1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bütçe görüşmelerine yolsuzluk soruşturması damga vurdu
Bütçe görüşmelerine yolsuzluk soruşturması damga vurdu

Bütçe görüşmelerine yolsuzluk soruşturması damga vurdu

Gergin geçen bütçe görüşmelerine yolsuzluk ve rüşvet soruşturması damgasını vurdu. Muhalefet vekilleri iktidara sert tepki gösterdi.

A+A-

TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da büt­çe gö­rüş­me­le­ri­nin son gü­nü, yol­suz­luk ope­ras­yo­nu göl­ge­sin­de ger­çek­leş­ti. Ope­ras­yon­da adı ge­çen ba­kan­lar­dan sa­de­ce Ege­men Ba­ğış, Mec­li­s’­te­ki gö­rüş­me­le­re ka­tıl­dı. CHP’­li­ler Ba­ğı­ş’­ın sa­lo­na gi­ri­şi­ni, al­kış­lar­la ve “O­oo­” ses­le­riy­le pro­tes­to et­ti. CHP’li Mah­mut Ta­nal, Ba­ğı­ş’­ın Ba­kan­lar Ku­ru­lu sı­ra­sın­dan kalk­ma­sı­nı is­te­ye­rek, “A­dı yol­suz­luk­la­ra ka­rış­mış bir ki­şi Ba­kan­lar Ku­ru­lu sı­ra­la­rı­na otu­ra­maz. Mec­lis le­ke kal­dır­ma­z” dedi.

KA­Bİ­NE SI­RA­LA­RI BOŞ KAL­DI

Ge­nel Ku­ru­l’­a, Tür­ki­ye­’yi sar­san ope­ras­yon­la­r dam­ga­sı­nı vur­du. AK Par­ti Gru­bu­’n­da­ki mo­ral­siz­lik dik­kat çe­ker­ken, ka­bi­ne sı­ra­la­rı boş kal­dı. CHP’li Faik Öztrak, “Hükümet suçluluğun ve suçluların telaşı içinde. Bakan çocuklarının evlerine, banka müdürünün ayakkabı kutularına herhalde faiz lobisi paraları koymadı” dedi. CHP’li Akif Ham­za­çe­bi de özel­lik­le Ke­sin­he­sap Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’nın, bu ope­ras­yon ne­de­niy­le or­ta­ya çı­kan bil­gi­ler çer­çe­ve­sin­de meş­ru­iye­ti­ni yi­tir­di­ği­ni belirtti. Ham­za­çe­bi, yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da sav­cı­lar üze­rin­de bas­kı ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, bu or­tam­da büt­çe ve ke­sin he­sap ka­nun­la­rı­nın gö­rü­şü­le­me­ye­ce­ği­ni ifa­de et­ti.

CHP’DEN PROTESTO

CHP, Bakan Ali Babacan konuşurken Genel Kurul’u toplu olarak terk etti. Babacan’ın konuşması-nın bitiminde salona döndüler.

Başbakan katılmadı

Bütçe görüşmelerinin sonunda kabine üyeleri, yolsuzluk operasyonunda adı geçen bakanlar dışında yerlerini aldı. Sadece Egemen Bağış, görüşmeleri sonuna kadar izledi. Başbakan Erdoğan, bütçe oylamalarına da katılmadı.

‘Fezleke söz konusuyken Meclis tatil edilemez’

AK Parti, Mec­li­s’­in 2 haf­ta ta­til edil­me­si için karar aldı. CHP Grup Baş­kan Ve­ki­li En­gin Al­tay, AK Par­ti­’nin TBMM’­yi 7 Oca­k’­a ka­dar ta­til et­me ta­le­bi­nin, yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rı­nın üs­tü­nü ört­me­ye yö­ne­lik bir ha­re­ket ol­du­ğu­nu söy­le­di. Al­tay, “4 Ba­kan hak­kın­da bu ka­dar cid­di id­di­alar var­ken, bu ba­kan­lar­la il­gi­li fez­le­ke­le­rin Mec­li­s’­e gel­me­si söz ko­nu­suy­ken Mec­lis ta­til edi­le­me­z” de­di.

‘Hırsız emniyet amirlerini görevden alıyor’

BDP Grup Baş­kan Ve­ki­li Per­vin Bul­dan: “En son meydana gelen gelişmeler göstermektedir ki esas bütçe sayın hükümete ve onların yakınlarına ayrılmıştır. Bütün Türkiye ile beraber biz de dehşetle ve utançla izliyoruz devlet içinde devlet gerçeğini, AKP iktidarının yolsuzluklarını, bu yolsuzlukların boyutlarını ve devasa miktarlarını. Muazzam bir yolsuzluk operasyonu yapılıyor ve hemen akabinde emniyet amirleri görevden alınıyor.

UCU KİME KADAR GİDİYOR?

Hırsızın emniyet amirlerini görevden aldığı bir devlet düşünsek bulamazdık, kendi ülkemizde bizzat tanıklık ediyoruz. Devlet içerisindeki derin güçlerin ortaya çıkarılması çok güzel de hırsızlık, yolsuzluk örgütlenmesi ne olacak? Ucu kime kadar gidiyor, daha kimler bu vurgunları yaptı? Bunları soran, dile getiren bir Başbakan ve hükümet yok maalesef.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ