1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 3 bin metre yükseklikten kimlik tespiti
3 bin metre yükseklikten kimlik tespiti

3 bin metre yükseklikten kimlik tespiti

Toplumsal olaylarda kullanılmak üzere Emniyet’e alınan Bell 427 tipi helikopterler 3 bin metre yükseklikten kimlik tespitine imkan tanıyan yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı yapabiliyor.

A+A-

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (EGM), geç­ti­ği­miz yıl top­lum­sal olay­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re Si­vil Sa­vun­ma Müs­te­şar­lı­ğı­’n­dan (SSM) 15 adet he­li­kop­ter ta­le­bin­de bu­lun­du. 150 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de­ki iha­le­yi Ame­ri­kan Bell fir­ma­sı ka­zan­dı. İki mo­to­ru olan ve 1340 ki­log­ram yük ta­şı­ya­bi­len he­li­kop­ter­ler­den 6’sı EGM Ha­va­cı­lık Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’na tes­lim edil­di.

9 he­li­kop­te­rin de önü­müz­de­ki ay­lar­da tes­lim edi­le­ce­ği be­lir­til­di. He­li­kop­ter­le­rin üze­rin­de bu­lu­nan yük­sek çö­zü­nür­lük­lü ka­me­ra­lar sa­ye­sin­de be­lir­le­nen alan­lar­dan et­ki­li gö­rün­tü­ler kay­de­di­li­yor.

TER­MAL KA­ME­RA­SI VAR

Ye­re san­ti­met­re­ler­ce yak­la­şa­bi­len ka­me­ra mer­cek­le­ri sa­ye­sin­de HD gö­rün­tü kay­dı ya­pa­bi­len he­li­kop­ter­ler, ay­nı za­man­da bel­li bir me­sa­fe­ye ka­dar da ter­mal gö­rün­tü ala­bi­li­yor. Üç bin met­re yük­sek­li­ğe ka­dar çı­ka­bi­len he­li­kop­ter­ler, kay­det­ti­ği yük­sek çö­zü­nür­lük­lü gö­rün­tü­le­ri bağ­lı bu­lun­duk­la­rı mer­kez­le­re an­lık ola­rak ile­ti­yor. He­li­kop­ter­ler şa­fak bas­kın­la­rın­da da kul­la­nıl­ma­sı plan­la­nı­yor.

Göz kamaştıran projektör

Top­lum­sal olay­lar­da şid­det eği­lim­li gös­te­ri­ci­le­rin fo­toğ­ra­fı­nı çe­ke­rek kim­lik tes­pi­ti­ne im­kan ta­nı­yan he­li­kop­ter­le­re ışık pro­jek­tör­le­ri de ta­kıl­dı. Çok güç­lü ışık kay­na­ğı ba­rın­dı­ran pro­jek­tör­ler gös­te­ri­ci­le­re tu­tul­du­ğun­da göz­le­ri­nin ka­maş­ma­sı­nı sağ­lı­yor.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ