1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Avrupa Parlamentosundan Türkiye'ye çağrı
Avrupa Parlamentosundan Türkiye'ye çağrı

Avrupa Parlamentosundan Türkiye'ye çağrı

AP’nin taslak Türkiye raporunda, siyasi alanda ve toplumun genelinde diyalog teşviki istendi. Medyadaki otosansürün endişe verici seviyeye ulaştığı belirtilerek ifade özgürlüğü vurgusu yapıldı

A+A-

Av­ru­pa Par­la­men­to­su (AP) Tür­ki­ye ra­por­tö­rü Hol­lan­da­lı par­la­men­ter Ri­a Oo­men Ru­ij­te­n’­in ha­zır­la­dı­ğı tas­lak bel­ge­de, Tür­ki­ye­’nin AB’­nin stra­te­jik or­ta­ğı ol­du­ğu ve son bir yıl­da re­form­lar ko­nu­sun­da önem­li iler­le­me sağ­la­dı­ğı tes­pit­le­ri yer aldı. Bel­ge­de, da­ha faz­la re­form yap­ma­nın, si­ya­si alan­da ve top­lu­mun ge­ne­lin­de di­ya­lo­ğun teş­vik edil­me­si­nin ve uy­gu­la­ma­da te­mel hak­la­ra say­gı­nın önem ve aci­li­ye­ti­ne dik­kat çe­kil­di. 22 nu­ma­ra­lı fas­lın açıl­ma­sın­dan du­yu­lan mem­nu­ni­yet di­le ge­ti­ril­di.

Kontrol ve denge sistemi

Bel­ge­de iş dün­ya­sı­nın, aka­de­mis­yen­le­rin, öğ­ren­ci­le­rin ve si­vil top­lum tem­sil­ci­le­ri­nin AB’­ye eri­şi­mi­nin ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı­nın fay­da­la­rı vur­gu­la­na­rak AB’­den de vi­ze ser­best­li­ği doğ­rul­tu­sun­da adım­lar at­ma­sı is­ten­di. Kon­trol ve den­ge sis­te­mi­nin her mo­dern de­mok­ra­tik dev­let için çok önem­li ro­lü­ne atıf­ta bu­lu­nul­du. TBMM’­nin si­ya­si sis­te­min mer­ke­zin­de di­ya­log ve uz­la­şı in­şa et­mek için çer­çe­ve sun­ma­sı ge­re­ği­ne işa­ret edi­le­rek si­ya­si ku­tup­laş­ma­dan ve hü­kü­met ile mu­ha­le­fet ara­sın­da ana re­form­lar ko­nu­sun­da bir­lik­te ça­lış­ma­ya ha­zır ol­ma­ma du­ru­mun­dan en­di­şe du­yul­du­ğu­nun al­tı çi­zil­di.

Usulüne uygun danışılmalı

Ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri­nin da­ha faz­la uy­gu­lan­ma­sı­na acil ih­ti­yaç ol­du­ğu be­lir­ti­len ra­por­da, ye­ni ana­ya­sa ko­nu­sun­da 60 mad­de­de va­rı­lan uz­la­şı mem­nu­ni­yet ola­rak ni­te­len­di­ri­le­rek ye­ni ana­ya­sa ça­lı­ş­ma­la­rı­nın de­va­mı çağ­rı­sı ya­pıl­dı. De­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­tiy­le il­gi­li ise dü­zen­le­me­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ha­zır­lık­lar­da mu­ha­le­fe­te ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na usu­lü­ne uy­gun şe­kil­de da­nı­şıl­ma­sı is­te­ni­yor.

Gezi dinamik toplum işaretidir

Ge­zi Par­kı olay­la­rı için “Tür­ki­ye­’de di­na­mik bir top­lum ol­du­ğu­nu ve ay­nı za­man­da te­mel il­ke­le­rin teş­vi­ki­ne da­ya­lı da­ha faz­la ya­şam­sal re­form­la­ra ih­ti­yaç du­yul­du­ğu­nu gös­ter­di­” ifa­de­si kul­la­nıl­dı. Ka­rar al­ma me­ka­niz­ma­la­rı­na si­vil top­lu­mun ku­rum­sal şe­kil­de da­hil edil­me­si­nin öne­mi­nin al­tı çi­zi­le­rek po­li­sin aşı­rı güç kul­la­nı­mı ve şid­det ey­lem­le­rin­den de­rin üzün­tü du­yul­du­ğu ak­ta­rıl­dı.

Bağımsız medya vurgusu

Raporda, Türk medyasının Gezi Parkı olaylarını son derece kısıtlı vermesi ve hükümetin bu olaylara verdiği tepkiler eleştirildi. Gazetecilerin işten çıkarılmasından endişe duyulduğu vurgulandı. İfade özgürlüğü ve medya çoğulculuğunun Avrupa değerlerinin kalbinde yer aldığı ve bağımsız bir medyanın demokratik toplum açısından çok önemli olduğu ifade edildi. Medya sahipleri ve gazetecilerin uyguladığı otosansürün endişe verici şekilde yaygınlaştığına dikkat çekildi.

KCK davasıyla ilgili “Türkiye’nin demokratik kurumları ve yargısı, düzgün, bağımsız, tarafsız işlediğini ve gücünü ispatlaması gerekli” ifadesi kullanıldı. Suriyeli mültecilere destek övülerek “Rejimle savaşan yabancıların geçişinin ve silah akışının engellenmesi amacıyla sınır kontrolleri artırılmalı” ifadesi kullanıldı.

BUGÜN GAZETESİ