1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Başbakan Erdoğan: Siz de temiz değilsiniz
Başbakan Erdoğan: Siz de temiz değilsiniz

Başbakan Erdoğan: Siz de temiz değilsiniz

Başbakan Erdoğan, yolsuzluk operasyonuyla ilgili “Bu olay uluslararası boyutları olan, ulusal boyutta da yerel taşeronları olan bir operasyondur” dedi.

A+A-

Erdoğan, operasyonu gerçekleştiren savcı ve polislere de “Yargıyı yönlendirmeye çalışırsanız gereğini yaparız” mesajı verdi.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, iki gün­lük Ka­ra­de­niz ge­zi­si­nin ilk du­ra­ğı olan Or­du ve il­çe­le­rin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, 17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu­na de­ğin­di. “Son gün­ler­de olan bu olay ulus­la­ra­ra­sı bo­yut­la­rı olan, ye­rel ta­şe­ron­la­rı olan bir ope­ras­yon­dur. Bu ope­ras­yon hü­kü­me­te kar­şı atıl­mış bir adım­dır. Ama bun­dan öte ulus­la­ra­ra­sı ve ar­tı ulu­sal bir bo­yu­tu olan bir ope­ras­yon­du­r” di­yen Er­do­ğan özet­le şun­la­rı söy­le­di:

*Bu tu­zak, bu komp­lo yurtdı­şın­da pi­şi­ril­miş, Tür­ki­ye­’de­ki ma­şa­lar, ta­şe­ron­lar ta­ra­fın­dan ser­vis edil­miş­tir. Or­ta­da çok açık bir iha­net var­dır. Biz bu iha­ne­tin, bu ajan­lık fa­ali­ye­ti­nin he­sa­bı­nı so­ra­ca­ğız, bu he­sa­bı hu­kuk yo­luy­la so­ra­ca­ğız, san­dık yo­luy­la so­ra­ca­ğız.

AYKIRI İŞLEM YAPIYORSA....

*Komp­lo­la­rın için­de yer alan­la­rı tek tek de­şif­re ede­ce­ğiz. Ül­ke­mi­ze iha­net için­de­ki ör­güt­le­ri, çe­te­le­ri bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra da tek tek or­ta­ya çı­ka­rıp tas­fi­ye ede­ce­ğiz. Ne­re­den olur­sa ol­sun, kim olur­sa ol­sun, A’­dan Z’­ye.

*Tek der­di­miz hu­kuk­çu­la­rın hu­ku­ka say­gı­lı ha­re­ket et­me­si­dir. Gü­düm­lü ha­re­ket et­tik­le­ri za­man, o za­man si­ya­si­ler ola­rak ya­sa­ma, yar­gı, yü­rüt­me ne­den var bu ül­ke­de.

*Hep­si ana­ya­sa­ya gö­re ça­lı­şı­yor­lar­sa so­run yok. Ama ay­kı­rı iş­lem ya­pı­yor­lar­sa, biz de ge­rek­li ola­nı ya­pa­rız. Kim­se ya­sa­la­ra ay­kı­rı emir ve­re­mez. Eğer siz kal­kıp bu in­san­la­ra bu bas­kı­la­rı ya­pıp yar­gı­yı yön­len­dir­me­ye ça­lı­şır­sa­nız, üze­ri­mi­ze dü­şe­ni ya­pa­ca­ğız.

BEDELİNİ ER GEÇ ÖDER

*Yar­gı­ya ses­le­ni­yo­rum siz de içi­niz­de­ki kir­li­le­ri te­miz­le­yin. Siz de öy­le pır­lan­ta, ter­te­miz de­ğil­si­niz bi­zim de bil­dik­le­ri­miz var.

*Bi­ri­le­ri eğer kal­kıp ‘İn­ti­kam ala­ca­ğım, bu­nun in­ti­ka­mı­nı ala­ca­ğı­m’, bu hırs­la be­ra­ber kal­kıp da yü­rüt­me­ye, bir şey­le­ri dik­te et­tir­me­ye kal­kar­sa onun be­de­li­ni öder, er ve­ya geç öder.

*Ana mu­ha­le­fe­tin ge­nel mü­dü­rü çık­mış di­yor ki çe­te­ler­den bah­se­di­yor. Çe­te arı­yor­san ken­di­ne bak. Rah­şan Af­fı ile kur­tul­dun be. Bun­la­rın ma­zi­si ka­ran­lık. Bu ül­ke­ye bun­lar za­rar­dan baş­ka ne yap­tı­lar? CHP de­mek kir­li­lik de­mek­tir, ka­ran­lık de­mek­tir.

“Yargı bağımsızdır ama...”

Herkesin Anayasa ve yasaya göre görevini yapması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Eğer görevini, gereğini yapmazsa kusura bakmasın. Bizi oraya millet gönderdi. Yargı mensuplarını oraya millet göndermedi, milletin gönderdikleri gönderdi. Dolayısıyla yasama, yürütme, yargı hepsi bağımsızdır ama yasalarda tanımlandığı şekliyle de hareket etmek zorundadır. Ben yargı olarak elime yetkiyi aldım, istediğim gibi baskıyı yapayım, istediğim gibi istediğim yeri opersasyonlarla basayım. Kusura bakma. Yetkiyi alırsın, yetki çerçevende bunu yaparsın” ifadelerini kullandı.

BUGÜN GAZETESİ