1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Dövizle kredi alanlara umut veren karar
Dövizle kredi alanlara umut veren karar

Dövizle kredi alanlara umut veren karar

Mahkemenin aldığı karar dövizle borçlanan kredi sahipleri için umut kapısı oldu. Japon Yeni üzerinden aldığı kredi iki katına çıkan vatandaşın borcu TL’ye çevrilerek taksitleri sabitlendi

A+A-

Bur­sa­’da, ban­ka­nın yön­len­dir­me­siy­le ko­nut kre­di­si­ni Ja­pon Ye­ni üze­rin­den kul­la­nan İsa Ya­şa isim­li tü­ke­ti­ci­nin 670 li­ra ay­lık tak­si­ti dö­viz­de­ki dal­ga­lan­may­la bin 435 TL’­ye çık­tı. Mah­ke­me, Ya­şa­’nın öde­me­si­ni Türk Li­ra­sı­’na çe­vi­re­rek ay­lık bin 25 TL şek­lin­de sa­bit­le­di. Da­va, dö­viz mağ­dur­la­rı­na umut ol­du.

Tak­sit­ler iki ka­tı aş­tı

Ja­pon Ye­ni mağ­du­ru İsa Ya­şa, 15 Tem­muz 2008’de bir ban­ka­dan ko­nut kre­di­si ta­le­bin­de bu­lun­du. Ban­ka yet­ki­li­si, fa­iz ora­nı dü­şük ve ya­tay sey­re­den Ja­pon Ye­ni üze­rin­den ko­nut kre­di­si­ni tü­ke­ti­ci­ye öner­di. Bu­nun üze­ri­ne 4 mil­yon 87 bin 266 Ja­pon Ye­ni ko­nut kre­di­si alan Ya­şa, 47 bin 199 TL’­ye te­ka­bül eden bor­cu kar­şı­lık ilk tak­sit ola­rak 635 li­ra öde­di. Kre­di­nin üçün­cü tak­si­ti 677 TL, dör­dün­cü tak­si­ti bin 90 TL ve 15 Ara­lık 2011 ta­ri­hin­de ay­lık tak­sit tu­ta­rı bin 453,00 TL’­ye yük­sel­di.

54 li­ra borç 99 li­ra­ya çık­tı

Sü­re­cin böy­le de­vam et­me­si ha­lin­de ban­ka­ya 54 bin TL öde­me­si ge­re­kir­ken, 99 bin 349 TL öde­mek du­ru­mun­da ka­la­cak olan Ya­şa, Bur­sa Tü­ke­ti­ci­ler Der­ne­ği­’ne baş­vu­ra­rak ko­nu­yu mah­ke­me­ye ta­şı­dı. Bur­sa Tü­ke­ti­ci Mah­ke­me­si­’n­de açı­lan ‘U­yar­la­ma Da­va­sı­’ ne­ti­ce­sin­de mah­ke­me İsa Ya­şa­’yı hak­lı bul­du. Da­va­nın açıl­dı­ğı 23 Ocak 2012 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ay­lık tak­si­ti bin 25 TL şek­lin­de sa­bit­le­yen mah­ke­me, o ta­rih­ten bu ya­na faz­la öde­di­ği 5 bin 940 TL’­nin de bor­cun­dan mah­sup edil­me­si­ni ka­ra­ra bağ­la­dı.

Mağdurlar mahkemeye başvursun

İsa Ya­şa, ev al­mak için çek­ti­ği dö­viz kre­di­si yü­zün­den çok sı­kın­tı çek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Mah­ke­me bi­zi hak­lı bul­du ve tak­sit­le­ri­mi bin 25 TL’­ye sa­bit­le­di. Mağ­dur olan her­kes bir an ön­ce gi­dip da­va aç­sın. Kre­diyi TL üze­rin­den kre­di al­sın­la­r” uya­rı­sın­da bu­lun­du.

50 bin dövizzede var

TÜ­DEF ve Bur­sa Tü­ke­ti­ci­ler Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Sıt­kı Yıl­maz ise ül­ke ge­ne­lin­de yak­la­şık 50 bin dö­viz­ze­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek şu uya­rı­lar­da bu­lun­du: “Dö­vi­zin dal­ga­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı bu gün­ler­de kre­di bor­cu­nu öde­ye­mez ha­le gel­miş tü­ke­ti­ci­nin TÜ­DEF ça­tı­sı al­tın­da bu­lu­nan tü­ke­ti­ci der­nek­le­ri­ne baş­vur­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz. Yar­gı­tay da, ‘çağ­daş hu­ku­kun ge­re­ği, eko­no­mik ko­şul­lar­da aşı­rı enf­las­yon, pa­ra de­ğe­ri­nin bü­yük öl­çü­de düş­me­si, kur ar­tış­la­rı gi­bi ne­den­ler­le mey­da­na ge­len ola­ğa­nüs­tü de­ği­şik­lik­le­rin oluş­tur­du­ğu güç­lük­ler, edi­min ol­du­ğu gi­bi ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni borç­lu­dan bek­le­ne­mez du­ru­ma ge­tir­miş­se, doğ­ru­luk ve dü­rüst­lük ku­ral­la­rı göz önün­de tu­tu­la­rak iş­lem te­me­li­nin çök­me­si ya da sar­sıl­ma­sı il­ke­si­’ uya­rın­ca ha­kim mü­da­ha­le­siy­le söz­leş­me ye­ni du­rum­la­ra uyar­la­na­bi­li­r’ de­mek­te­dir.”KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ