1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. CHP merkez sağa açılacak
CHP merkez sağa açılacak

CHP merkez sağa açılacak

Kılıçdaroğlu’nun “Merkez sağ partilileri CHP’ye davet ediyorum” çağrısının ardından 200 kişilik liste hazırlandı. Aralarında Nahit Menteşe ve Ahad Andican’ın bulunduğu isimlerle görüşülecek.

A+A-

CHP lideri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin grup top­lan­tı­sın­da, mer­kez sağ par­ti­li­le­re CHP’­ye ka­tı­lım çağ­rı­sı yap­tı. Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun “Ay­rış­ma lük­sü­müz yok. Es­ki de­mok­rat­la­ra, Doğ­ru Yol, ANA­P’­lı­la­ra ses­le­ni­yo­rum: Ül­ke­nin ne­re­ye git­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz. He­pi­mi­zin so­rum­lu­lu­ğu var. Be­ra­ber olup mü­ca­de­le ede­ce­ği­z” söz­le­ri ile ka­mu­oyu­na yan­sı­yan da­ve­ti­nin per­de ar­ka­sı bel­li ol­du.

Alı­nan bil­gi­ye gö­re, CHP, mer­kez sa­ğa açı­lım po­li­ti­ka­sı­nı net­leş­ti­rir­ken, sa­ğın ön­de ge­len po­li­ti­ka­cı­la­rı­nın isim­le­ri lis­te ha­lin­de be­lir­len­di. Mer­kez sağ isim­le­rin yer al­dı­ğı 4 say­fa­lık lis­te­nin Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun ma­sa­sın­da ol­du­ğu; se­çim­ler ön­ce­si bu isim­ler­le te­mas ku­ru­la­ca­ğı be­lir­til­di.

Lis­te­de Hü­sa­met­tin Cin­do­ruk, Ahad An­di­can, Ca­vit Çağ­lar, Nec­met­tin Cev­he­ri, Na­hit Men­te­şe ve İs­met Sez­gi­n’­in ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu es­ki ba­kan, mil­let­ve­kil­le­ri ve ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rı yer alı­yor. Kı­lıç­da­roğ­lu, bu isim­ler­le ön­ce ye­mek­te bir ara­ya ge­le­cek ar­dın­dan bi­re­bir iliş­ki­ler ge­liş­ti­ri­le­cek.

CHP, ye­rel se­çim­ler­de özel­lik­le An­ka­ra ve İs­tan­bu­l’­u al­mak is­ter­ken, bu il­ler­de­ki se­çim so­nuç­la­rı­nı et­ki­le­ye­cek mer­kez sağ oy­la­rın CHP’­de bir­leş­me­si­ni he­def­li­yor. Bu ne­den­le CHP’­nin 4 say­fa­lık lis­te­de yer alan yak­la­şık 200 sağ tan­dans­lı po­li­ti­ka­cı ile te­ma­sı önem ta­şı­yor.

‘Güç birliği çağrısıdır’

CHP Söz­cü­sü Ha­luk Koç, Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun mer­kez sağ isim­le­re yap­tı­ğı çağ­rı ile il­gi­li ola­rak BU­GÜ­N’­e açık­la­ma yap­tı. Koç, “Ge­nel baş­kan, Cum­hu­ri­yet ile so­ru­nu ol­ma­yan, Tür­ki­ye­’nin te­mel de­ğer­le­riy­le rö­vanş al­ma pe­şin­de bu­lun­ma­yan an­cak şu an iti­ba­riy­le si­ya­set ya­pa­bi­le­cek­le­ri alan kal­ma­yan her­ke­se güç bir­li­ği çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Bu çağ­rı­yı öte­den be­ri de di­le ge­ti­ri­yo­ruz. Ge­nel baş­ka­nın çağ­rı­sı net­tir. Tek ki­şi­lik, bas­kı­cı yö­ne­tim tar­zı­na kar­şı güç bir­li­ği ve de­mok­ra­tik bir­lik­te­lik çağ­rı­sı­dır. CHP kit­le par­ti­si­di­r” de­di.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ