1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Elektronikte yüzde 5 dolar zammı
Elektronikte yüzde 5 dolar zammı

Elektronikte yüzde 5 dolar zammı

Teknoloji perakendesini zor günler bekliyor. Döviz kurlarının yükselişi ve cep telefonunda taksit uygulamasının kalkacak olmasıyla elektroniğe en az yüzde 5 zam gelecek. İlk fiyat artışı bilgisayarda oldu

A+A-

Dö­viz kur­la­rın­da ön­le­me­yen yük­se­liş elek­tro­nik fi­yat­la­rı­na zam­mı ka­çı­nıl­maz ha­le ge­tir­di. Cep te­le­fon­la­rın­da tak­sit­le­rin de son bu­la­ca­ğı 1 Şu­ba­t’­tan iti­ba­ren elek­tro­nik ci­haz­la­ra en az yüz­de 5 zam ge­li­yor. Gold Tek­no­lo­ji Mar­ket­le­ri Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Kı­lınç Or­han Er­de­mir Tür­ki­ye­’de sa­tı­lan elek­tro­nik ci­haz­la­rın yüz­de 95’i­nin it­hal ürün ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek dö­viz kur­la­rı­nın yük­sel­me­si­ni fi­yat­la­ra yan­sıt­mak zo­run­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

‘Kuru sabitleyemeyiz’

1 Şu­ba­t’­tan iti­ba­ren Gold Bil­gi­sa­yar ile bir­lik­te di­ğer tek­no­lo­ji mar­ket­le­rin­de de zam­mın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu an­la­tan Er­de­mir “Kur sa­bit­le­me gi­bi bir şan­sı­mız da yok. Çün­kü bu sek­tör­de uzun sü­re­li stok­lar­la ça­lı­şı­la­maz. Ürün­ler sü­rek­li ye­ni­le­ni­yor ve hız­lı tü­ke­ti­li­yo­r” de­di.

Pazar daralacak

Ge­rek cep te­le­fon­la­rın­da tak­sit­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­se kur ar­tı­şı­nın pa­za­rı cid­di bir öl­çü­de da­ral­ta­ca­ğı­na da dik­kat çe­ken Er­de­mir “Do­ğal ola­rak in­san­lar alış­ve­riş­le­ri­ni er­te­le­ye­cek­ler. Sa­de­ce al­mak zo­run­da ol­duk­la­rı ci­haz­la­rı sa­tın ala­cak­la­r” di­ye ko­nuş­tu.

Kurlar kalıcı olursa iş değişir

Tek­no­sa Ge­nel Mü­dü­rü Ne­cil Oy­man ise şun­la­rı söy­le­di: “Müş­te­ri­le­ri­mi­zin ku­ra da­ir dal­ga­lan­ma­lar­dan he­men et­ki­len­me­me­si için dö­viz baz­lı eti­ke­ti­miz yok. Sa­tın al­ma­la­rı­mı­zı TL cin­sin­den yap­tı­ğı­mız için dö­viz ris­kin­den di­rekt et­ki­len­mi­yo­ruz. Şu ana ka­dar kur yük­se­li­şin­den fi­yat­la­ra yan­sı­ma ol­ma­dı. Dö­vi­zin ka­lı­cı ol­ma­sı ha­lin­de aşa­ma­lı ve do­lay­lı ola­rak ön­ce alım­la­ra son­ra da sa­tış fi­yat­la­rı­na yan­sı­ma­sı ola­cak­tır. Şu­batta ku­run et­ki­si ile il­gi­li tab­lo da­ha net ha­le ge­le­cek­tir.”

PC’ye zam geldi

Bir sü­re ön­ce Elec­tro­world ve Darty gi­bi sek­tö­rün önem­li ya­ban­cı oyun­cu­la­rı­nın Tür­ki­ye ope­ras­yon­la­rı­nı sa­tın alan yer­li fir­ma Bi­meks Ge­nel Mü­dü­rü Arif Bay­rak­tar da şu an için cep te­le­fon­la­rın­da ol­ma­sa da kur­la­rın et­ki­siy­le bil­gi­sa­yar fi­yat­la­rın­da bir mik­tar ar­tış yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek kur sa­bit­le­me gi­bi bir plan­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di.
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ