1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Borç batağındaki polise psikolojik takip
Borç batağındaki polise psikolojik takip

Borç batağındaki polise psikolojik takip

Ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanan silahlı çatışmalara giren polislere ABD modeliyle psikolojik destek sağlanacak. İcra takibine düşen ve maaşına haciz konan polisler de proje kapsamına alınacak. Aşırı borçlanmayı alışkanlık haline getiren personele ‘ev

A+A-

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (EGM), çe­şit­li rüt­be­ler­de­ki po­lis in­ti­har­la­rı­nın önü­ne geç­mek ve psi­ko­lo­jik trav­ma ya­şa­yan per­so­ne­le des­tek ol­mak için özel te­ra­pi uy­gu­la­ma­sı­na geç­ti. ABD mo­de­li olan pro­je­yi Sağ­lık İş­le­ri Dai­re Baş­kan­lı­ğı ko­or­di­ne edip yü­rü­te­cek. Te­rör, nar­ko­tik ve or­ga­ni­ze suç­la­ra dö­nük si­lah­lı ça­tış­ma­la­ra ka­tı­lan po­lis­ler psi­ko­lo­jik des­tek prog­ra­mı­na alı­na­cak.

Aİ­LE­LE­RE DE EĞİ­TİM

İl­ler­de­ki Per­so­nel Şu­be­le­ri ile Reh­ber­lik ve Psi­ko­lo­jik Da­nış­ma Bü­ro Amir­lik­le­ri, borç­la­rın­dan do­la­yı ma­aş­la­rı­na ha­ciz ko­nan ve hak­la­rın­da ic­ra ta­ki­bi baş­la­tı­lan po­lis­le­ri ya­kın ta­ki­be ala­cak. Borç­lan­ma­yı alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­ren po­lis­ler de te­ra­pi kap­sa­mı­na alı­na­cak. Aşı­rı borç­la­nan po­lis­ler ve ai­le­le­ri­ne dö­nük ev eko­no­mi­si eği­tim­le­ri ve­ri­le­cek.

ET­Kİ­LE­NE­N­LE­RE TE­RA­Pİ

Psi­ko­log te­ra­pi­si ile ça­tış­ma­lar­da mes­lek­ta­şı şe­hit edi­len ya da ya­ra­la­nan po­lis­le­rin ya­şa­dık­la­rı trav­ma­yı kı­sa sü­re­de at­lat­ma­sı he­def­le­ni­yor. Te­ra­pi yal­nız­ca ça­tış­ma­ya gi­ren po­lis­ler­le sı­nır­lı tu­tul­ma­ya­cak. Çok ka­yıp­lı ve ya­ra­la­ma­lı tra­fik ka­za­la­rı ile hun­har­ca iş­len­miş ci­na­yet­ler­le sı­ra dı­şı in­ti­har va­ka­la­rı­na mü­da­ha­le eden po­lis­ler de te­ra­pi­ye alı­na­cak.

GE­RE­KiR­SE iDA­Ri iZiN

Bu­gü­ne ka­dar si­lah­lı ça­tış­ma­ya ka­tı­lan; Özel Ha­re­kat, Te­rör­le Mü­ca­de­le, KOM, Asa­yiş ve Çe­vik Kuv­vet bi­rim­le­rin­de gö­rev­li po­lis­le­re dö­nük te­ra­pi uy­gu­la­ma­sı yok­tu. Teş­ki­la­tın kad­ro­lu 131 psi­ko­loğu ile Reh­ber­lik ve Psi­ko­lo­jik Da­nış­ma Bü­ro Amir­lik­le­ri bu mis­yo­nu üst­le­ne­cek. Psi­ko­log­lar, po­lis­le­re ih­ti­ya­cı ora­nın­da te­ra­pi uy­gu­la­ya­cak. Ge­rek­ti­ğin­de per­so­ne­le ida­ri izin ve­ril­me­si­ni tek­lif ede­cek­ler.

Pa­sif bi­rim­le­re ta­yin

Yaşadığı olayın et­ki­si­ni üze­rin­den at­mak­ta zor­la­nan ve ile­ri­ki aşama­da dep­res­yon gi­bi psi­ko­lo­jik bu­nalıma gir­me ih­ti­ma­li olan po­lis­ler, psi­ki­yat­ri kli­nik­le­ri­ne sevk edi­le­cek. Psi­ko­loğun ra­po­ru doğrul­tu­sun­da bazı po­lis­le­rin çalıştıkları bi­rim­le­r de değişti­ri­le­bi­le­cek. Ope­ras­yo­nel şube­ler­de çalı- şan po­lis­ler pa­sif bi­rim­le­re ta­yin edi­le­cek.

2013’te 44 po­lis in­tihar et­ti

2013’te in­ti­har eden po­lis sa­yı­sı 44’e yük­sel­di. EGM, bun­dan son­ra ya­şa­na­bi­le­cek in­ti­har­la­rı en­gel­le­mek ama­cıy­la psi­ko­lo­jik des­tek fa­ali­yet­le­ri­ne ağır­lık ve­re­cek. İh­ti­ya­ca gö­re teş­ki­la­ta ye­ni psi­ko­log alı­mı da dü­şü­nü­lü­yor.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ