1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. BES'le ak akçe kültürünü hakim kılmak istiyoruz
BES'le ak akçe kültürünü hakim kılmak istiyoruz

BES'le ak akçe kültürünü hakim kılmak istiyoruz

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, devlet katkısı sonrası bireysel emeklik sistemine girişle ilgili öngörülerin aşıldığını açıkladı. Ali Babacan, “Tasarrufları artırmak için iyi bir ortamdayız” dedi

A+A-

Bu yıl 10’uncu yılını kutlayan bireysel emeklilik sistemi (BES), 1 Ocak’ta başlayan yüzde 25’lik devlet katkısıyla önemli bir ivme kazandı. Bu amaçla dün düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre ilk 10 ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre katılımcı sayısı yüzde 218 artarak 814 bin kişi oldu.

Toplam katılımcı sayısı ise 3 milyon 946 bini geçti. Sektör temsicileri 2013 yılı katılımcı sayının 1 milyona ulaşmasını bekliyor. İlk 10 ayda ortalama katılım payı ödemesi ise yüzde 20 arttı. Ortalama ödeme 200 liraya çıktı.

Devletin hedefi yüksek

2014 yılı için sektör temsilcileri ilave 1 milyon kişi daha beklerken, ilgili üst düzey bürokratlar bunu 1 milyon 350 bin kişi olarak tahmin ediyor. Yine yılın ilk 10 ayında fon büyüklüğü yüzde 160 artarak 4,7 milyar lira çoğaldı. Toplam fon büyüklüğü 25 milyar lirayı geçti. İlk 10 aylık devlet katkı payı ödemeleri 1 milyar liraya dayanırken, yıl sonunda 1 milyar 250 milyon liralık ilk tahminin aşılması bekleniyor. Devlet bu yıl bütçeye 1 milyar 950 milyon liralık katkı payı ödemesi koydu.

Daha iyi tanıtmalıyız

Hükümet olarak, uzun vadeli bir projeyi başlatmanın ve 10 yıl sonunda ilk emeklileri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ‘akakaçe...’ kültürünü tekrar hakim kılmak istediklerini vurguladı. Babacan özellikle önümüzdeki iki yıl sistemin daha iyi tanıtılmasını istedi.

Kıdem Tazminatı Fonu’na geçmek tercihe bırakılabilir

Kı­dem Taz­mi­na­tı Fo­nu­’y­la il­gi­li so­ru­la­rı ya­nıt­la­yan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ba­ba­can, bu taz­mi­na­tı yüz­de 90’lık bir ke­si­min ala­ma­dı­ğı­nı, yüz­de 10’luk ke­sim­de ise sen­di­ka­la­rın ak­tif ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. Ba­ba­can şun­la­rı söy­le­di:

“On­lar da, hak­lı ola­rak bu taz­mi­na­tın öden­me­me­siy­le il­gi­li bir so­run­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. An­cak sen­di­ka­sız ke­sim bu hak­kı ala­mı­yor ve bu ke­si­min tem­sil­ci­le­ri gö­rüş­me ma­sa­sın­da yok. Ka­rar ve­rir­ken her­ke­si dü­şü­ne­ce­ğiz. Bu kap­sam­da tar­tı­şı­lan çö­züm­le­re iliş­kin bir ör­nek de ver­mem ge­re­kir­se; Kı­dem Taz­mi­na­tı Fo­nu­na gi­riş mec­bu­ri ol­ma­ya­bi­lir. Ör­ne­ğin iş­ye­rin­de­ki ço­ğun­lu­ğun ter­ci­hi­ne bı­ra­kı­la­bi­lir. Ço­ğun­luk is­ti­yor­sa fo­na gi­riş olur.”

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ