1. HABERLER

  2. TRABZONSPOR

  3. 'Fatih Arena'ya yeşil ışık
'Fatih Arena'ya yeşil ışık

'Fatih Arena'ya yeşil ışık

Trab­zon Baş­ka­nı Ha­cı­os­ma­noğ­lu, ye­ni sta­dın adı için, "Fa­tih Sul­tan Meh­met, Trab­zon için çok önem­li bir şahsiyettir" dedi ve isim de­ği­şik­li­ği hakkında ipucu verdi.

A+A-

Trab­zons­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu, Ak­ya­zı'da ön­ce­ki gün te­me­li atı­lan ve 2 se­ne­de bi­te­cek olan ye­ni sta­dın is­mi­nin ne ola­ca­ğı hak­kın­da, "Trab­zons­por'u eko­no­mik ola­rak ra­hat­lat­mak, fa­iz yü­kün­den kur­tar­mak is­ti­yo­ruz. Bu an­lam­da ku­lü­bü­mü­ze kat­kı sağ­la­ya­cak spon­sor­lar­la gö­rüş­tük­ten son­ra ka­ra­r ve­re­ce­ğiz" de­di. Ha­cı­os­ma­noğ­lu, stad için adı ge­çen Fa­tih Sul­tan Meh­met için, "Pey­gam­ber Efen­di­miz, 'İs­tan­bul mut­la­ka fet­he­di­le­cek­tir. Onu fet­he­den ko­mu­tan ne gü­zel ko­mu­tan, onu fet­he­den or­du ne gü­zel or­du­dur' de­miş­tir. Fa­tih Sul­tan Meh­met Han, 1461'de de Trab­zon'u fet­het­miş­tir. Trab­zon için çok önem­li bir şahsiyettir" açıklamasıyla isim de­ği­şik­li­ği­ne ye­şil ışık yak­tı.

'Adam olur­sa­nız bas­kı ol­maz'

Ha­cı­os­ma­noğ­lu, Es­ki­şe­hir kar­şı­sın­da alı­nan ga­li­bi­yet için­se, “K­azan­mak ya da kay­bet­mek önem­li de­ğil. Önem­li olan sa­ha­da gü­zel fut­bol ser­gi­le­mek" de­di. Ha­cı­os­ma­noğ­lu, bir dö­nem gün­dem­de olan, "Ta­kım, Av­ni Aker'de bas­kı al­tın­da ka­lı­yor" söy­le­mi­ne kar­şı­lık ta­kı­mın 280 gün­dür iç sa­ha­da ye­nil­me­me­siy­le il­gi­li ola­rak, "Adam gi­bi olur­sa­nız bas­kı ol­maz" de­di.

BUGÜN GAZETESİ