1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 3 parti de karşı çıktı
3 parti de karşı çıktı

3 parti de karşı çıktı

TBMM Adalet Komisyonu’nda büyük kavgalar eşliğinde kabul edilen HSYK kanun teklifine ilişkin hazırlan rapora CHP, MHP ve BDP muhalefet şerhi yazdı. Teklifin Anayasa’ya aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

A+A-

Ada­let Ko­mis­yo­nu­’n­da AK Par­ti­’nin oy­la­rı ile ka­bul edi­len HSYK ka­nun tek­li­fi ile il­gi­li ko­mis­yon ra­po­ru ha­zır­lan­dı. Ra­po­ra CHP, MHP ve BDP mu­ha­le­fet şer­hi yaz­dı. CHP mu­ha­le­fet şer­hin­de 49 mad­de için ay­rı ay­rı en­di­şe­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Mad­de­le­rin Ana­ya­sa’­nın 2, 138, 153 ve 159. mad­de­le­ri­ne ay­kı­rı ol­du­ğu ifa­de edil­di. Tef­tiş Ku­ru­lu baş­kan ve yar­dım­cı­la­rı­nın se­çim yet­ki­si­nin ba­ka­na ve­ril­me­si­nin kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı ve ha­kim­lik te­mi­na­tı il­ke­le­ri­ne açık­ça ay­kı­rı ol­du­ğu bil­di­ril­di.

İTİ­RAZ­I İN­CE­LE­ME YET­KİSİ YOK

Ge­nel Ku­ru­l’a ta­nı­nan iti­raz­la­rı in­ce­le­me yet­ki­si­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı be­lir­til­di. Bir­bi­ri­ni iz­le­yen da­ire­le­re ka­rar­la­ra kar­şı ya­pı­lan iti­raz­la­rı de­ğer­len­dir­me yet­ki­si ta­nı­ma­nın yan­lış­lı­ğı­na dik­kat çe­ki­le­rek, “Bu­na gö­re si­ya­si bir ki­şi­lik olan Ada­let Ba­ka­nı­’nın, dai­re üye­le­ri­nin da­ğı­lı­mı ve da­ire­le­rin olu­şu­mu üze­rin­de­ki yet­ki­si dik­ka­te alın­dı­ğın­da ha­kim ve sav­cı­lar­la il­gi­li ata­ma, yet­ki, ter­fi ve di­sip­lin gi­bi çok önem­li iş­ler hak­kın­da ya­pı­la­cak iti­raz­la­rın her­han­gi si­ya­si mü­da­ha­le ola­na­ğı bu­lun­ma­yan Ge­nel Ku­rul ta­ra­fın­dan ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı ge­re­ki­r” de­nil­di.

Tek­li­fe 5 iti­raz­da bu­lu­nan MHP de tek­li­fin par­la­men­ter sis­te­min kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı, mah­ke­me­le­rin ba­ğım­sız­lı­ğı ve ta­raf­sız­lı­ğı il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı ol­du­ğunu vur­gu­l­adı.

MHP’­DEN TEK­Lİ­FE 5 İTİ­RAZ

Yar­gı er­ki­ni yü­rüt­menin ta­hak­kü­mü al­tı­na so­kul­ma­sı, Ada­let Ba­ka­nı­’nın, dar­be ve muh­tı­ra­la­rın et­ki­li ol­du­ğu ola­ğa­nüs­tü dö­nem­ler­de bi­le ta­nın­ma­yan yet­ki­lerle do­na­tıl­ma­sı­nın Ana­ya­sal si­ya­si re­ji­mi de­ğiş­ti­re­cek va­ha­met­te Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğu ifa­de edil­di. Yar­gı­tay se­çim­le­ri­ne si­ya­si amaç­la mü­da­ha­le edil­di­ği di­le ge­ti­ril­di.

Amaç kadro tasfiyesi

BDP ise mu­ha­le­fet şer­hin­de ta­sa­rı­nın hu­kuk dev­le­ti ya­pı­sı­nın güç­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik de­ğil, Ada­let Aka­de­mi­si­’n­den baş­la­ya­rak bü­tün yar­gı üst ku­rul­la­rın­da kad­ro de­ği­şi­mi­ne ve kad­ro tas­fi­ye­si­ne se­bep ola­cak ni­te­lik­te ol­du­ğu be­lir­tti. Ta­sa­rı­nın ama­cı­nın hu­kuk ku­rul­la­rın­da ege­men kad­ro­la­rı de­ğiş­tir­mek ol­du­ğu­ vur­gu­lan­dı.Ve­ne­dik Kri­ter­le­ri­’n­de esas alın­dı­ğı gi­bi Ada­let Ba­ka­nı­’nın ku­rul üze­rin­de et­ki­li ve yet­ki­li ol­ma­sı­nın ku­ru­lun ba­ğım­sız­lı­ğı­na ha­lel ge­ti­re­ce­ği ha­tır­la­tıl­dı. Ya­sa­ma ve yü­rüt­me­nin ya­nın­da apay­rı bir gö­re­vi ic­ra eden yar­gı er­ki­nin tüm bas­kı ve et­ki­ler­den uzak tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği di­le ge­ti­ril­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ