1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. AB: Endişelerimiz doruk noktasında
AB: Endişelerimiz doruk noktasında

AB: Endişelerimiz doruk noktasında

17 Aralık’daki operasyonun ardından yaşanan son gelişmeler Avrupa’da “endişe konusu” oldu.

A+A-

Avrupa Konseyi, hükümetin HSYK’nın yapısını değiştirmek için Meclis’e sunduğu teklife tepki gösterdi. AB Komisyonu’ndan yapılan 2 ayrı açıklamada da yargı ve emniyetteki görevden almalar eleştirilerek hukukun üstünlüğü de dahil siyasi kriterlere uyulması istendi.

Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin (AB) İs­tan­bul mer­kez­li yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­nın ar­dın­dan hü­kü­me­tin ta­sar­ruf­la­rı­na tep­ki­le­ri sü­rü­yor. AB Ko­mis­yo­nu, Tür­ki­ye­’de sav­cı ve po­lis­le­rin gö­rev­den alın­ma­sı­nın ken­di­le­ri için en­di­şe kay­na­ğı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nuy­la il­gi­li bir so­ru­yu ce­vap­la­yan AB Ko­mis­yo­nu Söz­cü­sü Oli­vi­er Ba­illy, “Bu ge­liş­me­ler, de­vam eden so­ruş­tur­ma­la­rı; ad­li­ye ve po­li­sin ko­nu­la­rı ba­ğım­sız ola­rak so­ruş­tu­ra­bil­me­si­ni za­yıf­la­ta­bi­li­r” de­di.

‘SEKTEYE UĞRAR’

Ba­illy, AB Ko­mis­yo­nu­’nun 17 Ara­lı­k’­tan bu ya­na yar­gı­nın ve yar­gı­nın ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket eden po­li­sin, ara­la­rın­da yol­suz­lu­ğun da bu­lun­du­ğu suç­la­ra yö­ne­lik it­ham­la­rın ta­ma­men so­ruş­tu­rul­ma­sı, he­sap ve­re­bi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı ve ba­ğım­sız bir şe­kil­de ha­re­ket et­me ka­pa­si­te­si­ni azal­ta­cak ya da bal­ta­la­ya­cak ey­lem­le­re yö­ne­lik en­di­şe­le­ri di­le ge­tir­di­ği­nin al­tı­nı çiz­di.

“Bu olay­la­rın baş­la­dı­ğı 17 Ara­lı­k’­tan bu ya­na, gö­rev­den al­ma­la­rın muh­te­mel yol­suz­luk­la il­gi­li id­di­ala­rın de­rin­le­me­si­ne araş­tı­rıl­ma­sı­nın sek­te­ye uğ­ra­ya­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek bu ko­nu­da­ki en­di­şe­le­ri­mi­zi or­ta­ya koy­du­k” di­yen söz­cü, son 3 haf­ta­da çok sa­yı­da po­lis me­mu­ru­nun baş­ka gö­rev­le­re atan­ma­sın­dan da en­di­şe duy­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. Oli­vi­er Ba­illy, “A­day bir ül­ke olan Tür­ki­ye­’den, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü de da­hil ol­mak üze­re ka­tı­lım kri­ter­le­ri­ne bağ­lı kal­ma­sı, id­di­ala­rın so­ruş­tu­rul­ma­sı için ge­re­ken adım­la­rı at­ma­sı çağ­rı­sın­da bu­lu­nu­yo­ru­z” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. Muh­te­mel usul­süz­lük­le­rin de yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan ay­rım­cı­lık ve ay­rı­ca­lık ya­pıl­ma­dan ta­raf­sız ve şef­faf şe­kil­de ele alın­ma­sı­nı is­te­yen Ba­illy, bu ko­nu­nun mü­za­ke­re baş­lık­la­rı açıl­ma­sı­na muh­te­mel et­ki­si­nin ise şu aşa­ma­da gün­dem­le­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

‘TARAFSIZLIĞI ETKİLER’

Ge­niş­le­me ve Av­ru­pa Kom­şu­luk Si­ya­se­ti­’n­den So­rum­lu Ko­mi­ser Ste­fan Fü­le­’nin söz­cü­sü Pe­ter Sta­no da, yar­gı­nın ta­li­ma­tıy­la ha­re­ket eden yar­gı ve em­ni­yet men­sup­la­rı­nın yol­suz­luk gi­bi suç­la­rı araş­tır­ma yet­ki­si­nin kı­sıt­lan­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Atı­lan adım­lar­la il­gi­li dev­let ku­rum­la­rı­nın ‘he­sap ve­re­bi­lir­li­ği­ni­n’ de za­rar gör­dü­ğü kay­det­ti. Sta­no, “En son An­ka­ra­’da 350 po­li­sin gö­rev­den alın­ma­sı ile ne­ti­ce­le­nen çok sa­yı­da po­li­sin gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si, de­vam et­mek­te olan so­ruş­tur­ma­la­rın ba­ğım­sız­lı­ğı, ta­raf­sız­lı­ğı ve et­kin­li­ği­ne muh­te­mel et­ki­le­ri açı­sın­dan en­di­şe­ye se­bep ol­mak­ta­dı­r” de­di.

SORUŞTURMAYI BALTALAR

Ge­niş­le­me­den So­rum­lu Ko­mi­se­r Ste­fan Fü­le­’nin ka­bi­ne­sin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da so­ruş­tur­ma­ son­rası ya­şa­nanları ‘en­di­şe­’ ile ta­kip et­tik­le­ri vur­gu­lan­dı. Açık­la­ma­da şöy­le de­nil­di: “Görevden almalar ­kay­gı ve­ri­ci­. Bu ge­liş­me­ler, sü­ren so­ruş­tur­ma­la­rı bal­ta­la­ya­bi­le­ce­ği gi­bi yar­gı ve em­ni­yet gü­cü­nün ba­ğım­sız bir şe­kil­de ça­lış­ma­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bi­lir. 17 Ara­lı­k’­tan iti­ba­ren so­ruş­tur­ma­la­rı ve yar­gı­nın ba­ğım­sız ça­lış­ma­sı­nı en­gel­le­ye­bi­le­cek bu tür adım­lar­dan duy­du­ğu­muz en­di­şe­yi di­le ge­tir­dik. Yar­gı­nın ta­li­ma­tı üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen po­li­sin ka­pa­si­te­si­nin za­yıf­la­tıl­ma­sı, yol­suz­luk da­hil tüm id­di­ala­rın kök­lü bir bi­çim­de araş­tı­rıl­ma­sı el­zem­dir.”

‘Hükümetin HSYK teklifi ciddi geri adım’

Tür­ki­ye­’nin ku­ru­cu üye­si ol­du­ğu Av­ru­pa Kon­se­yi, hü­kü­me­tin Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun (HSYK) ya­pı­sı­nı de­ğiş­tir­mek için Mec­li­s’­e sun­du­ğu tek­li­fe tep­ki gös­ter­di. Av­ru­pa Kon­se­yi İn­san Hak­la­rı Ko­mi­se­ri Nils Mu­iz­ni­eks, HSYK’­nın yet­ki­le­ri­ni kı­sıt­la­ya­cak tek­lif­le­rin yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı için cid­di bir ge­ri adım ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. Mu­iz­ni­ek­s’­in Twit­te­r’­da pay­laş­tı­ğı bu gö­rü­şü, Av­ru­pa Kon­se­yi Ba­sın Ofi­si ta­ra­fın­dan ya­zı­lı ola­rak da açık­lan­dı. Av­ru­pa Kon­se­yi ve Ve­ne­dik Ko­mis­yo­nu, 12 Ey­lül 2010 re­fe­ran­du­mu ön­ce­si HSYK tek­li­fi­ne bü­yük des­tek ver­miş­ti. Re­fe­ran­dum­la de­ğiş­ti­ri­len HSYK’­nın mev­cut ya­pı­sı AB Ko­mis­yo­nu, Av­ru­pa Par­la­men­to­su ve Av­ru­pa Kon­se­yi ta­ra­fın­dan tak­dir edi­li­yor. AB Ko­mis­yo­nu­’nun

Eki­m’­de açık­la­nan iler­le­me ra­po­run­da hü­kü­met uya­rı­la­rak 12 Ey­lül 2010 ka­za­nım­la­rın­dan ge­ri­ye gi­dil­me­me­si ta­lep edil­miş­ti.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ