1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. CHP'nin yerel seçim stratejisi belli oldu
CHP'nin yerel seçim stratejisi belli oldu

CHP'nin yerel seçim stratejisi belli oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin yerel seçim stratejisini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “17 Aralık 2013’te Pandora’nın kutusu açıldı. Ortaya saçılan suçlarını gizlemeye, yolsuzluklarını görülmez kılmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Her saat hukuk

A+A-

CHP’nin Yerel Seçim ve Yerel Yönetimlerle İlgili Seçim Stratejisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Genel Merkez’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Yaptığı konuşmada İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin tarihi bir dönemden geçtiğini vurguladı. “Türkiye inançlar, değerler ve kişisel tercihler üzerinden oluşturulmak istenen ayrıştırma politikalarının sonuna geldi” diyen CHP lideri şöyle devam etti:

“HER SAAT HUKUK İLKELERİ ÇİĞNENİYOR”

“Son 11 yıldır Türkiye’yi büyük bir kutuplaşmanın içine hapsetmeye çalışan zihniyet, artık Türkiye’yi yönetemez halde. 11 yıl boyunca adım adım hukuk devletine ve demokrasiye olan inancı yok ettiler. Attıkları her adımda, yaptıkları her kampanyada öncelikle Türkiye’nin değil, partilerinin geleceğini düşündüler. Ülkeyi tek bir adamın gelecek planlarına mahkum etmek için yasal düzenlemelerle çalışmalarını sürdürdüler. İktidar, gücü elinde tutanların haksız kazanç makinesine dönüştürüldü. Şehirlerimizi bölüştürdüler, ormanlarımızı, kıyılarımızı... Bugün Türkiye’yi hukuk devleti olmaktan çıkarmak istiyorlar, kimsenin hukuk devletine, demokrasiye olan inancı kalmadı.”

Herkesin hukuk önünde, devlet organları karşısında kendisini eşit hissetmediği bir ülkede birliğin de olamayacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, son yıllarda Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı mahkemelerine tanık olunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin geleceğine inanmış birçok masum insan, bu mahkemelerde sanık sandalyesine oturtuldu. Derken 17 Aralık 2013 geldi. Pandora’nın kutusu açıldı. 17 Aralık’tan beri ortaya saçılan suçlarını gizlemeye, yolsuzluklarını görülmez kılmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. 17 Aralık’tan beri her gün, her saat hukuk devleti ilkeleri çiğneniyor” dedi.

“KENDİMİZİ YENİLEDİK”

Modern tarih boyunca, Türkiye’nin ne zaman birliğe bütünlüğe ihtiyaç olsa, adresin her zaman CHP olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bugün de Türkiye’nin birliğinin adresinin CHP olduğunu gören milyonlar, geçmiş siyasi eğilimleri ne olursa olsun CHP etrafında toplanıyorlar. Çünkü CHP olarak, son yıllarda attığımız adımlarla Cumhuriyet değerlerine sarsılmaz bağlılığımızdan, sosyal demokrasinin temel ilkelerinden hiçbir taviz vermeden özümüzü koruyarak kendimizi yeniledik, geliştirdik” diye konuştu.

‘CHP Türkiye’nin birleştirici gücü’

Ye­ni se­çim kam­pan­ya­sın­da “Her­kes İçin CHP” olan lo­go al­tı ya­zı­sı ye­ri­ne “Tür­ki­ye­’nin Bir­leş­ti­ri­ci Gü­cü­” ifa­de­si­nin kal­la­nı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, slo­gan­la­rı­nın ise “Var­lık İçin­de Bir­lik İçin­de Öz­gür Bi­çim­de­” ol­du­ğu­nu açık­la­dı. CHP li­de­ri, “Ka­pı­la­rı­mı­zı Tür­ki­ye­’nin bü­tün renk­le­ri­ne, ke­sim­le­ri­ne, ses­siz­le­ri­ne ve kim­se­siz­le­ri­ne aç­tı­k” de­di. 2014 ye­rel se­çim­le­riy­le si­ya­set­te ak­lın ve ah­la­kın ha­kim ola­ca­ğı ye­ni bir dö­ne­me adım ata­cak­la­rı­nı kay­de­den Kı­lıç­da­roğ­lu şöy­le ko­nuş­tu: “Bu ye­ni dö­nem­de mil­le­ti­mi­zi bir kez da­ha bir­leş­ti­re­ce­ğiz. Hal­kı­mı­zın tüm ke­sim­le­ri­nin var­lık için­de, bir­lik için­de öz­gür bi­çim­de ya­şa­ya­ca­ğı Tür­ki­ye­’yi ye­ni­den in­şa ede­ce­ğiz, Tür­ki­ye­’yi hak et­ti­ği de­mok­ra­si­ye ka­vuş­tu­ra­ca­ğız, öz­gür­leş­ti­re­ce­ğiz, kal­kın­dı­ra­ca­ğız. Bu­gün de­mok­ra­si, hu­kuk, sos­yal ada­let ve kar­deş­çe bir ha­yat te­me­lin­de Tür­ki­ye­’yi bir­leş­ti­re­bi­le­cek tek güç CHP’­dir. ”

Bu ne­den­ler­le CHP’­yi “Tür­ki­ye­’nin bir­leş­ti­ri­ci gü­cü­” ola­rak ta­nım­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bu güç önü­müz­de­ki dö­ne­me dam­ga­sı­nı vu­ra­cak güç­tü­r” diye konuştu.

‘30 Mart’tan sonra her sabah bir öncekinden aydınlık olacak’

CHP’­nin her za­man “in­sa­n” di­ye­ce­ği­ni be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, ik­ti­dar­la­rın­da “in­sa­nı fa­kir ve zen­gin di­ye iki­ye bö­len ko­nut pro­je­le­ri ol­ma­ya­ca­ğı­nı­” söy­le­di. CHP ik­ti­da­rın­da ço­cuk­la­rın so­kak­ta ka­ğıt top­la­ma­ya­ca­ğı­nı, men­dil sat­ma­ya­ca­ğı­nı da ile­ri sü­ren Kı­lıç­da­roğ­lu, bü­tün ener­ji­le­ri­ni va­tan­daş­la­rın da­ha çok ka­zan­ma­sı için har­ca­ya­cak­la­rı­nı kay­det­ti.

Kı­lıç­da­roğ­lu, “CHP ik­ti­da­rın­da bü­tün va­tan­daş­la­rı­mız onu­ruy­la, gu­ru­ruy­la var­lık için­de ya­şa­ya­cak. 30 Mart gü­nü iş­te böy­le bir Tür­ki­ye­’nin, var­lık için­de, bir­lik için­de ve öz­gür bi­çim­de ya­şa­yan bir Tür­ki­ye­’nin ku­ru­lu­şu yo­lun­da ilk bü­yük adı­mı ata­ca­ğız. 30 Mart gü­nü kim­se­nin baş­ka­sı­nın ha­yat tar­zı­na ka­rış­ma­ya­ca­ğı bir Tür­ki­ye­’yi kur­mak için san­dık ba­şı­na gi­de­ce­ğiz. 30 Mart gü­nü in­sa­nın in­sa­na kul­lu­ğu­nu bi­tir­mek için uzun bir yü­rü­yü­şe baş­la­ya­ca­ğız. 30 Mar­t’­tan son­ra her sa­bah bir ön­ce­kin­den da­ha ay­dın­lık ola­cak. Bu­na bü­tün yü­re­ği­miz­le ina­nı­yo­ruz. Çün­kü 30 Mar­t’­tan son­ra Tür­ki­ye­’de da­ha güç­lü bir CHP ola­cak. Biz güç­len­dik­çe Tür­ki­ye güç­le­ne­ce­k” de­di.

SEÇİM ŞARKISINDA ‘BİRLİK’ VURGUSU

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından “Türkiye’nin Birleştirici Gücü” adlı bir dakikalık kısa film gösterildi. Filmin ardından, özel bir ajans tarafından hazırlanan CHP’nin yerel seçim şarkısı çalındı.

“ÖZGÜR BİÇİMDE’

Kılıçdaroğlu’nun miting görüntüleri ve vatandaşlarla bir araya geldiği fotoğrafları eşliğinde çalınan şarkıda, “birlik” teması vurgulanırken, “Doğumuzla, batımızla, dilimizle, duamızla, umut dolu halkımızla birlik olmak hakkımız” sözleri ile “Varlık İçinde Birlik İçinde Özgür Biçimde” sloganı sık sık tekrarlanıyor. Bu arada toplantıda, CHP’de seçimi kazanan belediye başkanları tarafından imzalanacak “taahhütname” de okundu.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ