1. HABERLER

  2. BİLİM-TEKNOLOJİ

  3. Bakanlıktan rekor harcama
Bakanlıktan rekor harcama

Bakanlıktan rekor harcama

Katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı için Ar-Ge harcamalarına ayrılan kaynak her geçen gün artıyor. 2002’de 1 milyar 843 milyon lira olan Ar-Ge harcamaları 10 yılda 13 milyar 62 milyon dolara yükseldi

A+A-

Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı, 2002’den 2012 yı­lı so­nu­na ka­dar, Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­na 70 mil­yar li­ra har­ca­ma ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. Bu­nun 28 mil­yar li­ra­lık kıs­mı­nın özel sek­tör har­ca­ma­la­rın­dan oluş­tu­ğu be­lir­til­di. Özel sek­tö­rün 2002 yı­lın­da yüz­de 28.7 olan Ar-Ge har­ca­ma­la­rın­da­ki pa­yı 2012 yı­lın­da yüz­de 45.1’e çık­tı. 2002 yı­lın­da yüz­de 0.53 olan Ar-Ge har­ca­ma­la­rı­nın gay­ri sa­fi yurt içi ha­sı­la­ya ora­nı 2012 yı­lın­da yüz­de 0.92’ye yük­sel­di.

Ar-Ge har­ca­ma­la­rı 13 mil­ya­rı geç­ti

Ba­kan­lı­ğın ve­ri­le­ri­ne gö­re 2012 yı­lın­da Ar-Ge har­ca­ma­la­rı 13 mil­yar li­ra­yı ge­çe­rek mil­li ge­li­re ora­nı­nın yüz­de 1’e yak­laş­tı. 2023 he­de­fi ise bu ora­nı yüz­de 3’e çı­ka­ra­rak 10 yıl içe­ri­sin­de 2 tril­yon do­la­ra yük­sel­me­si amaç­la­nan mil­li ge­li­rin 60 mil­yar do­la­rı­nın Ar-Ge’­ye tah­sis edil­me­si.

Ha­len 50 ve üze­ri Ar-Ge per­so­ne­li ça­lış­tı­ran iş­let­me­le­re Ar-Ge mer­ke­zi bel­ge­si ve­ri­li­yor. 5746 Sa­yı­lı Ka­nun ile Ar-Ge mer­kez­le­ri­ne Ar-Ge in­di­ri­mi, Ge­lir Ver­gi­si sto­pa­jı, si­gor­ta pri­mi des­te­ği ve Dam­ga Ver­gi­si is­tis­na­sı gi­bi teş­vik ve mu­afi­yet­ler ge­ti­ril­di­ği vur­gu­lan­dı. Söz ko­nu­su mer­kez­ler­de­ki tam za­man­lı Ar-Ge per­so­ne­li sa­yı­sı­nın 50’den 30’a dü­şü­rül­me­si­ne yö­ne­lik ye­ni ya­sal dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­dı­ğı kay­de­dil­di.

10 mil­yon li­ra­ Ar-Ge des­te­ği

Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan bir so­ru öner­ge­si­ne ve­ri­len ce­vap­ta, ilk de­fa yük­sek ve ile­ri tek­no­lo­ji alan­la­rın­da ya­pı­lan Ar-Ge pro­je­le­ri­nin ya­tı­rım ve üre­ti­mi­ne dö­nüş­me­si için ye­ni bir ya­tı­rım des­tek prog­ra­mı baş­la­tı­la­ca­ğı açık­lan­dı.

Bu prog­ram kap­sa­mın­da 50 mil­yon li­ra­ya ka­dar olan pro­je­le­rin des­tek­le­ne­ce­ği vur­gu­lan­dı. Bu pro­je­ler için 3 mil­yon 600 bin

li­ra­sı hi­be ol­mak üze­re top­lam 10 mil­yon li­ra des­tek sağ­la­na­ca­ğı ifa­de edil­di. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın gö­rü­şü alı­na­rak 2-3 ay içe­ri­sin­de son şek­li­nin ve­ri­le­ce­ği di­le ge­ti­ril­di.

Son 10 yılda Ar-Ge destekleri:

Yıl Ar-Ge Harcamaları (Milyon lira)

2002 1.843.

2003 2.197

2004 2.897

2005 3.835

2006 4.399

2007 6.091

2008 6.893

2009 8.087

2010 9.267

2011 11.154

2012 13.062

Toplam 69.729

Hibrit ve elektrikliye 4 milyon

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın geliştirilmesi ve üretimi için yüksek bütçeli projelere yüzde 100 Ar-Ge desteği verileceği açıklandı. Hibrit ve elektrikli araçlara yönelik elektrik motoru, batarya teknolojileri ve kontrol sistemleri alanlarında hazırlanan 8 projeye ise yaklaşık 4 milyon lira Ar-Ge desteği sağlanacağı vurgulandı. Özel sektörün Ar-Ge çalışmalarındaki katkısının son 11 yıl içerisinde arttığı dile getirildi.

900 milyon $ İhracat

Açıklamada, üniversite sanayi işbirliği ile Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının önemli bir platformu olan teknoparklara büyük önem verildiğinin altı çizilerek, “2002 yılında sadece 2 olan teknopark sayısı bugün 37 tanesi faal olmak üzere 52’ye yükselmiştir. Teknoparklarda kurulan ve 20 bin kişiye istihdam sağlayan 2 bin 500 firmamız bugüne kadar 900 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Geliştirdikleri ürünlerle ilgili 322 adet patent almışlardır” ifadelerine yer verildi.

Transfer ofislerine 1 milyon lira

Teknoloji transfer ofislerinin de üniversitelerde üretilen bilginin nihai ürünlere dönüşmesinde önemli rol oynayacağı hatırlatılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“TÜBİTAK bu kurumlara 2013’ten itibaren 10 yıl süreyle 1 milyon lira destek sağlayacaktır. Yapılan başvurular neticesinde Boğaziçi, Ege, Gazi, Hacettepe, Koç, ODTÜ, Özyeğin, Sabancı, Selçuk ve Yıldız Teknik üniversitele- rindeki teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesine karar verilmiştir” Ayrıca, 2003 yılından buyana 4 bin firmanın 8 bin projesine yaklaşık 2.5 milyar lira des- tek sağlandığı vurgulandı.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ