1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Demokrasi Denetçileri: Devlet karışmamalı
Demokrasi Denetçileri: Devlet karışmamalı

Demokrasi Denetçileri: Devlet karışmamalı

De­mok­ra­si De­net­çi­le­ri Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de birçok si­vil top­lum ku­ru­lu­şu Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si önün­de bir ara­ya ge­le­rek öz­gür­lük­ler­le il­gi­li bir­ta­kım kı­sıt­la­ma­la­ra tep­ki ver­di.

A+A-

Son gün­ler­de gün­de­mi meş­gul eden ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na iliş­kin de açık­la­ma ya­pan grup, dev­le­tin bu ko­nu­da mü­da­ha­le et­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

SAYGI DUYULMALI

Der­ne­ğin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si İb­ra­him Yay­la “Tür­ki­ye­’de na­sıl özel has­ta­ne­ler ka­pa­tı­la­mı­yor­sa, ana­ya­sal bir hak olan gös­te­ri hak­kı, top­lu yü­rü­yüş­le­re say­gı gös­te­ril­me­si ge­re­ki­yor­sa ders­ha­ne­le­re de say­gı duy­ma­la­rı ge­re­ki­r” de­di. Dev­let ta­ra­fın­dan ve­ri­len eği­ti­min ağır ak­sak yü­rü­dü­ğü­nü söy­le­yen Yay­la şöy­le ko­nuş­tu: “E­ğer bu ağır ak­sak yü­rü­yüş or­ta­da ol­ma­sa in­san­lar za­ten ders­ha­ne­le­re ta­lep gös­ter­me­ye­cek. Dev­let bu açı­ğı ka­pa­ta­mı­yor. Biz bu açı­ğı özel ders ve­ya ders­ha­ne­ler­le ka­pat­mak is­te­di­ği­miz­de de eli­miz­den alı­yor. Dev­let bu­na ka­rış­ma­ma­lı.”

Grup adı­na ya­pı­lan or­tak açık­la­ma­da ise “Son dö­nem­de bi­ri­le­ri bi­zim adı­mı­za, bi­ze sor­ma­dan ol­dubit­ti ka­rar­lar alı­yor. Özel ha­ya­tı­mı­zı cid­di şe­kil­de et­ki­le­yen bu ka­rar­la da bi­ze da­nı­şıl­mı­yor. ­Eği­tim sis­te­mi de­ğiş­ti­ri­le­rek 4+4+4 sis­te­mi ge­ti­ril­di. Okul­lar­da eği­tim ve­re­me­din, açı­ğı ben ka­pat­mak is­te­yin­ce de ders­ha­ne­me do­kun­dun, ço­cu­ğu­mun eşit şart­lar­da ya­rış­ma­sı­nı en­gel­le­di­n” de­nildi.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ