1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Başbakan Erdoğan: Devletin mahremi var
Başbakan Erdoğan: Devletin mahremi var

Başbakan Erdoğan: Devletin mahremi var

Başbakan Erdoğan, Tekirdağ’da yaptığı konuşmada 2004 MGK kararlarının Taraf Gazetesi’nde yayımlanmasını değerlendirdi. “Sevsinler böyle basın özgürlüğünü” diyen Erdoğan, “Devletin öyle mahremleri vardır ki, onları kimsenin teşhir etmeye hakkı yoktur” dedi

A+A-

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Te­kir­dağ Hü­kü­met Cad­de­si­’n­de dü­zen­le­nen top­lu açı­lış tö­re­nin­de hal­ka hi­tap et­ti. 2004’te­ki Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu (MGK) top­lan­tı­sın­da alı­nan ka­rar­la­rın ba­sın­da yer al­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan özet­le şun­la­rı söy­le­di:

KİMLER SIZDIRDI?

*Bu­gün­ler­de üze­rin­de giz­li­lik bel­ge­si olan MGK top­lan­tı­la­rın­da­ki bil­gi­le­rin sız­dı­rıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Hü­kü­me­ti fiş­le­mek­le suç­la­yan­la­ra ses­le­ni­yo­rum; hü­kü­me­ti fiş­le­mek­le suç­la­yan­lar ön­ce­lik­le aca­ba bu is­tih­ba­ri bil­gi­le­ri, bu giz­li­lik bil­gi­le­ri­ni aca­ba bu adam­la­rı­nı­za, yan­daş­la­rı­nı­za kim­ler sız­dır­dı, bu­nu or­ta­ya ko­yun.

*Ana­ya­sa­’da bu ko­nu­lar­la il­gi­li çok açık, net ya­sak­lar var. Ya­sak­lar in­san­la­rın fi­kir öz­gür­lük­le­rin­de olur­sa biz kar­şı­yız ama dev­le­tin öy­le mah­rem­le­ri var­dık ki bu mah­rem­le­ri kim­se­nin teş­hir et­me­ye, if­şa et­me­ye hak­kı yok­tur. İn­san­la­rın da ken­di­le­ri­ne ait mah­rem­le­ri var­dır, bun­la­rı da kim­se­nin teş­hir et­me­ye hak­kı yok­tur. İş­te bu­nun­la il­gi­li ola­rak ge­rek Baş­ba­kan­lık ge­rek MGK ge­rek Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı suç du­yu­ru­su yap­tı.

*Şim­di ba­kı­yo­rum da ba­zı med­ya grup­la­rı ma­şal­lah el ele ver­miş­ler, bun­lar dü­ne ka­dar hiç­bir ara­ya ge­le­mez­ler­di, şim­di bir ara­ya gel­me­ye baş­la­dı­lar. Bu­nu öz­gür­lük ola­rak id­di­a edi­yor­lar, bu­nun adı öz­gür­lük de­ğil, bu­nun adı dü­pe­düz bu ül­ke­ye, bu va­ta­na iha­net­tir, baş­ka bir şey de­ğil­dir.

*Kar­deş­le­rim, ba­kın bu ara yi­ne bir kam­pan­ya var. Bi­zim fiş­le­me yap­tı­ğı­mız­dan bah­se­den­ler var. Kar­deş­le­rim, bi­ze gü­ve­nen­ler, ina­nan­lar, bi­zim böy­le bir der­din için­de ol­ma­dı­ğı­mı­zı bi­lir­ler. An­cak ba­kın bu­ra­dan açık söy­lü­yo­rum. Bu kam­pan­ya­yı yü­rü­ten­ler içe­ri­de ve dı­şa­rı­da eğer bun­la­rı biz açık­la­ma­ya baş­lar­sak ül­ke­miz­de yer ye­rin­den oy­nar, onu da söy­le­ye­yim.

YARGI GEREĞİNİ YAPMALI

*MGK top­lan­tı­la­rın­da­ki ça­lış­ma­la­rı biz bi­ri­le­riy­le mi pay­la­şa­ca­ğız? Ama içe­ri­de iha­net için­de olan bi­ri­le­ri kal­kıp bu­nu dı­şa­rı­ya ser­vis edi­yor­lar da dı­şa­rı­da bi­ri­le­ri de ben kö­şe ya­za­rı­yım de­yip, bu­nu bi­ri­le­riy­le pay­la­şa­rak ya­pı­yor­sa bu­nun he­sa­bı­nı yar­gı so­rar. Çün­kü bi­zim Ana­ya­sa­mız­da da bun­lar var, ya­sa­lar­da da bun­lar var.

*Dev­le­tin de mah­re­mi var­dır, ai­le­le­rin de mah­re­mi var­dır. Bu­na do­kun­du­ğu­nuz an­da yar­gı da ge­re­ği­ni yap­mak du­ru­mun­da­dır. Eğer yar­gı ge­re­ği­ni yap­mı­yor­sa, yar­gı da Ana­ya­sa su­çu iş­le­mek­te­dir. Bu­nu da çok açık net söy­lü­yo­rum. Bu ba­kım­dan biz­ler şu an­da bu sü­reç­le il­gi­li eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız.

Sevsinler böyle basın özgürlüğünü

Devlete ait sırların açıklanamayacağını yineleyen Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neymiş, basın özgürlüğü... Ne basın özgürlüğü ya! Böyle basın özgürlüğü olur mu? Nasıl sen kalkar da devletin bu noktadaki sırrını ifşa etmeye kalkarsın? Üzerinde gizlilik damgası, sen bunu kalkacaksın ifşa edeceksin. Sevsinler böyle basın özgürlüğünü... Bu basın, özgürlüğünü bizim dönemimizde yaşadı. Bu işin özgürlük anlayışındaki konumunu bilirim.”

BUGÜN GAZETESİ