1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Eğitimde boşluğu sizler doldurun
Eğitimde boşluğu sizler doldurun

Eğitimde boşluğu sizler doldurun

Selahattin Demirtaş’tan doğu illerindeki eğitim yapısıyla ilgili çarpıcı ifadeler geldi.

A+A-

Terör örgütünün gösteri alanına dönüşen Gençlik Kongresi’nde “Cemaat yapılarının hangi boşluklardan yararlandığını tespit edin” dedi. Öcalan ise gönderdiği mesajında “Eğitim bizim için var oluş sorunu” ifadelerini kullandı.

BDP Genç­lik Mec­li­si 1. Ola­ğan Kon­gre­si, Di­yar­ba­kır Sey­ran­te­pe Spor Sa­lo­nu­’n­da ger­çek­leş­ti. BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş, te­rör ör­gü­tü KCK’­nın gös­te­ri ala­nı­na dö­nü­şen kon­gre­de ko­nuş­tu. De­mir­taş, ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na iliş­kin gi­ri­şim­ler de­vam eder­ken böl­ge­de­ki eği­tim ya­pı­sıy­la il­gi­li il­ginç ifa­de­ler kul­lan­dı.

De­mir­taş, “Baş­kan Apo eği­ti­min al­tı­nı de­fa­lar­ca çiz­miş­tir. Biz boş­luk ya­ra­tır­sak baş­ka­la­rı dol­du­rur. Ce­ma­at ya­pı­la­rı­nın han­gi boş­luk­lar­dan ya­rar­lan­dı­ğını tes­pit edin. Bu boş­luk­la­rı biz­ler dol­du­ra­maz­sak top­lu­mu tes­lim al­ma sü­re­cek­tir. 15 yıl­dır çu­kur­da ça­ba gös­te­ren Apo’­dan her şe­yi çöz­me­si­ni bek­le­me­ye­ce­ğiz. Biz ken­di­miz in­şa ede­ce­ğiz. Çö­züm­le­ri­mi­zi ken­di el­le­ri­miz­le var ede­ce­ği­z” de­di.

ÖCALAN’IN ME­SA­JI OKUN­DU

Kon­gre­ye, BDP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gül­tan Kı­şa­nak, Ba­ğım­sız Van Mil­let­ve­ki­li Ay­sel Tuğ­luk, BDP mil­let­ve­kil­le­ri Öz­dal Üçer, Ay­la Akat Ata ve Nur­sel Ay­do­ğan da ka­tıl­dı. Kon­gre­de, Halk­la­rın De­mok­ra­tik Par­ti­si (HDP) Mil­let­ve­ki­li Sır­rı Sü­rey­ya Ön­der, Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın me­sa­jı­nı oku­du. Me­saj­da Öca­la­n’­ın eği­tim vur­gu­su dik­kat çek­ti.

Me­saj­da, “Te­mel ko­lon­la­rı­mız­dan bi­ri genç­lik di­ğe­ri de eği­tim ol­muş­tur. Eği­tim, bi­zim için hep vaz­ge­çil­mez bir var oluş so­ru­nu ola­gel­di. Bi­rey­ler dev­let, okul, aka­de­mi vb. ku­rum­la­rın hep­sin­de sö­mü­rü ve sı­nıf­lı top­lum ege­men­li­ği­nin de­va­mı doğ­rul­tu­sun­da gö­nül­lü bi­rer nes­ne­ye dö­nüş­tü­rür­ler. Bu fa­ali­ye­tin bü­tün özü bi­rey­sel­leş­me­yi yok et­mek ve ina­nan mü­rit­ler ya­rat­mak için­di­r” ifa­de­le­ri yer al­dı.

Irak Cumhurbaşkanı Ce­lal Ta­la­ba­ni­’nin par­ti­si Kür­dis­tan Yurt­se­ver­ler Bir­li­ği (KYB) genç­lik ör­güt­le­me­si kon­gre­de yer al­dı. KYB’­li­ler Ta­la­ba­ni ve Öca­la­n’­ın pos­ter­le­riy­le sa­lon­da tur at­tı.

Türk bayrağını indirdiler

Kongrenin yapıldığı salonun girişinde bulunan Türk bayrağını bir grubun indirdiğini gören güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Polis, Türk bayrağını alarak tekrar direğe astı. Bu sırada güvenlik güçleri ile salon dışındaki partililer arasında gerginlik yaşandı.

“Öcalan özgür olmadan süreç yürümez”

BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş, kon­gre­de­ki ko­nuş­ma­sın­da öz­gür­lü­ğün sa­de­ce so­kak­ta ve ma­sa­da ka­za­nı­la­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. De­mir­taş şun­la­rı söy­le­di:

“So­ka­ğı ve ma­sa­yı bir­leş­ti­re­mez­sek, di­re­niş ru­huy­la her yer­de ayak­ta ol­maz­sak, ma­sa­nın hiç­bir an­la­mı yok­tur. Tek ba­şı­na ma­say­la yo­la çı­kar­sak mü­za­ke­re­nin ba­rış­la so­nuç­lan­ma şan­sı da yok­tu­r. Baş­kan Apo ya­kın za­man­da hal­kın öz­gür­lük ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da öz­gür­le­şe­cek­tir. Bir halk ön­de­ri­ni bir çu­kur­da tu­ta­rak, re­hi­ne mu­ame­le­si ya­pa­rak mü­za­ke­re sür­dü­rü­le­mez. Bir hal­kın ka­bul ede­bi­le­ce­ği bir tu­tum de­ğil­dir. Önü­müz­de­ki dö­nem mü­za­ke­re­nin en önem­li baş­lık­la­rın­dan bi­ri­de Apo­’ya öz­gür­lük ola­cak­tır. Baş­kan öz­gür ol­ma­dan bu sü­re­cin yü­rü­me şan­sı yok­tur.”

BUGÜN GAZETESİ