1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Dolmabahçe ofisinde 17 Aralık toplantısı
Dolmabahçe ofisinde 17 Aralık toplantısı

Dolmabahçe ofisinde 17 Aralık toplantısı

Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde gazeteci ve yazarlarla buluşan Başbakan Erdoğan, son günlerdeki tartışma konularını değerlendirdi. Toplantıya 17 Aralık’ta yapılan yolsuzluk operasyonu damgasını vurdu.

A+A-

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan Dol­ma­bah­çe­’de­ki Baş­ba­kan­lık Ça­lış­ma Ofi­si­’n­de ga­ze­te­ci ve ya­zar­lar­la bu­luş­tu. Son gün­ler­de­ki tar­tış­ma ko­nu­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. Top­lan­tı­da ha­zır bu­lu­nan ba­kan­lar Be­şir Ata­lay, Bi­na­li Yıl­dı­rım, Ali Ba­ba­can ve Ef­kan Ala tek­nik ko­nu­lar­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Yak­la­şık 4 sa­at sü­ren top­lan­tı­da Er­do­ğa­n’­ın ya­zar­la­ra yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­ler­den sa­tır­baş­la­rı:

‘MİLLİ GELİR ARTTI’

*(17 Ara­lık Ope­ras­yo­nu). Bir komp­lo­dur. Ulus­la­ra­ra­sı bo­yut­ta­dır. Bir mer­kez­den düğ­me­ye ba­sıl­mış­tır. Yol­suz­luk kis­ve­si al­tın­da ope­ras­yon ya­pıl­mış­tır. Mil­li ge­lir dört mis­li art­mış­tır. Ge­niş çap­lı bir yol­suz­luk ol­sa bu ka­dar ge­liş­me olur mu?

*Bu ope­ras­yon­la­rın asıl he­de­fi ye­rel se­çim­le­rin ya­pı­la­ca­ğı 30 Mar­t’­tır. AK Par­ti za­yıf­la­sın, kay­bet­sin is­te­ni­yor. Es­ki Tür­ki­ye bi­zim tem­sil et­ti­ği­miz ye­ni Tür­ki­ye­’ye kar­şı sa­vaş aç­mış­tır. Bu kriz gö­rün­tü­sü­ne rağ­men Tür­ki­ye gü­cün­den bir şey kay­bet­me­miş­tir. Komp­lo­cu­lar ama­cı­na ula­şa­ma­mış­tır. Hü­kü­me­ti­miz de dipdi­ri ayak­ta­dır. 30 Mart se­çim­le­ri bu­nun doğ­ru­lu­ğu­nu sağ­la­ya­cak­tır.

‘İÇ VE DIŞ ORTAKLIK VAR’

*Bu komp­lo­nun bir baş­ka ama­cı da çö­züm sü­re­ci­ni bal­ta­la­mak­tır. Çö­züm­le bir­lik­te Gü­ney­do­ğu is­tik­ra­ra ka­vu­şur­sa ül­ke hız­la kal­kı­na­cak­tır. Tür­ki­ye­’nin güç­le­nip et­kin ol­ma­sı­nı is­te­me­yen bir iç ve dış or­tak­lık var­dır. Bu or­tak­lı­ğın iç bağ­lan­tı­la­rı­nı bu­lup teş­hir ede­ce­ğiz.

*Komp­lo­nun amaç­la­rın­dan bi­ri de eko­no­mi­yi güç­süz­leş­tir­mek­tir. Tür­ki­ye­’nin ulus­la­ra­ra­sı et­kin­li­ği­ni en­gel­le­mek­tir. Gü­ney­do­ğu­’da is­tik­rar­sız­lı­ğın sür­me­si­ni sağ­la­mak ve ay­nı za­man­da Tür­ki­ye­’nin hız­la kal­kın­ma­sı­nı ön­le­mek­tir.

‘BİZE BAŞVURDULAR’

*(Oğ­lu­na iliş­kin so­ru­ya) Oğ­lum bi­le ha­ta yap­sa yar­gı ica­bı­nı gö­rür. Ama oğ­lu­mun dev­let­le hiç­bir iliş­ki­si ol­ma­dı. Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı­’na da bir va­tan­daş ola­rak baş­vur­muş­tur. Ya­sin El Ka­dı ai­le dos­tu­muz­dur. Bu olay­lar­dan çok ön­ce­den be­ri ta­nı­şı­rız. Oğ­lum kar­şı­la­mak için gö­rüş­müş­tür. Ama ken­di­si­ne giz­li or­tak de­ni­le­rek if­ti­ra edil­miş­tir. Ma­su­mi­yet ka­ri­ne­si cid­di­ye alın­ma­mış­tır. Bu ül­ke­ye ya­tı­rım yap­mak is­te­yen in­san­la­rın ni­ye önü ke­sil­mek is­ten­mek­tir?

*Bir pa­ra­lel dev­let var. Yar­gı üze­rin­den mil­li ira­de­yi gasp et­miş­tir. Bu pa­ra­lel kad­ro­la­rın dev­let dı­şın­da baş­ka bir hi­ye­rar­şi­si var. Biz bu pa­ra­lel dev­le­ti açı­ğa çı­ka­ra­ca­ğız ve tas­fi­ye ede­ce­ğiz. Bun­la­rı dev­let­ten te­miz­le­ye­ce­ğiz. Ka­rar­lı­yız.

*Ce­ma­at ta­ba­nı bi­zim ta­ba­nı­mız­dır. (Ce­ma­at­le ba­rış­ma) Bu işi son­lan­dı­ra­lım ve ar­ka­da bı­ra­ka­lım di­ye bi­ze baş­vur­du­lar. Ar­tık bu saf­ha aşıl­dı. (Kim­den gel­di?)Ge­re­ken yer­den gel­di. (Ca­mi­aya kar­şı ope­ras­yon dü­zen­le­ne­cek­se bu­nun bin­ler­ce in­sa­nı mağ­dur ede­bi­le­ce­ği be­lir­til­me­si üze­ri­ne) Bu ko­nu­da dik­kat­li­yiz. Öy­le bir şe­ye ma­hal ver­me­yiz. Ama dev­le­tin için­de ya­pı­lan­ma var­sa on­la­rı tas­fi­ye et­me ko­nu­sun­da ka­rar­lı­yız.

*Ders­ha­ne­ler ka­pa­tı­la­cak. Bu ko­nu­da ka­rar­lı­yız. Bu hiz­me­ti be­da­va ver­mi­yor­lar ya. Bu bü­yük bir ge­lir ka­pı­sı­dır.

*Ye­ni­den yar­gı­la­ma: (Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın TSK’­ya kum­pas ku­rul­du ifa­de­le­ri) Bu ve­si­ley­le TSK’­nın önü açıl­mış­tır. Ye­ni­den yar­gı­lan­ma hak­kı doğ­muş­tur. Bu­na da hak­la­rı var­dır. Za­ten bu hak da­ha ön­ce de baş­ka ve­si­le­ler için kul­la­nıl­mış­tır. Ni­çin kul­la­nıl­ma­sın? Ada­let Ba­kan­lı­ğı bu ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma ya­pı­yor.

‘ENDİŞEMİZ YOK’

*Baş­ba­kan­lık ma­ka­mı ile Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı ara­sın­da bir fit­ne çı­ka­rıl­mak is­te­ni­yor, bu ko­nu­da biz ra­ha­tız, hiç­bir en­di­şe­miz yok. Bu­na mu­vaf­fak ola­maz­lar.

Toplantıya katılanlar ne dedi?

Toplantıya katılan gazeteci ve yazarlar şöyle: Bugün gazetesi yazarları Gülay Göktürk ve Doğu Ergil, Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Star gazetesi yazarları Ahmet Kekeç, Yusuf Ziya Cömert, Osman Can, Hakan Albayrak ve Ahmet Taşgetiren, Hürriyet gazetesi yazarı Akif Beki, Sabah gazetesi yazarları Sevilay Yükselir, Mahmut Övür ve Mehmet Barlas, Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila, Yeni Şafak gazetesi yazarları Abdülkadir Selvi, Ali Bayramoğlu ve Salih Tuna, Radikal gazetesi yazarı Avni Özgürel, Zaman gazetesi yazarları Ali Bulaç ve Etyen Mahçupyan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak.

Bakandan yeniden yargılanma bilgisi

Fik­ret Bi­la: 17 Ara­lık dar­be­si di­ye bir ta­nım ya­pı­yor. Ken­di ik­ti­da­rı­na yö­ne­lik bir dar­be gi­ri­şi­mi ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor. Fa­kat bu­nun ta­bii bir yol­suz­luk bo­yu­tu var. O ko­nu­da bir has­sa­si­yet gös­te­ri­yor. Ör­ne­ğin Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü­’nün evin­de pa­ra­la­rın bu şe­kil­de bu­lun­du­rul­ma­sı­nın ha­ta ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Onun için yar­gı sü­re­ci­ni bek­le­mek ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. O ko­nu­yu ora­da ayı­rı­yor. Ay­rı­ca Halk Ban­ka­sı­’nın BDDK ta­ra­fın­dan de­net­len­di­ği­ni ifa­de et­ti. Ama si­ya­si bo­yut iti­ra­biy­le ce­ma­at­le bir ça­tış­ma ol­du­ğu açık.

“Bu­gü­ne ka­dar ay­nı he­def­le­re ça­lı­şan akım­lar­dı ne ol­du­” di­ye sor­du­ğu­muz­da “Ders­ha­ne­ler­de­ki dü­zen­le­me se­be­biy­le baş­la­dı­ğı­nı­” ifa­de et­ti­ler. Bir pa­ra­lel dev­let tes­pi­ti ya­pı­yor. Bu­nun her ha­lü­kar­da ya­sal ve ana­ya­sal de­ği­şik­lik­ler­le or­ta­dan kal­dı­rı­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Ders­ha­ne­ler ko­nu­sun­da ge­ri adım atı­la­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ay­rı­ca Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rın­da ye­ni­den yar­gı­la­ma­ya olum­lu bak­tı­ğı­nı söy­le­di. Ya­pı­lan bir ha­ta var­sa Mec­li­s’­te dü­zen­le­me­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ğini söy­le­di. Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ta­li­mat ver­di­ği­ni bu ko­nu­da ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­dü­ğü­nü be­yan et­ti.

‘Islak imzalı bir barış teklifi gelmiş’

Meh­met Bar­las: Ya­şa­nı­lan­la­rın se­çim so­nu­cu­na hiç et­ki yap­ma­dı­ğı­nı, AK Par­ti seç­me­ni­nin gü­cü­nü kay­bet­me­di­ği­ni söy­lü­yor. Bel­li ki Fet­hul­lah Ho­ca­’dan bir mek­tup gel­miş. Ba­rış tek­li­fi. Is­lak im­za­lı bir ba­rış tek­li­fi. Bü­tün bu olan­lar ge­ri­de ka­lır­sa bu işin yu­mu­şa­ya­ca­ğı gi­bi va­at­ler ama Baş­ba­kan “Dö­nü­şü ol­ma­yan nok­ta ge­çil­di. Ar­tık pa­ra­lel dev­let ko­nu­sun­da atıl­ma­sı ge­re­ken adım ne var­sa ata­ca­ğız. Ge­ri dö­nü­şü yo­k” di­yor. Be­nim “Ha­sar tes­pit ya­pıl­dı mı, yol­suz­luk id­di­ala­rı ve açı­lan dos­ya­lar ko­nu­su­nu ne yap­tı­nı­z” di­ye sor­du. Ka­fi de­re­ce ver­di ce­va­bı­nı. An­cak şu açık­ta or­ta­ya çık­tı. Yar­gı çok ya­vaş ve ka­sıt­lı. Usu­lü­nün dı­şın­da so­ruş­tur­ma­nın giz­li­li­ği esa­sı­nın çiğ­nen­di­ği bol mik­tar­da dos­ya­nın, id­di­anın sız­dı­rıl­dı­ğı ama bun­la­rın hiç­bi­ri­nin ka­nıt­lan­ma­mış ol­du­ğu Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan an­la­tıl­dı.

‘Binlerce insan mağdur olabilir’

Ali Bu­laç: Ben hü­kü­me­te kar­şı yar­gı­da ve em­ni­yet­te ya­pı­lan­ma var­sa hü­kü­me­tin ted­bir al­ma­sı­nın hak­kı ol­du­ğu­nu fa­kat ca­mi­aya ve­ya ce­ma­ate kar­şı bir ope­ras­yon dü­zen­le­ne­cek­se bu­nun on­ bin­ler­ce in­sa­nı içi­ne ala­bi­le­ce­ği­ni, 28 Şu­ba­t’­ın tek­ra­rı ola­bi­le­ce­ği­ni, öğ­ret­men­den es­na­fı­na ka­dar bir­çok in­sa­nı mağ­dur ede­bi­le­ce­ği­ni söy­le­dim. Sa­yın Baş­ba­kan “Bu ko­nu­da biz çok dik­kat­li­yiz, öy­le bir şe­ye as­la izin ver­me­yiz, ma­hal ver­me­yi­z” de­di.

‘Zamanı geldiğinde adımlar atılacak’

İs­ma­il Ka­pan: 17 Ara­lı­k’­ın komp­lo ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler. Bu­na kar­şı hü­kü­me­tin ve dev­le­tin za­ma­nın­da ge­rek­li ref­lek­si gös­te­re­rek ce­vap ver­di­ği­ni, bun­dan son­ra ola­bi­le­cek şey­le­re de ge­nel­lik­le ha­zır­lık­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Yol­suz­luk­lar da ko­nu­şul­du, Tür­ki­ye­’nin iti­ba­rı­na yö­ne­lik içe­ri­de ve dı­şa­rı­da odak­la­rın ka­rış­mış ol­du­ğu, ku­rul­mak is­te­nen tez­gah­lar­la il­gi­li ge­niş de­ğer­len­dir­me­ler de ya­pıl­dı. Baş­ba­ka­n’­ı ga­yet ra­hat gör­düm. Baş­ba­kan, “Bu­nun esas gös­ter­ge­si 30 Mart se­çim­le­ri ola­cak, bu ko­nu­da bi­zim hiç­bir en­di­şe­miz yok. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­miy­le il­gi­li çok önem­li bağ­lan­tı­lar ku­rul­mak is­te­ni­yor. Baş­ba­kan­lık ma­ka­mı ile Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı ara­sın­da bir fit­ne çı­ka­rıl­mak is­te­ni­yor, bu ko­nu­da biz ra­ha­tız, hiç­bir en­di­şe­miz yok, za­ma­nı gel­di­ğin­de ge­rek­li adım­lar atı­la­cak­tı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ