1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. CHP'den önemli rapor
CHP'den önemli rapor

CHP'den önemli rapor

CHP, AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması’yla ilgili önemli bir rapor hazırladı. Yasa dışı yolla ülkeye giren göçmenlerin gönderilmesini düzenleyen anlaşmada oturum izni olan gurbetçilerin bile iade edilebileceği belirtildi.

A+A-

CHP, Tür­ki­ye ile Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) ara­sın­da 16 Ara­lı­k’­ta im­za­la­nan Vi­ze Ser­bes­ti­si Di­ya­lo­ğu Mu­ta­ba­kat Met­ni ve Ge­ri Ka­bul An­laş­ma­sı (GKA) hak­kın­da ra­por ha­zır­la­dı. Dış İliş­ki­ler Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ra­por­da, ‘Türk va­tan­daş­la­rı­na 28 Schen­gen ül­ke­si­nin ka­pı­la­rı­nı vi­ze­siz aça­cak ta­ri­hi an­laş­ma­’ ola­rak gün­de­me ge­len Ge­ri Ka­bul An­laş­ma­sı­’nın, ik­ti­dar ta­ra­fın­dan ye­te­rin­ce mü­za­ke­re edil­me­den ka­bul edi­le­rek cid­di ve ağır bir ha­ta­ya im­za atıl­dı­ğı be­lir­til­di.

İA­DE EDİ­LE­CEK­LER

GKA’­nın uy­gu­la­ma ala­nı­na AB ül­ke­le­rin­de doğ­muş olan­lar da da­hil ol­mak üze­re dü­zen­siz ko­num­da (ça­lış­ma ve otur­ma iz­ni ol­ma­yan, iş­siz) bu­lu­nan­la­rın ya­nı sı­ra dü­zen­li ko­nu­mu­nu mu­ha­fa­za ede­me­yen Türk va­tan­daş­la­rı­nın gir­di­ği be­lir­til­di. Ra­por­da şu uya­rı ya­pıl­dı: “AB ül­ke­le­ri­nin bi­linç­li uy­gu­la­ma­la­rı AB’­de­ki on bin­ler­ce Türk va­tan­da­şı­nın GKA kap­sa­mı­na gir­me­si­ne ne­den ola­bi­lir. GKA uy­gu­lan­ma­ya baş­la­dık­tan son­ra, AB ül­ke­le­ri­ne ya­sa dı­şı yol­lar­dan gi­riş yap­mış ve­ya AB ül­ke­le­rin­de ika­met eder­ken dü­zen­siz göç­men du­ru­mu­na dü­şen va­tan­daş­la­rı­mız da Tür­ki­ye­’ye ia­de edi­le­cek­.”

BÜTÇEYE YÜK GETİRECEK

Ra­por­da, Tür­ki­ye­’ye ia­de edi­le­cek göç­men­le­rin ül­ke­le­ri­ne ge­ri gön­de­ri­lip gön­de­ril­me­ye­cek­le­rinin be­lir­siz olduğu vurgulandı. “Türkiye’nin ko­nu­mu, ka­ra ve de­niz sı­nır­la­rı­nın ya­pı­sı dü­şü­nül­dü­ğün­de ül­ke­miz­de uzun sü­re­ler­le ka­lan göç­men sa­yı­sın­da önem­li ar­tış­lar ola­bi­le­ce­ği ön­gö­rü­le­bi­li­r” uya­rı­sı ya­pıl­dı. Bu göç­men­le­rin ba­rın­ma ve ül­ke­le­ri­ne ge­ri dö­nüş­le­ri­ne iliş­kin mas­raf­la­rın büt­çe­ye yük ge­ti­re­ce­ği­ kaydedildi. “Tür­ki­ye ya­sa dı­şı göç­men­le­rin uzun sü­re­ ka­la­ca­ğı ül­ke ha­li­ne ge­le­cek­ti­r” de­nil­di.

Vize muafiyetine sınır polisi karar verecek

CHP’­nin ra­po­run­da, vi­ze mu­afi­ye­ti­nin AB’­nin be­lir­le­di­ği ko­şul­la­ra bağ­lı ola­rak en er­ken 3.5 yıl son­ra baş­la­na­ca­ğı­na işa­ret edi­lir­ken “Vi­ze mu­afi­ye­ti Tür­ki­ye­’nin Schen­ge­n’­e da­hil ol­du­ğu an­la­mı­na gel­me­mek­te­dir. Sı­nır po­li­si ya da me­mu­ru, vi­ze mu­afi­ye­ti ol­sa bi­le çe­şit­li ge­rek­çe­ler­le Türk va­tan­daş­la­rı­nın sı­nır ka­pı­sın­dan ge­ri dön­me­si­ne ka­rar ve­re­bi­le­cek­ti­r” de­nil­di.

‘Göçmenler cirit atacak’

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fa­ruk Lo­ğoğ­lu, Bel­çi­ka ve Avus­tur­ya­’da ya­şa­yan Türk kö­ken­li hu­kuk­çu­la­rın uya­rı­sı ile raporu hazırladıklarını söy­le­di. Hu­kuk­çu­la­rın Tür­ki­ye aley­hi­ne so­nuç­lara dik­kat çek­tiğini be­lir­ten Lo­ğoğ­lu, Ge­ri Ka­bul An­laş­ma­sı ile Vi­ze Mu­afi­ye­ti Met­ni­’nin ‘ön şar­t’ ola­rak iliş­ki­len­di­ril­me­si­ni ‘bü­yük ha­ta­’ ola­rak ni­te­len­dir­di. “Tür­ki­ye, bu şart­la­rı ye­ri­ne ge­ti­rir­se, AB en az 3.5 yıl son­ra bel­ki kıs­mi vi­ze ser­bes­ti­si­ni dev­re­ye so­ka­cak. Ya­ni biz öde­me­yi pe­şin yap­tık, kar­şı­lı­ğı­nı 3.5 yıl son­ra bel­ki ala­ca­ğı­z” de­di. Lo­ğoğ­lu, BM söz­leş­me­sin­de­ki göç­men hak­la­rı­nın AB is­te­di­ği için gör­mez­den ge­lin­di­ği­ni sa­vun­du. Lo­ğoğ­lu, “İa­de edi­len ya­sa­dı­şı göç­men­ler Tür­ki­ye­’de uzun sü­re ka­la­cak­. Tür­ki­ye ya­sa­dı­şı göç­men­le­rin ci­rit at­tı­ğı ül­ke ha­li­ne ge­le­ce­k” de­di. Ra­po­ru hü­kü­me­te de göndererek uya­ra­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ