1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. ABD Büyükelçiliği haberi krize yol açtı
ABD Büyükelçiliği haberi krize yol açtı

ABD Büyükelçiliği haberi krize yol açtı

Bazı gazetelerde yer alan “Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun arkasında ABD var” iddiası ortalığı karıştırdı. Başbakan Erdoğan’ın, isim vermeden “Biz sizleri ülkemizde tutmaya mecbur değiliz” sözleriyle yüklendiği Ricciardone haberi yalanladı.

A+A-

AB­D’­nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Francis Ric­ci­ar­do­ne hak­kın­da dün ga­ze­te­ler­de yer alan ha­ber­ler Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ku­lis­le­rin­de ha­re­ket­li­li­ğe yol aç­tı. Ya­yın­la­nan ha­ber­ler­de, Ric­ci­ar­do­ne­’nin 17 Ara­lı­k’­ta AB bü­yü­kel­çi­le­ri ile bir ara­ya ge­le­rek, “Halk­ban­k’­ın İra­n’­la iliş­ki­le­ri­nin ke­sil­me­si­ni is­te­dik din­le­me­di­ler. Bir im­pa­ra­tor­lu­ğun çö­kü­şü­nü iz­li­yor­su­nu­z” de­di­ği id­di­a edil­di.

Gün­de­mi sar­san bu id­di­a Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın gün­de­min­dey­di. Er­do­ğan dün Sam­sun Çar­şam­ba­’da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da isim ver­me­den Ric­car­do­ne­’ye yük­len­di. Ba­zı bü­yü­kel­çi­le­rin son gün­ler­de pro­va­ka­tif ey­lem­le­rin içe­ri­si­ne gir­di­ği­ni kay­de­den Er­do­ğan, şöy­le de­vam et­ti:

GÖNDERMENİZE GEREK YOK

“İş­te son gün­ler­de ba­kı­nız çok en­te­re­san, bü­yü­kel­çi­ler ba­zı pro­vo­ka­tif ey­lem­le­rin içe­ri­si­ne gi­ri­yor­lar. Ben on­la­ra Sam­su­n’­dan ses­le­ni­yo­rum: İşi­ni­zi ya­pın. Eğer gö­rev ala­nı­nı­zın dı­şı­na çı­kar­sa­nız, bu hü­kü­met­le­ri­mi­zin yet­ki ala­nın­da olan ye­re ka­dar gi­der, biz siz­le­ri ül­ke­miz­de tut­ma­ya da mec­bur de­ği­liz. Eğer si­zin ül­ke­le­ri­niz­de de bi­zim bü­yü­kel­çi­le­ri­miz bu tür oyun­la­rın içe­ri­si­ne gi­ri­yor­sa siz bi­ze ha­ber ve­rin, si­zin gön­der­me­nize ge­rek yok, biz alı­rız. Ken­di bü­yü­kel­çi­le­ri­mi­zi biz alı­rız.”

ELÇİ: YA­LAN VE İF­Tİ­RA

Med­ya­da yer alan bu id­di­alar AB­D’­nin Tür­ki­ye Bü­yü­kel­çi­li­ği ta­ra­fın­dan ya­lan­lan­dı. Açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “AB­D’­nin, de­vam eden yol­suz­luk ope­ras­yo­nuy­la hiç­bir şe­kil­de il­gi­si yok­tur. ABD ve Tür­ki­ye ara­sın­da­ki dost­luk ve iş­bir­li­ği iki ül­ke için de ha­ya­ti öne­me sa­hip­tir. Hiç kim­se ABD-Tür­ki­ye iliş­ki­le­ri­ni asıl­sız id­di­alar­la teh­li­ke­ye at­ma­ma­lı­dır. Böy­le bir top­lan­tı ya­pıl­ma­dı­ğı gi­bi, ha­ber­ler­de or­ta­ya atı­lan id­di­ala­rın tü­mü ta­ma­men ya­lan ve if­ti­ra­dır.” Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı da ABD Bü­yü­kel­çi­li­ği­’nin ya­lan­la­ma­ya yö­ne­lik açık­la­ma­sı­nı ye­ter­li bul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bu aşa­ma­da ba­kan­lı­ğa çağ­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik bir plan söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

Çelik: Beyana itibar etmek zorundayız

AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de tartışmalara Twitter üzerinden katıldı. Çelik, “ABD Elçisi ile ilgili bazı gazetelerde çıkan haberleri, Elçilik yalanladı. Beyana itibar etmek durumundayız. Görüş soran medyanın dikkatine” şeklinde tweet attı.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ