1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Elektrikte doğalgaz krizi çıktı
Elektrikte doğalgaz krizi çıktı

Elektrikte doğalgaz krizi çıktı

Ağır kış şartları sebebiyle doğalgaz tüketimi tavan yaptı. Enerji yönetimi, ısınma amaçlı konut gaz ihtiyacını karşılamaya çalışırken, programlı elektrik kesintileri sanayiciyi vurdu. Elekrtik verilemeyen doğalgazlı konutlarda da ısınma sorunu yaşanıyor.

A+A-

Kara kışın hakim olduğu ülke genelinde doğalgaz tüketimi hızla artmaya devam ediyor. Günlük tüketim 200 milyon metreküpe yaklaşırken, doğalgazda yaşanan sıkıntı elektrik kesintilerini de beraberinde getirdi.

Enerji yönetimi, ısınma amaçlı gaz ihtiyacını karşılamak için doğalgazla çalışan santrallere ikincil yakıta geçme talimatı verdi. Türkiye’deki toplam elektriğin yarısını bu santraller ürettiği için, elektrikte arz sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Serbest piyasada elektriğin birim fiyat (1 kwh) 15-20 kuruştan 2 liraya çıktı. Fiyatların daha da yukarı çıkabileceği belirtiliyor.

Enerji yönetimi, talebi karşılamak için büyük-küçük bütün santrallere, üretilen elektriğin alınacağını duyurdu. Problemin Botaş’ın kışa hazırlıksız yakalanmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Uzmanlar sıkıntının ısınma amaçlı doğalgaz talebinin tavan yapmasıyla patlak verdiğini belirterek, “BOTAŞ iletim hatlarında yaşanan sorun nedeniyle yeterince doğalgaz taşınamıyor. Bu durumda enerji yönetimi önce kamunun doğalgazla çalışan santrallerine, yetmeyince özel santrallere ikincil yakıta (mortorin, fuel oil) geçin dedi. Bu da yetmeyince doğalgazı çok fazla tüketen demir çelik ve çimento fabrikalarında üretim kısma- larını istedi” bilgisini verdi.

Elektrik gezdirilerek kesilecek

Enerji yönetimi, krizi elektrik kesmeden aşmaya çalışıyor. Soğukların ve gaz arzında sorunun devam etmesi halinde sektörde ‘gezdirerek’ diye adlandırılan bölge bölge kısa sürelerle elektrik kesintisi gündeme gelecek. İlk önce köylerden başlanarak dönüşümlü elektrik kesintilerine gidilecek.Geçen yıl günlük en yüksek tüketim 186 milyon metreküp olurken bu rakam dün 200 milyon metreküpü gördü. İstanbul’da günlük tüketim 39 milyonu,Ankara’da 19 milyon metreküpü gördü.

Urfa’da programlı kesinti

Isınma amaçlı gaz ihtiyacı sorunsuz karşılanırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da programlı elektrik kesintileri sanayiciyi vuruyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sabri Ertekin, sanayicinin doğalgazının sorunsuz verildiğini ancak il genelinde programlı elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti. Özellikle kayıp ve kaçağın çok olduğu illerde kesintilerin daha fazla yaşandığı kaydediliyor.

2 liraya alıyor 16 kuruşa satıyor!

Co­ren Elek­trik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali­han Çi­çek, PMU­M’­da 2 li­ra­ya al­dık­la­rı 1 kwh elek­tri­ği 16 ku­ru­şa sat­tık­la­rı­nı söy­le­di. 2 bin müş­te­ri­si ol­du­ğu­nu ifa­de eden Çi­çek, sek­tör­de bir­çok şir­ke­tin bat­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Bo­ta­ş’­ın sı­fır ha­zır­lık­la kı­şa ya­ka­lan­dı­ğı­nı belirten Çi­çek, gün­lük 3-5 mil­yon li­ra za­ra­rı olan şir­ket­le­rin ol­du­ğu­nu an­lat­tı.

Teyakkuz halindeyiz talep artabilir

Ener­ji Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, 10 Ara­lık’­ta do­ğal gaz­da 197 mil­yon met­re­küp­lük tü­ke­ti­me ula­şıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bel­ki bu­gün 200 mil­yon met­re­küp­le­ri bu­la­bi­le­ce­k” de­di. Top­lam tü­ke­tim­de 365 gün içe­ri­sin­de yak­la­şık 8-10 gün­lük ar­zın aşıl­dı­ğı bil­gi­si­ni ve­ren Yıl­dız, ta­le­bin da­ha da art­tı­ğı or­tam­la­ra yak­la­şıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Yıl­dız, “Ar­ka­daş­la­rı­mız da te­yak­kuz ha­lin­de ve da­ha has­sas bir iş­let­me­ci­lik yap­ma­ya gay­ret edi­yor­lar. Bu­nun çö­zü­mü ye­ni do­ğal­gaz kay­nak­la­rıy­la ül­ke ve gü­zer­gah çe­şit­len­di­ril­me­si” di­ye ko­nuş­tu.

BUGÜN GAZETESİ