1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Başbakan Erdoğan'dan genel af sinyali
Başbakan Erdoğan'dan genel af sinyali

Başbakan Erdoğan'dan genel af sinyali

Başbakan Erdoğan, özel davetiyle Diyarbakır’a gelen Barzani’yle birlikte katıldığı açılış töreninde vatandaşlara seslendi. ‘Yeni Türkiye’ mesajı veren Erdoğan, “Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz” dedi.

A+A-

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, yak­la­şık bin 300 te­si­sin top­lu açı­lı­şı­nı yap­mak üze­re git­ti­ği Di­yar­ba­kı­r’­da dün ha­re­ket­li sa­at­ler ya­şan­dı. Özel da­vet üze­ri­ne Irak Kür­dis­tan Böl­ge­sel Yö­ne­ti­mi Baş­ka­nı Me­sud Bar­za­ni­’y­le bir­lik­te ün­lü Kürt sa­nat­çı Şi­van Per­wer, Di­yar­ba­kı­r’­a gel­di.

Per­ve­r’­e ün­lü sa­nat­çı İb­ra­him Tat­lı­ses eş­lik et­ti. Er­do­ğan, Bar­za­ni, Per­wer ve Tat­lı­ses, şe­hir­de­ki zi­ya­ret­le­rin ar­dın­dan öğ­le sa­at­le­rin­de top­lu açı­lış tö­re­ni­nin ya­pı­la­ca­ğı Kan­tar Kav­şa­ğı­’n­da bir ara­ya gel­di. Va­tan­daş­la­ra ses­le­nen Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sın­da ge­nel af sin­ya­li ola­rak ni­te­len­di­ri­len şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Dağ­da­ki­le­rin in­di­ği­ni, ce­za­ev­le­ri­nin bo­şal­dı­ğı­nı, 76 mil­yo­nun bir ol­du­ğu­nu, be­ra­ber ol­du­ğu bir­lik­te bü­yük Tür­ki­ye, ye­ni Tür­ki­ye ol­duk­la­rı­nı gö­re­ce­ğiz. Hiç en­di­şe­niz ol­ma­sın.” Er­do­ğa­n’­ın öne çı­kan söz­le­ri şöy­le:

PA­ZA­RA KA­DAR DE­ĞİL

Biz pa­za­ra ka­dar de­ğil, me­za­ra ka­dar, mah­şe­re ka­dar bi­riz be­ra­be­riz. Biz ay­nı coğ­raf­ya­nın ay­nı top­rak­la­rın, ay­nı me­de­ni­ye­tin men­sup­la­rı­yız. Şi­van Per­ver, 37 yıl ara­dan son­ra bu­ra­da. Bü­tün sı­kın­tı­la­ra rağ­men, ha­ki­ka­ten çok bü­yük sı­kın­tı­yı ya­şa­yan İb­ra­him Ta­tı­lı­ses kar­de­şi­miz o da bu­ra­da. Yüzyıl ön­ce bu coğ­raf­ya­da ade­ta cet­vel­le sı­nır­lar çi­zil­di. Ama bi­zim mu­hab­be­ti­mi­ze sı­nır çi­ze­mez­ler, bi­zim or­tak ta­ri­hi­mi­ze, or­tak me­de­ni­ye­ti­mi­ze, or­tak ge­le­ce­ği­mi­ze sı­nır çi­ze­mez­ler.

‘KAK ME­SUT’ BA­ŞA­RI­LI OL­DU

Ay­rı­lık­tan, ça­tış­ma­dan, sa­vaş­tan ya­na de­ğil her za­man ba­rış­tan, dost­luk­tan, kar­deş­lik­ten ya­na ol­mak önem­li­dir. İş­te onun için Kak Me­sut ba­şa­rı­lı ol­du. İş­te onun için Me­sut kar­de­şim ta­rih yaz­dı.

İlk kez ‘Kürdistan’

Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sı­na Me­sut Bar­za­ni­’nin ba­ba­sı Mol­la Mus­ta­fa Bar­za­ni­’nin 1932’de Tür­ki­ye­’ye ge­liş hi­ka­ye­si­ni de an­lat­tı. Er­do­ğan, Me­sut Bar­za­ni­’ye ses­le­ne­rek “Tıp­kı ba­ba­nız, am­ca­la­rı­nız gi­bi kar­deş­le­ri­ni­zin top­ra­ğı­na ve on­la­rın ül­ke­si Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni Di­yar­ba­kır şeh­ri­mi­ze hoş gel­di­niz. Si­zi, si­zin şah­sı­nız­da Ku­zey Irak Kür­dis­tan Böl­ge­si­’n­de­ki de­ğer­li kar­deş­le­ri­mi­zi mu­hab­bet­le se­lam­lı­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ağ­la­tan dü­et

Bar­za­ni­’nin ar­dın­dan sah­ne­ye çı­kan Şi­van Per­wer ve İb­ra­him Tat­lı­ses va­tan­daş­lar­dan bü­yük il­gi gör­dü. Per­wer, “Be­nim için ta­ri­hi bir gün. 38 yıl­dan son­ra ben bu­ra­dan ay­rıl­dı­ğım­da bir de­li­kan­lıy­dım, bir genç­tim. Şim­di bir yaş­lı adam ola­rak ge­ri dön­dü­m” de­di.

Tat­lı­ses ise şun­la­rı söy­le­di: “Ba­rış için kim eli­ni ta­şın al­tı­na ko­yar­sa o be­nim ba­şı­mın üs­tün­de­dir. Biz Şi­van kar­de­şim­le bu­ra­ya ne şöh­re­te ne şa­na gel­dik. Biz bun­la­ra doy­duk. Be­nim eğer er­kek bir ço­cu­ğum olur­sa, adı­nı Ba­rış ko­ya­ca­ğım. Adı Ba­rış ola­cak.” Per­wer ve Tat­lı­ses, ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Kürt­çe Meg­ri (An­ne Ağ­la­ma) ad­lı par­ça­yı ses­len­dir­di. Bu sı­ra­da pro­to­kol­de bu­lu­nan bir­çok isim göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı.

BARZANi: Çö­züm sü­re­ci­ni­ tüm gü­cü­müz­le des­tek­li­yo­ru­z’

Açı­lış tö­re­nin­de kür­sü­ye ilk çı­kan isim Bar­za­ni ol­du. Ko­nuş­ma­sı­nı So­ra­ni­ce ya­pan Bar­za­ni, şunları söyledi: “Or­ta­do­ğu­’da ya­şa­yan in­san­la­rın ar­tık bir­lik­te ya­şa­ma za­ma­nı gel­di. Ye­ni bir ta­rih oluş­tur­ma za­ma­nı gel­di. Ar­tık bir­bi­ri­ni ka­bul ede­rek kar­deş­çe ya­şa­ma za­ma­nı­dır. Sa­vaş­lar de­nen­di. Kim­se sa­vaş­tan bir ha­yır gör­me­di­. Ba­rış yo­lu ne ka­dar uzun ise bir sa­at sa­vaş­mak­tan da­ha iyi­dir. Tüm gü­cü­müz­le çö­züm sü­re­ci­ni des­tek­li­yo­ruz. 15-20 yıl ön­ce böy­le ge­lip kar­şı­nı­za ko­nuş­mak im­kan­sız­dı. Bu da kar­deş­li­ğin so­nu­cu­dur. Ve ina­nı­yo­ruz ki bu sü­reç so­nu­ca va­ra­cak­tır.” Bar­za­ni, ko­nuş­ma­sı­nı so­nun­da Türk­çe “Ya­şa­sın Kürt ve Türk­le­rin kar­deş­li­ği, ya­şa­sın ba­rış, ya­şa­sın öz­gür­lü­k” söz­le­riy­le bi­tir­di.

Toplu nikah coşkusu

Baş­ba­kan Er­do­ğan, top­lu ni­kah tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Tö­ren­de, Bar­za­ni ve sa­nat­çı Şi­van Per­ver de yer al­dı. İb­ra­him Tat­lı­ses ve Per­wer şarkı söyledi.

NOTLAR...NOTLAR...

*Bar­za­ni be­ra­be­rin­de­ki Per­we­r’­le bir­lik­te sa­bah sa­at 7.00 sı­ra­la­rın­da Ha­bur Sı­nır Ka­pı­sı­’n­dan Tür­ki­ye­’ye 50 araç­lık kon­voy­la gi­riş yap­tı.

*Bar­za­ni­’yi Di­yar­ba­kır gi­ri­şin­de Al­tan Tan, ko­nak­la­ya­ca­ğı ote­lin önün­de Gı­da Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Meh­di Eker, Di­yar­ba­kır Va­li­si Mus­ta­fa Ca­hit Kı­raç ile Di­yar­ba­kır Ba­ğım­sız Mil­let­ve­ki­li Ley­la Za­na kar­şı­la­dı.

*Baş­ba­kan Er­do­ğan tö­ren ala­nı­na Me­sut Bar­za­ni ile bir­lik­te gel­di.

*Bar­za­ni, Er­do­ğan ile Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç’­ın or­ta­sın­da otur­du.

*Di­yar­ba­kı­r’­da 7 bin 500’den faz­la em­ni­yet men­su­bu gö­rev yap­tı.

Va­li­lik­te sa­mi­mi an­lar

Başbakan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret sonrası otobüsle Valiliğe geçti. Sonra Barzani, Perwer ve Tatlıses de Valiliğe geldi. Erdoğan, Barzani, Perwer ve Tatlıses valilikte bir süre görüştü.

Atalay: Kürdistan’ı tartıştık

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, “Çözüm sürecinde İmralı’nın BDP’nin yeri var ama halkın yeri en büyük” dedi. Başbakan’ın Diyarbakır konuşması hakkında çok çalıştıklarını belirten Atalay, şöyle konuştu:

“Çözüm sürecinin özü şu: Eve dönüş, siyasete kaltılma, cezaevindeki ve dışarıdaki terörle ilgili unsurların hayata kazandırılması, rehabilitasyonu her şey içinde. Başbakanımız bugün bunu ifade etti aslında. Süreç yürüyor, daha iyi yürüsün. Terör bitsin, silahlar teslim edilsin ardından sırasıyla Barzani, Perwer ve İbrahim Tatlıses de Valiliğe geldi. Erdoğan, Barzani, Perwer ve Tatlıses valilikte bir süre görüştü.

‘Keş­ke Ah­met Ka­ya da bu­ra­da ol­say­dı­’

Per­we­r’­in 38 yıl ara­dan son­ra Di­yar­ba­kı­r’­a ge­li­şi­ni an­la­tan Er­do­ğan, “Keş­ke bu­gün bi­ri da­ha ara­mız­da ol­say­dı. Va­ta­na, dos­ta, kar­de­şe has­ret şe­kil­de 13 yıl ön­ce bu­gün gur­bet­te ha­ya­ta ve­da et­ti. Tür­ki­ye­’nin se­si­ni, ne­fe­si­ni sev­gi­li dos­tum Ah­met Ka­ya­’yı ve­fa­tı­nın 13. se­ne-i dev­ri­ye­sin­de rah­met­le yâd edi­yo­rum. Ben Pı­nar­hi­sa­r’­a gi­der­ken o da uğur­la­ma­ya gel­miş­ti. Di­yar­ba­kı­r’­da­ki bu kar­deş­lik ina­nı­yo­rum ki Ah­met Ka­ya­’nın ru­hu­nu da mu­az­zez et­miş­ti­r”

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ