1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bülent Arınç: Dershaneler 2015'te kapanacak
Bülent Arınç: Dershaneler 2015'te kapanacak

Bülent Arınç: Dershaneler 2015'te kapanacak

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dershanelerle ilgili taslağın Ocak ayında Meclis’e geleceğini açıkladı ve ekledi: “Dershaneler dönümüş projesidir. Dönüşüm için 2 yıl süre tanıdık. Eylül 2015’e kadar dönüşüm tamamlanacak ve dershaneler kapanacak. Ocak ay

A+A-

*ANA­YA­SA KAR­ŞI­DIR: Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı di­ye bir ko­nu gün­dem­de de­ğil. Ders­ha­ne­ler hür te­şeb­bü­sün un­sur­la­rı­dır. Test çöz­me tek­nik­le­ri­ni ve ge­nel bil­gi­le­ri­ni ar­tır­mak mak­sa­dıy­la ku­rul­muş bel­ki bir tak­vi­ye ku­rum­la­rı­dır. İn­san­la­rın bir eko­no­mik fa­ali­yet ola­rak yü­rüt­tü­ğü bir ça­lış­ma­yı ka­pat­mak­tan bah­set­mek müm­kün de­ğil. Doğ­ru da de­ğil. Ana­ya­sa bu­na kar­şı­dır. Ka­nun­la­rı­mız bu­na kar­şı­dır.

*İH­Tİ­YAÇ KAL­MA­DI: Zor­la­ya­rak ka­pat­mak doğ­ru de­ğil­dir. Bu­gün­kü eği­tim sis­te­min­de ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç kal­ma­dı.Ders­ha­ne­ler ka­pa­tıl­mı­yor, dö­nüş­tü­rü­lü­yor. Bu­nu da an­cak özen­dir­me ile ya­pa­bi­li­riz. Zor­la­ya­rak bas­kı al­tı­na ala­rak de­ğil. Do­la­yı­sıy­la bu pro­je­nin adı dö­nü­şüm pro­je­si­dir. Ya­ni ders­ha­ne­le­rin özel okul­la­ra dö­nüş­tü­rül­me­si pro­je­si­dir.

*AR­SA VE Bİ­NA...: Ders­ha­ne­ler ar­sa, bi­na ve teş­vik­le özel okul ola­rak de­vam ede­bi­le­cek. Ma­dem ki bu özen­di­ri­le­cek­tir, teş­vik edi­le­cek­tir ve bir dö­nü­şüm ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Bas­kı ol­ma­ma­sı ge­re­kir. Ders­ha­ne­ler­de­ki öğ­ret­men ve per­so­ne­lin hak­la­rı ko­ru­na­cak.

*HU­SU­MET AL­GI­LAN­MA­SIN: Okul­la­rı­mız var, öğ­ret­men­le­ri­miz var, ka­li­te­yi ar­tı­ra­ca­ğız ve ço­cuk­la­rı­mız bi­rer ya­rış atı gi­bi sı­nav­dan sı­na­va koş­ma­ya­cak. O sı­nav­lar için ek ders­ha­ne hiz­met­le­ri­ne ih­ti­yaç duy­ma­ya­cak bir nok­ta­ya ge­li­yo­ruz ve ge­le­ce­ğiz. Bir dö­nü­şüm pro­je­si­ni ger­çek­leş­tir­mek is­ti­yo­ruz. Bu­nun doğ­ru­dan ders­ha­ne­le­re kar­şı bir hu­su­met gi­bi lüt­fen hiç kim­se al­gı­la­ma­sın.

*HÜR TE­ŞEB­BÜS: “Pe­ki bu ders­ha­ne­le­rin sa­hip­le­ri­ni, sa­de­ce hiz­met ha­re­ke­ti di­ye bil­di­ği­miz si­zin ga­ze­te­ler­de ce­ma­at di­ye yaz­dı­ğı­nız­la­rı­nı­zı bu kap­sa­ma ko­ya­maz­sı­nız. Bin bi­rim­lik ders­ha­ne var­sa hiz­met ha­re­ke­ti bun­lar­dan sa­de­ce yüz­de 22’si­ne sa­hip­tir. Ge­ri­ye ka­lan­lar hür te­şeb­bü­sün bir ara­ya ge­le­rek kur­duk­la­rı in­sa­ni ve eko­no­mik fa­ali­yet­ler­dir. Ya­ni bu ders­ha­ne­le­rin sa­hip­le­ri ara­sın­da fark­lı dü­şün­ce­ler var, fark­lı si­ya­si gö­rüş­ler var, fark­lı inanç grup­la­rı var ve bu çok da do­ğal­dır.

*RAS­YO­NEL BA­KI­YO­RUZ: Biz me­se­le­ye ras­yo­nel ba­kı­yo­ruz. Bir ta­ra­fın pen­ce­re­sin­den bak­mı­yo­ruz. O pen­ce­re­den ba­kan­lar da yan­lış ya­pı­yor­lar. Ders­ha­ne­ler ko­nu­su­nun ar­tık fonk­si­yon­la­rı­nı gi­de­rek yi­tir­di­ği­ni, on­la­ra ih­ti­yaç kal­ma­dı­ğı­nı, ikin­ci bir ham­le ola­rak bun­la­rın okul­laş­ma sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.

*YA­DIR­GI­YO­RUZ: Hü­kü­met aleyh­ta­rı bir gös­te­ri­ye dö­nü­şen, bir güç gös­te­ri­si ha­li­ne ge­len dav­ra­nış­la­rı ya­dır­ga­dı­ğı­mı­zı söy­le­mek is­ti­yo­rum.

*OCA­K’­TA MEC­Lİ­S’­TE: Tas­lak Ocak ayın­da Mec­li­s’­in gün­de­mi­ne ge­le­cek ve bu ya­sa­nın ar­ka­sın­da du­ra­ca­ğız. Bu dö­nü­şüm sü­re­ci­nin sağ­lık­lı ola­bil­me­si için de 2 yıl­lık sü­re ön­gö­rü­yo­ruz. Ya­ni Ey­lül 2015. Ey­lül 2015 de­mek 2015 - 2016 ye­ni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­dı­ğı ta­rih. O ta­rih­te ders­ha­ne­le­rin okul­laş­ma sü­re­cin­de­ki son nok­ta­ya gel­me­si­ni ar­zu edi­yo­ruz. 2013 Oca­k’­tan iti­ba­ren ken­di­ni ha­zır­la­yan ders­ha­ne­ler için da­ha avan­taj­lı im­kan­lar ve teş­vik­ler tek­lif ede­ce­ğiz. Ha­zır ol­ma­yan­la­ra da 2 yıl sü­re ta­nı­ya­ca­ğız.

Fitne çıkaranlara hadisli tepki

*ŞİM­Dİ­ FİT­NE­ ZA­MA­NI: (Pey­gam­ber Efen­di­miz(SAV)’nin fit­ney­le il­gi­li ha­dis-i şe­ri­fi­ni ha­tır­latt­tı) “Ba­kın ben bir ha­di­si şe­ri­fe çok önem ve­ri­rim. Ebu Hu­rey­re­’den ri­va­yet edil­di­ği­ne gö­re Re­su­lul­lah(SAV) şöy­le bir him­met bu­yur­muş. “Ya­kın­da bü­yük fit­ne­ler ola­cak. O fit­ne­ler­de ye­rin­de otu­ran­lar ayak­ta­ki­ler­den, ayak­ta­ki­ler yü­rü­yen­ler­den, yü­rü­yen­ler ko­şan­lar­dan da­ha ha­yır­lı ola­cak­tır. Kim o fit­ne için­de bu­lun­muş olur­sa on­dan uzak dur­sun. O za­man bir il­ti­ca ye­ri bir sı­ğı­na­cak me­kan bu­lur­sa ona sı­ğın­sın.” Şim­di fit­ne za­ma­nı­dır. Bu fit­ne­yi çı­ka­ran­lar bü­yüt­mek is­te­yen­ler bu ate­şin içe­ri­sin­de bü­yük za­rar­lı so­nuç­lar çı­kart­ma­ya ça­lı­şan­lar için inanç­la­rı ol­du­ğun­dan emin ol­du­ğum­dan böy­le bir ha­di­si oku­mak is­te­dim.

*SÖ­ZÜM Kİ­ME? Bu sö­züm ki­me. Ön­ce ken­di­me ka­bul ede­rim. As­la bir fit­ne­nin un­su­ru ol­mak is­te­me­yiz. Böy­le bir şe­yi de ka­bul et­me­miz müm­kün de­ğil. Ama her gün te­le­viz­yon­la­rın­dan ga­ze­te­le­rin­den ka­lem­le­rin­den hü­kü­me­ti he­def tah­ta­sı­na otur­ta­rak kü­çü­cük bir me­se­le­si ci­han­şü­mul bir me­se­le ha­li­ne ge­ti­re­rek gü­zel in­san­la­rın ara­sı­nı aç­ma­ya ça­lı­şan bir­bir­le­ri­ni Al­lah rı­za­sı için se­ven­le­rin ara­sı­na fit­ne koy­ma­ya gay­ret eden­le­re bu­ra­dan is­tir­ham edi­yo­rum.

*ALET OL­MA­YA­LIM: Fit­ne­nin ale­ti ol­ma­ya­lım. Ne biz ne de siz. Bun­dan son­ra söy­le­ye­cek­le­ri­niz bu ate­şi bü­yüt­me­ye ya­ra­ma­sın, bu ate­şin sön­dü­rül­me­si için her­kes elin­de­ki bir bar­dak su­yu dö­kü­ver­sin. Sö­zü­mün ne­re­ye git­ti­ği­ni her­kes çok iyi bi­lir. Me­se­le ba­sit bir şe­kil­de hal­le­di­le­cek­tir. Ne öğ­ret­men­ler za­rar gö­re­cek­tir ne öğ­ren­ci­ler za­rar gö­re­cek. Ne in­san­lar eko­no­mik an­lam­da mağ­dur ola­cak­tır.

*OCA­K’­TA KA­YIT ALA­CAK MI? “Dö­nü­şüm sü­re­ci 2 yıl­dır. Sü­re­cin ba­şın­da ha­re­ket eden­ler da­ha avan­taj­lı ola­cak­lar. Or­ta­sın­da ve en so­nun­da baş­vu­ran­lar on­lar ikin­ci de­re­ce­de teş­vik­ten is­ti­fa­de ede­cek­ler. Bun­da da hak­sız de­ği­liz. Ocak ayın­da öğ­ren­ci ala­bi­lir­ler, sı­nav­la­ra ha­zır­la­ya­bi­lir­ler. Çün­kü sı­nav sis­tem­le­rin­de bir özel­lik­le üni­ver­si­te sı­nav­la­rın­da de­ği­şik­lik ol­ma­dı. Sı­nav sis­tem­le­ri de­ği­şi­yor sı­nav sis­tem­le­ri­ne uy­gun da bir dö­nü­şüm yap­ma­mız la­zım. Bu ça­ba­la­rı gös­te­ri­yo­ruz. Öy­le bir sis­tem ön­gö­rü­yo­ruz ki sı­nav sis­te­min­de­ki de­ği­şik­lik­le bir­lik­te eği­tim sis­te­min­de­ki tak­vi­ye­ler­le bir­lik­te ar­tık bu öğ­ren­ci­le­rin önün­de­ki sı­na­vı ka­zan­ma­sı için ders­ha­ne­ye git­me ih­ti­ya­cı­nı ar­tık gör­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.”

Ceza ile karşı karşıya kalabilir

FİŞ­LE­ME SO­RU­SU: (Ta­raf’ta ya­yım­la­dı­ğı, MGK’­nın ‘Fet­hul­lah Gü­len Ce­ma­ati­ni bi­tir­me pla­nı­’y­la il­gi­li ko­nuş­tu) “Ham­dol­sun AK Par­ti hü­kü­me­ti­nin yü­zü­nü kı­zar­ta­cak hiç­bir işin için­de ol­ma­mı­şız. Bir ga­ze­te ve­ya bir ga­ze­te­ci, bu ko­nu­lar­da ma­hir olan bi­ri­nin (Meh­met Ba­ran­su), MKG top­lan­tı­sı­nın ka­ra­rı­nı ya­yım­la­dı. MGK Kanunu diyor ki ‘tu­ta­nak­lar ve gö­rüş­me­ler ke­sin­lik­le açık­la­na­maz, ya­yım­la­na­maz.

Ya­sa­lara gö­re, sır ve giz­li­lik için­de kal­ma­sı ge­re­ken bel­ge­le­rin ya­yım­lan­ma­sı ha­lin­de ce­za ter­ti­bi ön­gö­rül­müş. Ya­ni bun­la­rın açık­lan­ma­sı, ya­yım­lan­ma­sı ya­sak. Bu­nu ya­pan in­san bir ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­lir. Bu­nu sav­cı­la­rı­mız dü­şün­sün­ler. Biz bu ko­nu­da bir te­şeb­bü­sün için­de şu an­da de­ği­liz. Ama eğer ar­ka­sı da bu şe­kil­de gel­me­ye­cek olur­sa ya­sa­lar ne­yi ge­rek­ti­ri­yor­sa ya­pı­lır. MGK ka­ra­rı Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’n­da im­za­ya açıl­ma­dı ve onay­lan­ma­dı. Hiç­bir ku­ru­ma gön­de­ril­me­di. Bir ta­li­mat ve­ril­me­di. Yok hük­mün­de mu­ame­le­ye ta­bi tu­tul­du. Ka­rar­la bağ­lan­tı­lı hiç­bir iş­lem de yapılmadı.

 BUGÜN GAZETESİ