1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. AB'den Türkiye'ye HSYK için en ciddi uyarı
AB'den Türkiye'ye HSYK için en ciddi uyarı

AB'den Türkiye'ye HSYK için en ciddi uyarı

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Brük­sel zi­ya­re­ti­ni de­ğer­len­di­ren AB’­nin Tür­ki­ye De­le­gas­yo­nu es­ki Baş­ka­nı Marc Pi­eri­ni, “Tür­ki­ye HSYK ya­sa­sı­nı onay­lar­sa, AB’­nin ha­re­ke­te geç­me­si ge­re­ke­ce­k” de­di.

A+A-

Wall Stre­et Jo­ur­nal ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan Marc Pi­eri­ni, HSYK’­nın ya­pı­sı­nı de­ğiş­ti­ren tek­li­fe iliş­kin, “Ka­mu­ya ya­pı­lan açık­la­ma­lar, ger­çe­ği yan­sıt­mı­yor ve şim­di Tür­ki­ye-AB bağ­la­rın­da en cid­di mey­dan oku­ma­lar­dan bi­ri ya­şa­nı­yo­r” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Pi­eri­ni­’nin, “Tür­ki­ye, o ya­sa­yı onay­lar­sa eğer, AB’­nin ha­re­ke­te geç­me­si ge­re­ke­ce­k” de­di­ği­ni be­lir­ten ga­ze­te, ha­be­rin­de Er­do­ğa­n’­ın AB li­der­le­ri­ni hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü il­ke­si­ne bağ­lı ol­ma­yı sür­dür­dü­ğü­ne ik­na et­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı öne sür­dü. Baş­ba­ka­n’­ın Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’nu zi­ya­ret et­ti­ği sı­ra­da Tür­ki­ye­’de 96 yar­gıç ve sav­cı­nın gö­rev­den alın­dı­ğı ha­be­ri­nin gel­di­ği­ni kay­de­den ga­ze­te, bir AB yet­ki­li­si­ne at­fen, AB li­der­le­ri­nin Er­do­ğa­n’­ın “öl­çü­lü­” to­nun­dan mem­nun kal­dık­la­rı­nı yaz­dı. Er­do­ğa­n’­ın “HSYK dü­zen­le­me­si ko­nu­sun­da uz­laş­ma­ya açı­ğı­z” me­sa­jı ver­di­ği­ne vur­gu ya­pı­lan ha­ber­de, di­ğer bir AB yet­ki­li­si­nin ya­sa­nın geç­me­si­nin “yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı or­ta­sın­da oyun ku­ral­la­rı­nı de­ğiş­ti­re­ce­ği­” uya­rı­sı yap­tı­ğı ak­ta­rıl­dı.

“Brüksel’de başka Türkiye’de başka”

Brük­sel mer­kez­li ha­ber si­te­si EU­ob­ser­ver, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın AB ma­kam­la­rıy­la gö­rüş­me­le­rin­de Tür­ki­ye­’de­kin­den fark­lı bir dil kul­lan­dı­ğı­nı sa­vun­du. EU­ob­ser­ver, Baş­ba­ka­n’­ın 17 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­na iliş­kin Tür­ki­ye­’de kul­lan­dı­ğı söy­lem­den ka­çın­dı­ğı­nı, Tür­ki­ye­’yi za­yıf­lat­mak is­te­yen Hiz­met Ha­re­ke­ti ya da Ame­ri­kan is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı CI­A’­dan söz et­me­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Er­do­ğa­n’­ın Tür­ki­ye­’ye kar­şı “ba­zı grup­la­rın kö­tü ni­yet­le­rin­de­n” bah­se­de­rek komp­lo te­ori­le­ri­ni ima et­ti­ği­ni kay­de­den si­te, ha­be­ri­ne “Bas­kı­sı­nı meş­ru­laş­tır­mak için AB plat­for­mu­nu kul­lan­dı­” baş­lı­ğı­nı koy­du. An­drew Rett­man im­za­lı ha­ber­de “o­to­ri­te­r” ola­rak ni­te­len­di­ri­len Er­do­ğa­n’­ın da­ha faz­la güç is­te­di­ği, ye­ni in­ter­net ka­nu­nu tek­li­fi­nin de sa­nal âle­mi kon­trol ede­ce­ği ifa­de edil­di.
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ