1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Erken seçim tartışması
Erken seçim tartışması

Erken seçim tartışması

Başbakan Erdoğan’ın Başdanışmanı Doç. Dr. Ertan Aydın’ın El-Cezire’de yayınlanan makalesinde erken seçim sinyali vermesi, muhalefet partileri MHP ve BDP tarafından parti içi çekişme olarak yorumlandı. CHP ise erken seçim çıkışını inandırıcı bulmadı.

A+A-

Baş­ba­kan Re­cep­ Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın iç po­li­ti­ka ve ka­mu­oyu araş­tır­ma­la­rın­dan so­rum­lu Baş­da­nış­ma­nı Doç. Dr. Er­tan Ay­dı­n’­ın “muh­te­mel er­ken se­çi­m” açık­la­ma­sı­nı mu­ha­le­fet par­ti­le­ri de­ğer­len­dir­di. MHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Ok­tay Vu­ral “Par­ti için­de­ki ya­pı­lan­ma­la­ra kar­şı bir teh­di­t” yo­ru­munu ya­par­ken, CHP Grup Baş­kanve­ki­li En­gin Al­tay ise “Oy­la­rı dü­şer­ken böy­le bir ka­rar ala­maz­la­r” de­di. BDP’­den de Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a yö­ne­lik eleş­ti­ri gel­di.

İHTİMAL VERMİYORUM

CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li En­gin Al­tay, “AK Parti­’nin oy­la­rı dü­şer­ken böy­le bir ka­rar alı­na­ca­ğı­na ih­ti­mal ver­mi­yo­ru­m” de­di. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın se­çim­le­rin za­ma­nın­da ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Al­tay, “Ne de­ğiş­ti er­ken se­çim sin­ya­li ve­ri­yor. AK Par­ti­’nin oy­la­rı hız­la aşa­ğı iner­ken bir er­ken se­çim ka­ra­rı alı­na­ca­ğı­nı zan­net­mi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu. Al­tay, Baş­ba­ka­n’­ın oy­la­rı da­ha faz­la düş­me­den bel­li sa­yı­daki ço­ğun­lu­ğu elin­de tut­mak için de er­ken se­çim is­te­miş ola­bi­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.

KAVGA İÇİNDELER

MHP Grup Baş­kanve­ki­li Ok­tay Vu­ral, er­ken se­çim ka­ra­rı­nın ye­rel se­çim ve cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ne gö­re ka­rar­laş­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Er­ken se­çim ka­ra­rı­nı par­ti için­de­ki ya­pı­lan­ma­la­ra kar­şı teh­dit ola­rak al­gı­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Vu­ral, “AK Par­ti ken­di için­de bir kav­ga­ya gir­miş du­rum­da­dır. AK Par­ti için­de muh­te­mel bir güç gös­te­ri­si kar­şı­sın­da er­ken se­çim bir koz ola­rak kul­la­nı­la­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.

YARIN SEÇİM YAPILSIN

“Baş­ba­kan ken­di si­ya­si ge­le­ce­ği­ne gö­re se­çim pla­nı ya­pı­yo­r” di­ye ko­nu­şan BDP Di­yar­ba­kır Mil­let­ve­ki­li Al­tan Tan ise, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Tür­ki­ye­’nin ya­ra­rı ve fay­da­sı­na olan şey­le­ri ar­ka pla­na at­tı­ğı­nı söy­le­di. Tan, Tür­ki­ye­’nin ya­ra­rı­na ola­cak­sa bir se­ne son­ra de­ğil, ya­rın er­ken se­çi­min ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Tan, “Baş­ba­kan ken­di­si cum­hur­baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra par­ti­yi elin­de bu­lun­dur­mak is­ti­yor, lis­te­le­ri ken­di­si ha­zır­la­mak is­ti­yor, bunun­la ala­ka­lı se­çim tak­vi­mi be­lir­li­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. Er­ken se­çim ka­ra­rı­nın çö­züm sü­re­ci ile bağ­lan­tı­lı ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Tan, “Sü­reç için ka­nun ve­ya ana­ya­sa la­zım­sa bun­lar ya­pıl­sı­n” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Çelik: Kesinlikle gündemimizde yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan’ın başdanışmanı Ertan Aydın’ın makalesi hakkında Twitter’dan açıklama yaptı. Çelik, “AK Parti’nin gündeminde erken seçim kesinlikle yoktur” dedi. Çelik takipçilerine attığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı: “Bazı yayın organları, Sayın Başbakan’ın danışmanı Sayın Ertan Aydın’ın El-Cezire’deki bir makalesine atfen erken seçim yorumları yapmaktadır.

AK Parti’nin gündeminde kesinlikle erken seçim yoktur. Türkiye’de siyasi istikrarın bir göstergesi de zamanında yapılan seçimlerdir. Sayın Aydın, makalesinde Türkiye’nin bir demokrasi olduğundan ve iktidarların ancak seçimle el değiştirilebileceğinden söz ediyor. Sayın Aydın’ın makalesinde ‘erken seçim’ demokrasideki bir imkan olarak geçiyor. İmkan dahilinde olmak ile mümkün olmak farklı şeylerdir.”

Ertan Aydın’dan Twitter mesajı

Baş­da­nış­man Er­tan Ay­dın, El-Ce­zi­re­’de çı­kan ya­zı­sıy­la il­gi­li bir dü­zelt­me me­sa­jı­nı Twit­ter ta­kip­çi­le­riy­le pay­laş­tı. “El-Ce­zi­re­’de çı­kan ya­zım­da bir ifa­de­den yo­la çı­ka­rak ‘2014’te er­ken se­çim ya­pı­la­ca­k’ ha­ber­le­ri ya­nıl­tı­cı­dır. Ka­mu­oyu­na du­yu­ru­lu­r” de­di.

BUGÜN GAZETESİ