1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. AK Parti'de kumpas tartışması
AK Parti'de kumpas tartışması

AK Parti'de kumpas tartışması

Başbakan Başdanışmanı Akdoğan’ın “kumpas” açıklamasına parti içinden tepki geldi.

A+A-

Yeniden yargılama çalışmasına karşı çıkan Ayhan Sefer Üstün, “Darbe suçu cezasız kalır” dedi. Şamil Tayyar da Ergenekon vesayetini tekrar iktidara taşımak isteyenlerin AK Parti ve Cemaat’i birbiriyle çatıştırdığını söyledi.

AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Şa­mil Tay­yar, Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rı için “kum­pa­s” de­nil­me­si­ne tep­ki gös­ter­di. Tay­yar, Er­ge­ne­kon ve­sa­ye­ti­ni tek­rar ik­ti­da­ra ta­şı­mak is­te­yen­le­rin AK Par­ti ve ce­ma­ati bir­bi­ri­ne ça­tış­tır­dı­ğı­nı söy­le­di.

AK Par­ti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li ve Baş­ba­kan Baş­da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın “Kum­pa­s” açık­la­ma­sı ile il­gi­li tar­tış­ma­lar de­vam edi­yor. Ak­do­ğan, 17 Ara­lı­k’­ta­ki yol­suz­luk ve rüş­vet skan­da­lı­nın or­ta­ya çık­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­pı­lan ope­ras­yon­la­rın kum­pas ol­du­ğu­nu öne sür­müş­tü. Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz gi­bi da­va­lar­da da “Mil­li or­du­ya kum­pa­s” ku­rul­du­ğu­nu ifa­de et­miş­ti.

‘TEZGAHIN ÇİFTE HEDEFİ’

Ko­nu ile il­gi­li AK Par­ti Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Şa­mil Tay­yar dün bir açık­la­ma yap­tı. Tay­yar, Twit­ter he­sa­bın­dan, “Tez­ga­hın he­de­fi çif­te tas­fi­ye, AK Par­ti ve ce­ma­ati ça­tış­tı­ran­lar Er­ge­ne­ko­n’­u ye­ni­den ik­ti­da­ra ta­şı­mak is­ti­yor. Her­kes ak­lı­nı ba­şı­na al­ma­lı, bir ve­sa­yet baş­ka bir ve­sa­yet­le uz­la­şa­rak de­ğil de­mok­ra­tik sis­te­me en­teg­re edi­le­rek aşı­lı­r” di­ye yaz­dı.

‘TA­VİZ VER­ME­YİZ’

Tay­yar, AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Ma­hir Ünal ve Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın ken­di­si­ni ara­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Ak­do­ğa­n’­ın “Kum­pas ifa­de­si­nin çar­pı­tıl­dı­ğı­nı­” di­le ge­tir­di­ği­ni ve ya­rın­ki ya­zı­sı­nı bu ko­nu­ya ayır­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ği­ni ak­tar­dı. Tay­yar, Ak­do­ğa­n’­ın “Er­ge­ne­kon da­va­sın­da ta­ra­fız, as­la ta­viz ver­me­yiz, baş­ka ve­sa­yet­le de it­ti­fak kur­ma­yız ama yan­lış var­sa da dü­zel­til­me­li­di­r” söz­le­ri­ni ta­kip­çi­le­riy­le pay­laş­tı.

İşte o tweetler

*Tezgahın hedefi çifte tasfiye; AK Parti ve cemaati çatıştıranlar Ergenekon’u yeniden iktidara taşımak istiyor, herkes aklını başına almalı.

*Bir vesayet başka bir vesayetle uzlaşarak değil demokratik sisteme entegre edilerek aşılır.

*Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal ve Yalçın Akdoğan aradı, kumpas ifadesinin çarpıtıldığını, yarınki yazısını bu konuya ayırdığını söyledi.

*Akdoğan dedi ki: Ergenekon davasında tarafız, asla taviz vermeyiz, başka vesayetle de ittifak kurmayız ama yanlış varsa da düzeltilmelidir.

*Rabbim ülkemize, partimize ve milli iradeye kurulan tüm tuzakları bozsun, süreci hayra vesile etsin inşallah.
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ