1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Emniyet'e özel harekat polisi talimatı
Emniyet'e özel harekat polisi talimatı

Emniyet'e özel harekat polisi talimatı

Özel eğitimli per­so­ne­lin ken­di alan­la­rı dı­şın­da ça­lış­tı­rıl­ma­sı Em­ni­yet’te kriz oluş­tur­du. Alan dı­şı gö­rev­len­dir­me­le­rin bil­gi ve be­ce­ri kay­bı­na se­bep ol­du­ğu be­lir­til­di.

A+A-

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Kı­lıç­lar, per­so­nel is­tih­da­mı ko­nu­sun­da teş­ki­la­ta ya­zı­lı emir gön­der­di. Kı­lıç­lar ya­zı­sın­da baş­ta özel ha­re­kât po­lis­le­ri ol­mak üze­re bel­li branş­lar için ye­tiş­ti­ri­len per­so­ne­lin fark­lı alan­lar­da ça­lış­tı­rıl­ma­ma­sı­nı is­te­di.

VE­RİM­Lİ­Lİ­Ğİ AZAL­TI­YOR

Kı­lıç­lar, ya­zı­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Özel ha­re­kât per­so­ne­linin ope­ras­yo­nel fa­ali­yet­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­si, ope­ras­yon­la­rın za­yi­at­sız veya en az za­yi­at­la so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı ile ope­ras­yon­lar­da ma­sum ki­şi­le­re za­rar ve­ril­me­me­si için bil­gi, be­ce­ri, ge­ce-gün­düz atış ka­bi­li­ye­ti ve be­de­ni ge­liş­tir­me ye­te­nek­le­ri­ni en üst se­vi­ye­ye çı­kar­mak ve sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­mak için branş­lı per­so­ne­lin Özel Ha­re­kât Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’n­de pe­ri­yo­dik eği­tim­le­ri­ne ak­sat­ma­dan de­vam et­me­si ge­rek­mek­te­dir. Bu­na ben­zer tüm branş­lı per­so­ne­lin, bran­şıy­la il­gi­li bi­rim dı­şın­da ça­lış­tı­rıl­ma­la­rı du­ru­mun­da ka­zan­mış ol­duk­la­rı bil­gi ve be­ce­ri­le­ri­ni kay­be­de­bi­le­ce­ği, et­kin­lik ve ve­rim­li­li­ği­nin aza­la­ca­ğı de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.”

291 kişiye bir polis düşüyor

Em­ni­yet teş­ki­la­tında 265 bin 239 per­so­nel görev yapıyor. 291 va­tan­da­şa 1 po­lis dü­şü­yor. Po­lis­le­rin yüz­de 6’sı­nı ka­dın­lar, yüz­de 94’ü­nü er­kek­ler oluş­tu­ru­yor. Per­so­ne­lin yüz­de 11’i amir ve mü­dür­ler, yüz­de 87‘si me­mur, yüz­de 2’si de çar­şı, ma­hal­le bek­çi­le­rin­den olu­şu­yor. Po­lis­le­rin yüz­de 88’i yük­se­ko­kul ve üni­ver­si­te me­zu­nu. Yüz­de 11’i li­se, il­ko­kul ve or­ta­okul me­zu­nu. Em­ni­yet’te 4220 yük­sek li­sans ve 238 dok­to­ra yap­mış per­so­nel bu­lu­nu­yor.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ