1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 'Devleti çete yönetiyor''
'Devleti çete yönetiyor''

'Devleti çete yönetiyor''

17 Aralık’taki operasyonun ardından yolsuzluğun boyutunun 247 milyar lira olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, “O parayla neler yapılabilirdi” diye sorup devam etti: 2 milyon 831 bin işsize 8 yıl asgari ücretten ücret ödenirdi. 6 GAP ve 30 tane Marm

A+A-

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 17 Ara­lı­k’­ta ya­pı­lanİs­tan­bul mer­kez­li ope­ras­yon­da yol­suz­lu­ğun bo­yut­la­rı­nın 247 mil­yar li­ra ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek “Ar­ka­daş­la­rım bir he­sap yap­tı. Ne olur­du bu 247 mil­yar li­ray­la? 2 mil­yon 831 bin iş­si­ze 8 yıl as­ga­ri üc­ret­ten üc­ret öde­nir­di. 300 bin ata­ma bek­le­yen öğ­ret­me­nin ta­ma­mı ata­nır­dı ve 30 yıl ma­aş öde­nir­di... Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın bu olay­dan bu ka­dar ürk­me­si­nin ne­de­ni bu­” de­di.

‘HERKES İŞİNE BAKACAK’

Kı­lıç­da­roğ­lu, pa­rti ge­nel mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen CHP İl Baş­kan­la­rı Se­çi­me Ha­zır­lık Top­lan­tı­sı­’nın açı­lı­şın­da ko­nuş­tu. AK Par­ti ik­ti­da­rı­nın dev­le­ti ça­lı­şa­maz ha­le ge­tir­di­ği­ni sa­vu­nan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bir Sa­yın Ba­kan di­yor ki ‘Her­kes ken­di işi­ne bak­sın.’ Bu de­mok­ra­si­ler­de çok te­mel söy­lem­dir. Her­kes ken­di işi­ne ba­ka­cak. Gö­re­vi­ni ak­sa­tan in­san ce­za hu­ku­ku­na gö­re ce­za­lan­dı­rı­lır ama her­kes gö­rev yap­sın der­ken bi­ri­le­ri­nin gö­rev yap­ma­sı­nı en­gel­le­mek de suç­tu­r” di­ye ko­nuş­tu. 17 Ara­lı­k’­ta Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük yol­suz­luk ope­ras­yo­nunun ya­pıl­dı­ğı­nı id­di­a eden Kı­lıç­da­roğ­lu, “Şim­di bu­nu ka­pat­mak için ola­ğa­nüs­tü ça­ba har­cı­yor­lar. İk­ti­da­rın yap­ma­sı ge­re­ken ney­di; 1994’te Re­cep Tay­yip Er­do­ğan söy­le­miş­ti, ‘Yol­suz­lu­ğu ba­bam da yap­sa so­nu­na ka­dar ta­kip ede­ce­ği­m’ di­ye. Pe­ki bu­gün ne olu­yor? Ba­kan­lar, on­la­rın ço­cuk­la­rı ve ken­di ço­cu­ğu şa­ibe­li du­rum­da. E ni­ye bun­la­rı ta­kip et­mi­yor­sun? Sav­cı, po­lis, yar­gıç gö­re­vi­ni ya­pa­cak, en­gel­li­yor­sun. Ha­ni her­kes ken­di işi­ni ya­pa­cak­tı, sen ne­den en­gel­li­yor­sun? Yol­suz­luk­la­rı meş­ru­laş­tır­dı­ğı­nız an­dan iti­ba­ren top­lu­mun te­me­li­ne di­na­mit koy­muş olur­su­nuz. Top­lum çü­rü­r” de­di.

‘TEK TEK HESAPLADIK’

CHP li­de­ri, “yol­suz­lu­ğun bo­yut­la­rı­nın ga­ze­te­le­re yan­sı­dı­ğı ka­da­rıy­la 247 mil­yar li­ra ol­du­ğu­nu­” be­lir­te­rek, bu pa­ray­la ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni he­sap­la­dık­la­rı­nı ak­tar­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, şun­la­rı söy­le­di:

“Ar­ka­daş­la­rım bir he­sap yap­tı. Ne olur­du bu 247 mil­yar li­ray­la? İş­siz­lik ül­ke­de en te­mel so­run. TÜ­İK’­in ve­ri­le­ri­ne gö­re 2 mil­yon 831 bin ki­şi şu an iş­siz. 247 mil­yar li­ray­la 2 mil­yon 831 bin iş­si­ze 8 yıl as­ga­ri üc­ret­ten üc­ret öde­nir­di. 300 bin ata­ma bek­le­yen öğ­ret­men var. Öğ­ret­men­le­rin ta­ma­mı ata­nır­dı ve bu öğ­ret­men­le­re 30 yıl ma­aş öde­nir­di. 9 mil­yon 500 bin emek­li var. Her emek­li­ye 25 bin li­ra ik­ra­mi­ye öde­nir­di. Emek­li kar­deş­le­rim iyi duy­sun­lar, si­zin ma­aş­la­rı­nız ne­den dü­şük, bun­dan dü­şük iş­te. Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’da 6 GAP ya­pı­lır­dı. 30 ta­ne Mar­ma­ray ya­pı­lır­dı. 5 bin 363 F-16 uça­ğı alı­na­bi­lir­di. Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın bu olay­dan bu ka­dar ürk­me­si­nin ne­de­ni bu.”

'Say say bitmez'

“He­lal pa­ra­nın ayak­ka­bı ku­tu­sun­da ne işi va­r”­di­ye so­ran Kı­lıç­da­roğ­lu, “Pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri nor­mal­dir. Mil­yar­la­rı na­sıl sa­ya­cak­sın? Say say bit­mez. Ya­tak oda­sı­na koy­muş be­ye­fen­di sa­yı­yor. Ha­ram pa­ra­yı baş­ka tür­lü bi­ti­re­mez. Akı­yor oluk oluk. Mah­ke­me­den ka­rar alı­yor­lar. Sav­cı teb­liğ edi­yor, ‘Şu ki­şi­le­ri ge­ti­rin ifa­de­le­ri­ni ala­ca­ğı­z’. Va­li ta­li­mat ve­ri­yor, ‘Sa­kın hiç­bir po­lis ye­rin­den ay­rıl­ma­sın.’ İş­te ora­sı dev­le­tin çök­tü­ğü yer­dir. Açık­ça Ana­ya­sa­’ya, ya­sa­la­ra ay­kı­rı bir uy­gu­la­ma­yı yü­rüt­me or­ga­nı baş­lat­mış­tır. Çün­kü be­ye­fen­di­nin oğ­lu da var on­la­rın için­de, Bi­lal Er­do­ğan. Ge­le­me­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Gül’e ‘Bakanlar Kurulu’nu topla çağrısı

Ko­nuş­ma­sın­da “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük dev­let kri­zi­ni ya­şı­yo­r” di­yen CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu, “Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­’nın yap­ma­sı ge­re­ken ilk iş Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nu top­la­mak ve ona baş­kan­lık yap­mak­tır. Ana­ya­sa bu yet­ki­yi ken­di­si­ne ve­ri­yor. Yet­ki­yi kul­lan­ma­yıp da ‘ben ne ya­pa­bi­li­ri­m’ di­ye­mez bir cum­hur­baş­ka­nı­” de­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, Mec­lis Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k’­i de yar­gı hak­kın­da­ki söz­le­rin­den do­la­yı eleş­tir­di.

Çi­çe­k’­in “Yar­gı çök­müş­tü­r” söz­le­ri­ni ha­tır­la­tan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Yar­gı çök­müş­tür di­yor. Ben so­ru­yo­rum ye­ni mi ak­lın ba­şı­na ge­li­yor? Dev­let çö­ker­ken, Cum­hur­baş­ka­nı­’na çık­tın mı? 8 mil­let­ve­ki­li tu­tuk­luy­ken ne­den zi­ya­ret et­me­din? Yar­gı bir utanç­tan kur­tar­dı Tür­ki­ye­’yi­” di­ye ko­nuş­tu.

‘MiT’iN OPERASYON YAPMA YETKiSi YOK’

Kı­lıç­da­roğ­lu, Ha­ta­y’­da­ki TIR ile il­gi­li id­di­ala­ra de­ği­nir­ken, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala­’ya tep­ki gös­ter­di. Tür­ki­ye­’nin El Kai­de ve El Nus­ra gi­bi ra­di­kal un­sur­la­ra si­lah gön­de­ril­di­ği­ni sa­vu­nan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Bir TIR ya­ka­la­nı­yor. ‘Bu TIR’­da si­lah va­r’ di­ye ih­bar ge­li­yor sav­cı­ya. Sav­cı hak­lı ola­rak mah­ke­me­den ara­ma ka­ğı­dı alı­yor ve TI­R’­ı ara­ya­cak. MİT gö­rev­li­le­ri gi­di­yor ve ‘Ha­yır bu­nu ara­ya­maz­sı­nı­z’ di­yor. Em­ni­yet, jan­dar­ma, sav­cı ta­li­mat ve­ri­yor, ‘A­ra­ya­cak­sı­nı­z’ di­yor. Va­li ya­zı ya­zı­yor, ‘Bu TIR Baş­ba­kan­lı­ğa ait, Mİ­T’­in kon­tro­lün­de. Ara­ma ya­pa­maz­sı­nız. Gü­ven­lik güç­le­ri çe­kil­si­n’ di­yor. Tek ka­lan sav­cı, ‘Ca­nı­mı zor kur­tar­dı­m’ di­yor o da çe­kip gi­di­yor. Dev­let böy­le­ce bir kez da­ha çök­müş olu­yo­r” de­di.

‘DEVLETİ ÇETE YÖNETİYOR’

MİT ya­sa­sı­na gö­re Mİ­T’­in ope­ras­yon yap­ma yet­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Mİ­T’­in si­lah ka­çak­çı­lı­ğı yap­mak gi­bi bir gö­re­vi de yok­tur. (İçiş­le­ri Ba­ka­nı­’nı kas­te­de­rek) ‘O­ra­da in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­le­ri var­dı­’ di­yor. İn­sa­ni yar­dım var­sa açar­sı­nız, yi­ye­cek-içe­cek, ilaç çı­kar. İn­sa­ni yar­dım dev­let sır­rı olur mu? İn­sa­ni yar­dım­la dev­let gu­rur du­yar. Ne za­man­dan be­ri si­lah ka­çak­çı­lı­ğı in­sa­ni yar­dım ol­du hu­kuk dev­le­tin­de. Hu­kuk dev­le­ti yok Tür­ki­ye­’de. Dev­le­ti bir çe­te yö­ne­ti­yo­r” de­di.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ