1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bülent Arınç: Yeniden yargılama çalışmamız yok
Bülent Arınç: Yeniden yargılama çalışmamız yok

Bülent Arınç: Yeniden yargılama çalışmamız yok

Hükümet Sözcüsü Arınç, Adalet Bakanlığı’nın yeniden yargılama konusunda herhangi bir çalışmasının olmadığını söyledi. Arınç, “Bu talep sadece temenni” diye konuştu.

A+A-

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ge­çen haf­ta yap­tı­ğı ka­bi­ne re­viz­yo­nu­nun ar­dın­dan 9 ba­kan, dün ilk de­fa Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da­ki ku­rul, 2013’ün son Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun top­lan­tı­sı­nı da ger­çek­leş­tir­di. Yak­la­şık 6 sa­at sü­ren top­lan­tı­nın ar­dın­dan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arınç açık­la­ma yap­tı.

“TA­LEP EDE­Bİ­LİR­LE­R”

Arınç, Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rıy­la il­gi­li ola­rak ye­ni­den yar­gı­la­ma­la ilgili tar­tış­ma­la­rı­nın ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne şun­la­rı söy­le­di:

“Bu ko­nu Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’n­da tar­tı­şıl­ma­dı, tar­tı­şıl­ma­ya da de­ğer gö­rül­me­di. Bu hü­kü­me­ti­mi­zin işi de­ğil. Ye­ni­den yar­gı­la­ma­nın şart­la­rı var­dır. Ha­len sü­ren da­va­lar­la il­gi­li ye­ni­den yar­gı­la­ma­dan bah­se­di­le­mez. Bit­miş da­va­lar için şart­lar ta­hak­kuk eder­se her za­man ye­ni­den yar­gı­la­ma ola­bi­lir. Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­’n­da yer alan hu­sus­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si ya da fark­lı bir şek­le ge­ti­ril­me­si söz ko­nu­su de­ğil­dir. Bu­na yö­ne­lik Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’nın da bir ça­lış­ma­sı yok­tur. Yar­gı­la­ma­nın ia­de­si sü­reç ola­rak hu­kuk­sal bir ku­rum ola­rak var­dır. Şart­la­rı ta­hak­kuk et­ti­ğin­de de il­gi­li­ler bu ta­lep­te bu­lu­na­bi­lir­ler. Yok­sa gün­lük olay­lar­la bağ­lan­tı ku­ru­la­rak, ‘iş­te bu se­bep­le de ye­ni­den yar­gı­la­ma ya­pıl­sı­n’ de­mek sa­de­ce bir te­men­ni­yi ifa­de eder, hu­ku­ki ol­ma­sı her­hal­de tar­tı­şı­lır.”

ÇE­TE­LE­Sİ­Nİ TUT­MA­YA­LIM

Arınç, ga­ze­te­ci­le­rin Ada­let Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’n­da gö­rev­den al­ma­la­rın de­vam edip et­me­ye­ce­ği so­ru­sa ce­vap ver­di.

Arınç “E­ğer ru­tin ola­rak ba­zı gö­rev de­ği­şik­lik­le­ri gün­de­me gel­miş­se, siz bi­ri­le­ri­ni he­def ha­li­ne ge­ti­rir­se­niz bu doğ­ru de­ğil. Ba­ka­n’­ın müs­te­şa­rı gö­re­vi­nin ba­şın­da­dır. An­cak ba­kan­lar, özel­lik­le ye­ni gö­re­ve baş­la­yan ba­kan­lar, bü­rok­rat­la­rıy­la il­gi­li ta­sar­ru­fa gi­de­bi­lir. Bu­nu ce­ma­at­le, bir ga­ze­tey­le, dü­şün­cey­le, son ya­şa­nan olay­la­rın par­ça­sı ola­rak gös­ter­mek yan­lış olur. Bun­la­rın çe­te­le­si­ni tut­ma­ya da ge­rek yok. Eğer hak­sız ol­du­ğu­nu id­di­a eden var­sa, yar­gı­sal de­ne­tim ne gü­ne du­ru­yor?” de­di.

İSTİŞARE ANLAMINDA SORU SORMAYIN

Arınç top­lan­tı­da, “HSYK açık­la­ma­sın­da Sa­yın Ada­let Ba­ka­nı­’nın müs­te­şa­rı­nın bil­gi­si hat­ta ge­niş bir mu­ha­le­fet şer­hi var. Bu ge­liş­mey­le ada­let ba­ka­nı­nın bil­gi­si ol­du­ğu or­ta­ya çık­mı­yor mu? Yü­rüt­me or­ga­nı­nın so­ruş­tur­ma de­vam eder­ken, Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği­’ni de­ğiş­ti­re­rek, so­ruş­tur­ma­yı he­def alan açık­la­ma­lar yap­ma­sı, sav­cı­lar­la il­gi­li açık­la­ma yap­ma­sı, de­vam eden yar­gı sü­re­ci­ne et­ki et­me an­la­mı­na gel­mi­yor mu­” so­ru­su­nu ce­vap­sız bı­rak­tı. “Ba­na is­ti­şa­re an­la­mın­da so­ru sor­ma­yı­n” diyen Arınç de­va­mın­da şu açık­la­ma­yı yap­tı: “HSYK Baş­kan­ve­ki­li, Ada­let Ba­ka­nı ile uyum­lu ça­lış­ma­lı­dır. Di­ye­lim ki fark­lı şey­ler ko­nu­şul­du. So­nun­da açık­la­ma ya­pıl­ma­sı ge­rek­li. Bu­nu sa­de­ce ba­kan ya­pa­cak­tır, çün­kü ka­nun amir hük­mü böy­le­dir de­ni­yor. Son ya­pı­lan iş mak­sat­lı ol­ma­sı­na rağ­men bu­ra­dan bir ha­yır da çık­tı. De­mek­ ki her yet­ki­yi de ver­me­mek la­zım. Bu­nu gör­dük ve an­la­mış ol­duk. “
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ