1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Banka aracını soyan güvenlikçiden ilginç iddia
Banka aracını soyan güvenlikçiden ilginç iddia

Banka aracını soyan güvenlikçiden ilginç iddia

İs­tan­bu­l’­da ça­lış­tı­ğı ban­ka ara­cın­dan 9 mil­yon TL’­yi ça­lan gü­ven­lik gö­rev­li­si Ke­mal Ya­vuz, soy­gu­nu Cum­hur Y. ad­lı bir uyuş­tu­ru­cu ba­ro­nu­nun teh­di­di üze­ri­ne yap­tı­ğı­nı id­di­a et­ti.

A+A-

İs­tan­bu­l’­da gö­rev yap­tı­ğı ban­ka ara­cın­dan 3 mil­yon 600 bin do­lar (7 mil­yon TL) ve 2 mil­yon 900 bin TL ça­lan gü­ven­lik gö­rev­li­si Ke­mal Ya­vuz hak­kın­da­ki id­di­ana­me İs­tan­bul 19. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di. Ya­vuz, ‘yağ­ma, ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun kıl­ma ve Ateş­li Si­lah­lar Ka­nu­nu­’na mu­ha­le­fe­t’ su­çun­dan ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­cak. Geç­ti­ği­miz ekim ayın­da İs­tan­bu­l’­da ya­şa­nan ve Mer­si­n’­de son bu­lan soy­gu­na iliş­kin da­va­nın id­di­ana­me­sin­de sa­nık Ya­vu­z’­un il­ginç ifa­de­le­ri yer al­dı.

İA­DE ET­MEM MÜM­KÜN DE­ĞİL

12 yıl­dır po­li­se muh­bir­lik yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Ya­vuz, soy­gu­nu ce­za­evi­ne gir­me­si­ne ne­den ol­du­ğu Cum­hur Y. ad­lı bir uyuş­tu­ru­cu ba­ro­nu­nun teh­di­di ne­de­niy­le ger­çek­leş­tir­di­ği­ni ile­ri sür­dü. Ya­vuz, “Ken­di­si­ni tu­tuk­lat­tır­dı­ğım için ai­le­mi öl­dür­mek­le teh­dit ede­rek pa­ra is­te­di­ler. Evi­min ka­pı­sı­na bı­ra­kı­lan bir zarf­ta ise is­te­dik­le­ri pa­ra­yı ge­tir­mez­sem ai­le­mi öl­dü­re­cek­le­ri­ni söy­lü­yor­lar­dı. Not­ta ver­dik­le­ri ad­res­te­ki çöp ku­tu­su­na pa­ra­la­rı bı­rak­ma­mı is­te­di­ler. Teh­dit­ler­den kur­tul­mak için bu işi yap­tım. Pa­ra­nın bü­yük bir kıs­mı­nı on­la­rın ver­di­ği ad­res­te­ki çöp ku­tu­su­na at­tım. Pa­ra­dan üze­ri­miz­de ele ge­çen 380 bin TL ve 3 oto­mo­bil al­dı­ğı­mız 137 bin TL ka­dar pa­ra­yı da ya­nı­mı­za al­dık. Piş­ma­nım. O ka­dar pa­ra­yı ban­ka­ya ia­de et­mem müm­kün de­ği­l” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

20 YIL HAPİSLE YAR­GI­LA­NA­CAK

So­ruş­tur­ma sav­cı­sı, Ya­vu­z’­un özel gü­ven­lik gö­rev­li­si ol­ma­sı­nın sağ­la­dı­ğı ko­lay­lık­tan ya­rar­la­nıp gö­rev ar­ka­da­şı­nı kan­dı­ra­rak ka­sa­ya ki­lit­le­mek su­re­tiy­le hür­ri­ye­tin­den yok­sun bı­rak­tı­ğı­nı, son­ra si­lah çe­ke­rek pa­ra­yı alıp si­lah­la yağ­ma su­çu­nu iş­le­di­ği­ni be­lirt­ti. Ya­vu­z’­un bey­lik si­la­hı­nı ama­cı dı­şın­da kul­lan­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le 12’den 20 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le da­va aç­tı. Ya­vu­z’­a yar­dım eden Er­can Y’­nin ki­ra­lık araç­la ge­lip yağ­ma su­çu­na doğ­ru­dan iş­ti­rak et­ti­ği be­lir­ti­le­rek 10 yıl­dan 15 yı­la ka­dar ha­pis­le yar­gı­lan­ma­sı talep edildi. Ya­vu­z’­a yar­dım eden 3 ki­şi­nin de 7.5 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­ten­di.

Ta­til bel­de­sin­de ya­ka­yı ele ver­di

İs­tan­bu­l’­da ya­şa­nan soy­gun, id­di­ana­me­de şöy­le an­la­tıl­dı: “Ke­mal Ya­vuz 4 Eki­m’­de araç şo­fö­rü ve tah­si­lat gö­rev­li­si Mus­ta­fa G. ile pa­ra da­ğı­tı­mı­na çık­tı. Bir­kaç tes­li­mat­tan son­ra Ya­vuz bir te­le­fon gö­rüş­me­si ya­pa­rak, Mus­ta­fa G’­ye “Şir­ket­ten ara­dı­lar tor­ba­la­rın bi­ri­ne yan­lış­lık al­tın ko­n­muş kon­trol etdip bil­gi ver­me­mi­zi is­te­di­le­r” de­di. Ya­vuz, tor­ba­la­rı kon­trol et­mek için ka­sa bö­lü­mü­ne ge­çen Mus­ta­fa G’­nin üze­ri­ne ka­sa­nın ka­pı­sı­nı ka­pat­tı. Bir ti­ca­ri tak­si­yi dur­du­ran Ya­vuz ta­ban­ca­sıy­la Mus­ta­fa G’­yi teh­dit ede­rek pa­ra tor­ba­la­rı­nı ti­ca­ri tak­si­ye koy­du. Ar­ka­da­şı Er­can Y. ile bu­lu­şan Ya­vuz bir ga­le­ri­den 2 oto­mo­bil sa­tın al­dı. Ön­ce Ça­nak­ka­le­’ye, ora­dan İz­mi­r’­e son­ra da Mer­si­n’­e ge­çen Ya­vuz ve Er­can Y. bir haf­ta son­ra Mer­si­n’­in Er­dem­li il­çe­si­n­de­ki bir ta­til si­te­sin­de ya­ka­lan­dı. Ya­vu­z’un üzerinde ban­ka­dan çal­dı­ğı pa­ra­dan sa­de­ce 380 bin TL çık­tı.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ