1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Belediye başkanlarına 4 yılda 3861 inceleme
Belediye başkanlarına 4 yılda 3861 inceleme

Belediye başkanlarına 4 yılda 3861 inceleme

İçişleri Bakanlığı 29 Mart 2009-1 Nisan 2013 tarihleri arasında belediye başkanlarıyla ilgili 1752 soruşturma talebine izin verdi. 1716 talep de geri çevrildi.

A+A-

İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, belediye başkanları hakkındaki soruşturmalarla ilgili bilgi verdi. CHP Milletvekili Aykan Erdemir’in soru önergesine cevap veren Güler, 29 Mart 2009-1 Nisan 2013 tarihleri arasında belediye başkanlarıyla ilgili 3861 araştırma-ön inceleme onayı verildiğini belirtti. Güler, bunlardan 1682’sinin AK Partili, 1181’inin CHP’li, 481’inin MHP’li, 199’unun BDP’li, 318’inin ise diğer partilere mensup başkanları, hakkında olduğunu dile getirdi.

Güler, aynı dönemdeki 1752 soruşturma izninin 678’inin AK Partili, 51’inin CHP’li, 263’ünün MHP’li, 121’inin BDP’li, 179’unun da diğer partilere mensup belediye başkanları hakkında olduğunu ifade etti.

1716 SORUŞTURMAYA İZİN YOK

Güler, aynı tarihler arasında 1716 soruşturma izninin de verilmediğini kaydetti. Bunlardan 882’sinin AK Partili, 496’sının CHP’li, 171’inin MHP’li, 52’si BDP’li, 115’inin ise diğer partilere mensup belediye başkanları olduğunu ifade etti.

İhaleye fesat ve terör

İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Gü­ler, 29 Mart 2009-16 Tem­muz 2013 ta­rih­le­ri ara­sın­da gö­re­vin­den uzak­laş­tı­rı­lan be­le­di­ye baş­kan­la­rıy­la il­gi­li bil­gi ver­di. 29 be­le­di­ye baş­ka­nın­dan 5’i­nin AK Par­ti­li, 6’sı­nın CHP’­li, 1’i­nin MHP’­li, 15’i­nin BDP’­li, 1’i­nin BTP’­li, 1’i­nin ise ba­ğım­sız ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın gö­rev­den uzak­laş­tır­ma se­bep­le­ri­ni de “İ­ha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­mak, ni­te­lik­li zim­met, res­mi bel­ge­de sah­te­ci­li­ğe iş­ti­rak suç­la­rın­dan ad­li so­ruş­tur­ma­lar yü­rü­tül­me­si, te­rör ör­gü­tü üye­li­ği, zim­met ve rüş­vet al­ma su­çun­dan da­va açıl­ma­sı suç­la­rın­dan do­la­yı da­va açıl­mış­tı­r” şek­lin­de açık­la­dı.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ