1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 3 cümle yetti
3 cümle yetti

3 cümle yetti

Geçen hafta 3 milyar doların üzerindeki doğrudan müdahaleye rağmen gerilemeyen dolara üç cümle yetti. Merkez’in ‘ara Para Politikası Kurulu’ toplantısı kararını aldığını duyurması doları 2.39’dan 2.29 liraya düşürdü

A+A-

ABD Merkez Bankası Fed’in bugün yapacağı iki günlük toplantı öncesi global piyasalar yangın yerine döndü. Fed’in tahvil alımlarını azaltma korkusu ile gelişmekte olan piyasalardan çıkışlar doları Türk Lirası karşısında 2.40 sınırına kadar getirdi. Geçen hafta 2.32 liradan kapanan dolar/TL kuru ek parasal sıkılaştırmaya (EPS) rağmen TCMB’nin TL’deki değer kaybını durdurmada yetersiz görülmesiyle dün arka arkaya tarihi zirveleri test ederek 2.39 liraya kadar yükseldi.

Dolar 10 kuruş geriledi

Dolar, Merkez Bankası’nın ara Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararı almasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Kademeli düşüşün sürdüğü dolar/TL, 10 kuruş düşerek 2.2845 seviyesine kadar geriledi. 3.2790 lira ile yeni bir rekora imza atan euro ise Merkez’in açıklamasının ardından hızla gerileyerek 3.1510 liraya indi. Dün tahvil piyasasın da hareketli dakikalar hakimdi. Gösterge tahvilin faizi Ocak 2012’den bu yana ilk kez yüzde 11’in üstüne çıktı.

Açıklama 24:00’da yapılacak

Merkez Bankası yakın dönem gelişmelerinin değerlendirilmesi ve fiyat istikrarı için gerekli politika tedbirlerinin alınması amacıyla 28 Ocak’ta ara Para Politikası Kurulu toplantısı yapacağını açıkladı. En son 4 Ağustos 2011’de ara PPK düzenleyen TCMB’nin açıklamasına göre, PPK bu akşam toplanacak ve karar saat 24.00’te kurumun internet sitesinden duyurulacak. Toplantının akşam olmasının Merkez’in daha önceden planladığı bir programından kaynaklandığı belirtildi.


Merkez’in faizi piyasanın gerisinde kaldı

Uz­man­lar Mer­ke­z’­in bu­gün ya­pa­ca­ğı ara PPK top­lan­tı­sın­da ag­re­sif fa­iz ar­tı­rı­mı­na git­me­si­ni bek­li­yor. ALB Men­kul De­ğer­ler Araş­tır­ma Mü­dü­rü Ye­liz Ka­ra­bu­lut, Mer­kez Ban­ka­sı fa­iz­le­ri­nin pi­ya­sa­nın çok ge­ri­sin­de ol­du­ğu­nu bu yüz­den mi­ni­mum 200 baz pu­an­lık bir ar­tış bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. EPS uy­gu­la­ma­sı­nın pi­ya­sa­la­ra hiç­bir fay­da­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Ka­ra­bu­lut, pi­ya­sa­la­rı tat­min et­me­yen bir du­rum ha­lin­de do­la­rın 2.40 ve 2.5 li­ra se­vi­ye­le­ri­ne hız­la yük­se­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. HSBC Port­föy Stra­te­jis­ti Ali Ça­kı­roğ­lu ise “Yüz­de 4.50 se­vi­ye­sin­de bu­lu­nan haf­ta­lık re­po fai­zin­de 150 baz pu­an­lık, yüz­de 7.75 se­vi­ye­sin­de ge­ce­lik borç ver­me fai­zin­de de mi­ni­mum 75 baz pu­an­lık ar­tı­rım bek­li­yo­ruz. Bu­nun­la bir­lik­te yüz­de 6.75 se­vi­ye­sin­de­ki pi­ya­sa ya­pı­cı ban­ka­la­ra uy­gu­la­nan ge­ce­lik borç ver­me fai­zin­de de mi­ni­mum 75 baz pu­an­lık ar­tı­rım bek­li­yo­ru­z” de­di.

Duyarlılığı test etti

Mer­kez Ban­ka­sı yö­ne­ti­mi, pi­ya­sa­nın fai­ze du­yar­lı­lı­ğı­nı test et­mek ama­cıy­la, PPK top­lan­tı ka­ra­rı­nı ku­run hız­la art­tı­ğı sa­at­ler­de açık­la­dı. Açık­la­may­la bir­lik­te kur­da ya­şa­nan be­lir­gin dü­şüş, fa­iz­de ar­tış bek­len­ti­si­nin kar­şı­lan­ma­sı ha­lin­de TL’­de­ki de­ğer kay­bı­nın du­ra­ca­ğı­nı gös­ter­di.

Ya­tı­rım­cı­lar, Mer­ke­z’­in bu­gü­ne ka­dar­ki bek­len­me­dik sür­priz ka­rar­la­rı­nın çö­züm ge­tir­me­di­ği­ni, kur ar­tı­şı­nın ‘i­yi bir fa­iz ar­tı­şı­’y­la fren­le­ne­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di­ler. Mer­kez ke­sin so­nuç al­mak için, fa­iz­de­ki yüz­de 7,75’lik üst ban­dı ya 2,5 ila 3 pu­an ar­tı­ra­cak ya da 1,5-2 pu­an ar­tı­rıp, ‘Ye­ni ar­tış­lar ya­pa­bi­li­ri­m’ me­sa­jıy­la bu ora­nı des­tek­le­ye­cek. Ak­si hal­de pi­ya­sa bek­len­ti­si­nin uza­ğın­da­ki ye­ni sür­priz ka­rar­lar kur­da ag­re­sif ar­tış­la­ra yol aça­bi­le­cek.

Özel gün ar­ta­bi­lir

Ay­rı­ca ya­tı­rım­cı­lar, Mer­ke­z’­in elin­de­ki ikin­ci al­ter­na­ti­fin ise ‘ö­zel gün sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­k’ ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler. Ya­tı­rım­cı­lar, “Bu sa­yı 15-20 gü­ne çı­ka­rı­lır, bu fa­iz haf­ta­lık ye­ri­ne gün­lük ve­ri­lir­se Tür­ki­ye­’ye sı­cak pa­ra aka­r” de­di­ler. (Erdoğan Süzer)

BUGÜN GAZETESİ