1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Ahmet Davutoğlu'na Kıbrıs uyarısı
Ahmet Davutoğlu'na Kıbrıs uyarısı

Ahmet Davutoğlu'na Kıbrıs uyarısı

CHP’li Loğoğlu, Kıbrıs’a giden Davutoğlu’na “Türk tarafının hak ve hukukunu gözetmeyen pazarlıklara girmeye asla yeltenmemelidir” uyarısında bulundu.

A+A-

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fa­ruk Lo­ğoğ­lu, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun, Kıb­rıs ko­nu­sun­da içe­ri­ği ka­mu­oyuy­la pay­la­şıl­ma­yan ba­zı gi­ri­şim­ler­de bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Lo­ğoğ­lu, Kıb­rı­s’­ta ekim so­nun­da baş­la­ma­sı plan­la­nan mü­za­ke­re­le­rin Gü­ney Kıb­rıs Rum Yö­ne­ti­mi (GKRY) Baş­ka­nı Anas­ta­si­a-di­s’­in ön­ce ‘or­tak açık­la­ma­’ ya­pıl­ma­sı yo­lun­da­ki ıs­ra­rı ne­de­niy­le tı­kan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

OR­TAK AÇIK­LA­MA DA­YAT­MA­SI

Lo­ğoğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: “O­la­sı mü­za­ke­re­le­rin han­gi ko­nu­la­rı kap­sa­ya­ca­ğı be­lir­len­miş ve açık ol­du­ğu hal­de, Rum ta­ra­fı ken­di tez­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, or­tak açık­la­ma­da ‘Tek halk, tek dev­let, tek ege­men­li­k’ esas­la­rı­na ve bun­la­rın bö­lün­mez­li­ği­ne yer ve­ril­me­si­ni is­te­mek­te­dir. Bu­na mu­ka­bil, Kıb­rıs Türk ta­ra­fı­nın ta­lep­le­ri­nin or­tak açık­la­ma­ya gir­me­si­ni Rum ta­ra­fı en­gel­le­me­ye ça­lış­mak­ta­dır. Tür­ki­ye ve KKTC bu oyu­na gel­me­me­li­dir. Sa­yın Da­vu­toğ­lu, Tür­ki­ye­’nin ulu­sal çı­kar­la­rı­nı ve Kıb­rıs Türk ta­ra­fı­nın hak ve hu­ku­ku­nu gö­zet­me­yen pa­zar­lık­la­ra gir­me­ye as­la yel­ten­me­me­li­dir. Zi­ra kar­şı­lı­ğı ne olur­sa ol­sun, Ku­zey Kıb­rıs sa­tı­lık bir ara­zi par­ça­sı de­ğil­dir.”

BUGÜN GAZETESİ