık­la­ma­nın bü­tün ya­şa­nan­la­ra ışık tut­tu­ğu­nu söy­le­di. Koç, “Bir ger­çe­ği Bay­rak­tar ifa­de et­miş­tir. Bi­zim de ba­şın­dan be­ri söy­le­di­ği­miz bu­dur; olay­la­rın te­mel so­rum­lu­su, hır­sız­lı­ğa da, yol­suz­lu­ğa da, rüş­ve­te de sa­de­ce son so­ruş­tur­ma­lar çer­çe­ve­sin­de de­ğil, 11 yıl­lık ik­ti­da­rı bo­yun­ca göz yu­man, ka­nat ge­ren biz­zat Baş­ba­kan­dır. Baş­ba­ka­nın so­rum­lu­lu­ğu öy­le mey­dan­lar­da nu­tuk ata­rak, din iman sö­mü­rü­sü ya­pa­rak, göz­den uzak tu­tu­la­cak nok­ta­da de­ğil­di­r” diye konuştu.

DEMiRTAŞ: İlk gün istifa etmelilerdi

BDP lideri Se­la­hat­tin De­mir­taş, is­ti­fa­la­rın ge­cik­ti­ği­ni söy­le­di. Ba­kan­la­rın so­ruş­tur­ma­nın ilk gü­nün­de is­ti­fa et­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden De­mir­taş, şöy­le ko­nuş­tu: “Çün­kü ken­di­le­ri ic­ra ma­ka­mın­da olan yet­ki­li in­san­lar­dı. Ço­cuk­la­rı­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu rüş­vet ope­ras­yo­nu yü­rü­tül­dü ve ço­cuk­la­rı tu­tuk­lan­dı. Ken­di­le­ri­ne bağ­lı bir bi­rim so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­tü­yor­du. So­ruş­tur­ma­nın se­la­me­ti açı­sın­dan ilk da­ki­ka­dan iti­ba­ren is­ti­fa­nın ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­di. Ge­cik­miş bir is­ti­fa. Hü­kü­me­tin ilk ham­le­le­ri da­ha çok so­ruş­tur­ma­nın önü­nü kes­me­ye dö­nük yan­sı­dı. Yi­ne de is­ti­fa et­me­le­ri doğ­ru­dur.”

DESTiCi: İstifalar beklentileri karşıladı

BBP Ge­nel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Des­ti­ci, ba­kan­la­rın is­ti­fa­sı­nın sü­re­cin sağ­lık­lı bir bi­çim­de iler­le­me­si için ka­mu­oyu­nu bir neb­ze de ol­sa ra­hat­lat­tı­ğı­nı sa­vun­du. Des­ti­ci, “Ben­ce doğ­ru ola­nı yap­mış­lar­dır. Ken­di­le­ri açı­sın­dan da hü­kü­met açı­sın­dan da mil­le­tin bek­len­ti­le­ri kar­şı­lan­mış­tır di­ye dü­şü­nü­yo­rum. So­ruş­tur­ma­nın se­la­me­ti açı­sın­dan is­mi bu ope­ras­yon­da anı­lan ba­kan­la­rın is­ti­fa­la­rı doğ­ru bir ka­rar­dır. Bu­ra­da hiç kim­se­nin hu­ku­ka mü­da­ha­le et­me­me­si ge­re­kir. So­ruş­tur­ma sü­re­cin­de hu­ku­ka ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler, top­lu­mu­mu­zun ada­let duy­gu­su­nu ze­de­le­mek­te­di­r” de­di.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ