1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. En üst düzeyde tehdit edildim
En üst düzeyde tehdit edildim

En üst düzeyde tehdit edildim

AK Par­ti­’den is­ti­fa eden Kü­tah­ya Ba­ğım­sız Mil­let­ve­ki­li İd­ris Bal, Mec­li­s’­te dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la gün­de­me iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

A+A-

Ge­zi olay­la­rı sı­ra­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar­dan do­la­yı es­ki par­ti­si ta­ra­fın­dan “ko­nuş­ma­ma­” uya­rı­sı al­dı­ğı­nı anım­sa­tan Bal, Baş­ba­kan ve AK Par­ti­li yö­ne­ti­ci­le­rin ba­sı­na yan­sı­yan “ba­sı­na ta­li­ma­t” din­le­me ka­yıt­la­rı­na vur­gu ya­pa­rak, “Za­man be­ni hak­lı çı­kar­dı­” de­di.

AĞIR İTHAMLAR VARDI

Bal, AK Par­ti­li Nu­re­tin Ca­nik­li­’nin si­lah­la gö­rün­tü­le­ri­nin ba­sı­na yan­sı­dı­ğı­nın anım­sa­tı­lıp, ken­di­si­nin de si­lah ta­şı­yıp ta­şı­ma­dı­ğı­nın so­rul­ma­sı üze­ri­ne, “Be­nim ko­ru­mam yok. Ba­na ağır it­ham­lar, teh­dit­ler ya­pı­lı­yor. Do­la­yı­sıy­la in­san­la­rın si­lah­la­rı ola­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.

KORUMA TALEP ETTİM

İdris Bal, top­lan­tı sı­ra­sın­da üze­rin­de si­lah olup ol­ma­dı­ğı so­ru­su­na da “Ben ta­şı­rım çün­kü be­nim gü­ven­lik­le ala­ka­lı sı­kın­tı­la­rım var. Em­ni­yet­ten ko­ru­ma ta­le­bim ol­du ve ce­va­bı bek­li­yo­rum. Cid­di an­lam­da teh­dit alı­yo­rum. Gü­ven­lik so­ru­num or­ta­dan kalk­tı­ğı za­man böy­le bir ih­ti­ya­cım ol­ma­ya­cak­tır. Da­ha 2-3 gün ön­ce üst dü­zey­den ‘gö­rür­sek se­ni vu­ru­ru­z’ di­ye teh­dit al­dı­m” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.

“Şu an­da be­li­niz­de mi­” so­ru­su­na da Bal, “İ­çim­de ne ol­du­ğu ba­na kal­sın. Be­nim ruh­sat­lı si­la­hım var ama bun­la­rı al­ma se­be­bim cid­di teh­dit­ler. Al­ma­ya de­ğil de bu­nu kul­lan­ma ve ser­gi­le­me­ye dik­kat et­mek la­zı­m” de­di.

BUGÜN GAZETESİ