1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Başbakan Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın açıklamalarına cevap
Başbakan Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın açıklamalarına cevap

Başbakan Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın açıklamalarına cevap

Varşova ziyareti sırasında Başbakan Erdoğan’a Arınç’ın Belgrad’da yaptığı açıklamalar soruldu. Erdoğan, “Partinin genel başkanı ve hükümetin başbakanı benim. Varsa herhangi bir sıkıntı kendi aramızda görüşürüz” dedi.

A+A-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 3 ülkeyi kapsayan resmi gezisinin son durağı Varşova’da gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Belgrad’da yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Erdoğan şunları söyledi:

ARINÇ’LA ARAMIZDA GÖRÜŞÜRÜZ

“Yurtdışı seyahatindeyiz. Ülkenin bu ülkelerle yaptığı görüşmelerden nasıl bir fayda sağlayacağını konuşmalıyız. Benim bir arkadaşım veya hükümet sözcüm bir şey söylemiş, bu konuyu görüşeceğim mahal burası değil, sizler değilsiniz. Kendi aramızda görüşürüz. Bir sıkıntı varsa aramızda görüşürüz. Partinin genel başkanı ve hükümetin başbakanı benim, varsa herhangi bir sıkıntı kendi aramızda görüşürüz. Gereğini gerektiği yerde ben yaparım. TV ile medya aracılığı ile yapmam, MYK’da Bakanlar Kurulu’nda görüşürüz.” Erdoğan, açıklamaların ardından Arınç’la telefonla görüştünüz mü sorusuna, ‘Hayır. Görüşmedim. Niye görüşeyim...’ şeklinde cevap verdi.

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

KIZ VE ERKEK YURDU EKSİĞİMİZ VAR

Kız-erkek öğrenci evleri konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin de Başbakan şunları söyledi: “Ben açıklanacak her şeyi söyledim. Bu tür konuları bir ya da iki defa konuşulur. Sürekli aynı şeyleri söylemenin anlamı yok. Açıklamalarımı farklı yerlere çekmenin de bir anlamı yok. Konuyu fuhşa, zinaya, evlere paldır küldür girmeye kadar getirdiler... Ailelerin şikayetleri üzerine bir açıklama yaptık, konuyu nerelere getirdiler...Kız ve erkek yurtları konusunda eksiklerimiz var. Bunu o zaman valimize de söyledim. Gidermemiz lazım. Devlet de vakıflar da yapsın.”

‘Varşova’yı hep yanımızda gördük’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Varşova’daki Başbakanlık Binası’nda bir araya geldi. Erdoğan, “AB üyeliği konusunda sürekli olarak Polonya’yı hep yanımızda gördük. Bu desteklerini hiçbir zaman esirgemediler, sürekli olarak devam ettirdiler” dedi. Tusk ise Türkiye ile Polonya arasında vize politikası konusundaki zorlukların, engellerin kaldırılması konusunda fikir birliği yaşadıklarını söyledi.

Roket kalıpları Suriye’den

Tür­ki­ye­’nin Su­ri­ye­’de El Ka­ide’­ye göz yum­du­ğu id­di­ala­rı­nı red­de­den Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ada­na­’da ele ge­çi­ri­len ro­ket mer­mi­si yük­lü TIR ko­nu­sun­da­ki so­ru­ya şu ce­va­bı ver­di:

“Ro­ket mer­mi­le­ri­nin ka­lıp­la­rı­nı Kon­ya ve Ada­na­’da­ki fab­ri­ka­la­ra Su­ri­ye­li grup­lar ge­tir­miş. Pa­ra­la­rı­nı da ver­miş­ler. As­lın­da o fab­ri­ka­lar ta­rım alet­le­ri üre­ti­ci­le­ri. As­lın­da o TI­R’­ın ya­ka­lan­ma­sı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin has­sa­si­ye­ti­ni gös­te­rir. Tür­ki­ye­’nin si­lah üre­ten res­mi ve­ya ya­rı-res­mi si­lah üre­ti­ci­le­ri bel­li. Özel­ler de... Bun­la­rın sa­tış­la­rı ta­ma­men ka­yıt al­tın­da. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hü­kü­me­ti hiçbir te­rör ör­gü­tü­nün ar­ka­sın­da de­ğil­dir. Tür­ki­ye güç­le­ni­yor. İçe­ri­de, dı­şa­rı­da en­gel­le­me­ye ça­lı­şan güç­ler var. Ser­ma­ye, med­ya ve ar­ka­sın­da olan ül­ke­ler var. Tür­ki­ye­’yi te­rör ör­güt­le­riy­le bağ­lan­tı­lı gös­ter­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. O si­lah­la­rın men­şe­le­ri­ne ba­kar­lar­sa ken­di ül­ke­le­ri­ne ait çı­ka­r.”

Egemen güçler hep dinledi

Dün­ya med­ya­sı­nın gün­de­mi­ni be­lir­le­yen ‘te­le ku­lak skan­da­lı­’ ve Tür­ki­ye­’nin de din­len­di­ği ve web tra­fi­ği­nin ta­kip edil­di­ği id­di­ala­rı­nı da de­ğer­len­di­ren Er­do­ğan, ted­bir­ler al­dık­la­rı­nı ve bir­çok ül­ke­nin bun­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­nu söy­le­di. Söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

“U­lus­la­ra­ra­sı ca­mi­ada ege­men güç­ler bu­nu hep yap­tı. Hep din­le­me­ye ça­lış­tı­lar. Biz de bu ge­liş­me­le­re yö­ne­lik altya­pı ça­lış­ma­la­rı­na izin ver­me­dik, en­gel ol­duk. Ra­hat­sız ol­du­lar. Bu ara­da olan­lar var. Ar­tık uzay din­le­me­le­ri var. Mİ­T’­in altya­pı­sı 10 yıl ön­ce­si gi­bi de­ğil. GE­S’­in Mİ­T’­e dev­riy­le so­nuç al­ma­ya baş­la­dık. Tek­no­lo­ji­yi da­ha iyi kul­la­nır ha­le gel­dik.”

CHP dürüst ve samimi değil

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun ele aldığı 63 maddenin CHP ile ortak çıkarılması konusunda hangi aşamaya gelindiği hususunda Erdoğan, şunları söyledi: “CHP iade-i ziyarette 4 parti bir arada olmazsa yokuz dedi. Zaten 4 parti uzlaşmış. İkisi kayış atıyorsa, biz çıkaralım demeliler. Dürüst değiller, samimi değiller. İki partinin gücü yeterli, 63 madde değil hepsini çıkaralım.”

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ