1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fenerbahçe başkanlığına kim seçildi?
Fenerbahçe başkanlığına kim seçildi?

Fenerbahçe başkanlığına kim seçildi?

Fe­ner­bah­çe'de baş­kan Aziz Yıl­dı­rım yüksek katılımın olduğu kongrede ye­ni­den se­çil­di.9380 oyun 6821'ini alarak 11. kez gö­re­ve hak ka­zan­dı.

A+A-

16 yı­la ya­kın sü­re­dir koltuğunda oturan Aziz Yıl­dı­rım rekora koşuyor. İlk yılında, en uzun sü­re başkanlık ya­pan Şükrü Sa­ra­coğ­lu'nu geride bırakıp tarihe geçecek... Mehmet Ali Ay­dın­lar ise 2383 oy al­dı.

Fe­ner­bah­çe'de ta­ri­hi kon­gre dün yapıldı. Ül­ker Sports Are­na'da dü­zen­le­nen ve Aziz Yıl­dı­rım ile Meh­met Ali Ay­dın­lar'ın koz­la­rı­nı pay­laş­tı­ğı yarışta Aziz Yıl­dı­rım ye­ni­den se­çil­di. 13 bin 416 kon­gre üye­si­nin oy kul­lan­ma hak­kı­na sa­hip ol­du­ğu kon­gre­de 9380 üye sandığa gitti.

Aziz Yıl­dı­rım 6821 oy alır­ken baş­kan ada­yı Meh­met Ali Ay­dın­lar 2383 oy­da kal­dı. 176 oy ise ge­çer­siz sa­yıl­dı. Başkan Yıl­dı­rım, 11. kon­gre­si­ni ka­zan­dı. Fe­ner­bah­çe'de 16 yı­la ya­kın sü­re­dir gö­re­vi­ne de­vam eden Yıl­dı­rım, yeni döneminin ilk yılında Fe­ner­bah­çe ta­ri­hi­nin en uzun sü­re gö­rev ya­pan baş­ka­nı un­va­nı­na sa­hip olan Şük­rü Sa­ra­coğ­lu'nu ge­ri­de bırakarak rekor kıracak. Yıl­dı­rım, 2014’ün 15 Şu­bat'ın­da, başkanlık koltuğundaki 16. yı­lı­nı dol­du­ra­cak. Aziz Yıldırım, Mayıs 2015’e kadar görevine devam edecek.

“Her branşta şampiyon olacağız”

Resmi kararın açıklanmasının ardından kürsüye gelen Başkan Aziz Yıldırım yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bu kongre, Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle, Fenerbahçe için gerekirse hapse girenlerin mücadelesiydi. Fenerbahçe 2010-11 sozununda şampiyon olduğunda Ankaragücü maçında Trabzonspor'a çalışanların karşı listede olduğu bir seçimdi. Utanmadan buraya geldiler. Onlar maalesef Fenerbahçeli değil. Biz Fenerbahçe için varız, Fenerbahçe'nin neferleriyiz. Bu sezon her branşta şampiyon olacağız, yarın yine şike yaptılar demesinler. Bizimle birlikte olanlarla tarih yazacağız. İyi ki varsınız burada tarih yazdınız."

Güzel başladı Gergin bitti

Kongre sıcak anlara da tanıklık etti. Başkan Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar yıllar sonra bir araya gelerek samimi görüntüler verdi. Aydınlar, Aziz Yıldırım ve ekibini tebrik ederken başkanın sert çıkışı tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

Fe­ner­bah­çe mev­cut baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım ile kon­gre­de­ki ra­ki­bi Meh­met Ali Ay­dın­lar dün yıl­lar son­ra ilk kez bir ara­ya gel­di. Her iki isim de sa­at 10.00'da baş­la­yan kon­gre­de oy ver­me iş­lem­le­ri­ni bi­tir­dik­ten son­ra üye­le­ri tek tek kar­şı­la­dı. Meh­met Ali Ay­dın­lar, Ül­ker Sports Are­na'nın gi­ri­şin­de Sa­rı-La­ci­vert­li üye­ler­le biz­zat il­gi­le­nir­ken Yıl­dı­rım ise sa­lo­nun için­de, "Hoş gel­di­niz" de­di.

İki isim de yak­la­şık 4 sa­at sü­re­sin­ce yer­le­ri­ne otur­ma­dan kon­gre üye­le­riy­le il­gi­len­di. Meh­met Ali Ay­dın­lar 16.20 ci­va­rın­da tri­bün­de­ki ye­ri­ne dön­dü. Aziz Yıl­dı­rım ise 16.50 ci­va­rın­da yö­ne­tim ku­ru­lu için ay­rı­lan ma­sa­da­ki ye­ri­ni al­dı. San­dık­la­rın açıl­ma­sıy­la bir­lik­te he­ye­can do­ruk nok­ta­sı­na çı­kar­ken Kon­gre Di­van Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ve­fa Kü­çük ile Yıl­dı­rım, Meh­met Ali Ay­dın­lar'ı di­van ku­ru­lu ma­sa­sı­na da­vet et­ti.

Da­ve­ti ge­ri çe­vir­me­yen Ay­dın­lar, di­van ku­ru­lu ma­sa­sı­na git­ti. İki isim yıl­lar son­ra bir ara­ya gel­di. Ve­fa Kü­çük iki is­min ara­sın­da otu­rur­ken Yıl­dı­rım ile Ay­dın­lar yak­la­şık 10 da­ki­ka bo­yun­ca ay­nı ma­sa­da yer al­dı. Ar­dın­dan Ay­dın­lar, Yıl­dı­rım'ın eli­ni sı­ka­rak tri­bün­de­ki ye­ri­ne dön­dü. Yıl­dı­rım ise yö­ne­tim ku­ru­lu­nun ya­nı­na git­ti. San­dık­lar­dan gay­ri res­mi so­nuç­lar gel­me­ye baş­la­dık­ça Yıl­dı­rım'ın ka­zan­mak üze­re ol­du­ğu an­la­şıl­dı.

Cen­tİl­men Ay­dın­lar

Ay­dın­lar ve eki­bi bü­yük bir cen­til­men­lik ya­pa­rak bu sı­ra­da yer­le­rin­den kalk­tı­lar ve ra­kip­le­ri­ni teb­rik et­me­ye git­ti­ler. Ay­dın­lar ve eki­bi bu ha­re­ket­le­rin­den ötü­rü al­kış al­dı. Aziz Yıl­dı­rım'ın ge­lip bu tab­lo­ya ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor­du. Yıl­dı­rım gel­di ama çok ger­gin­di. Ay­dın­lar’ın lis­te­sin­de­ki ­Ham­di Akın'a, "Ben ha­pis­ha­neler­de yat­tım. Siz ya­nım­da de­ğil­di­niz" de­yin­ce or­ta­lık ge­ril­di. Bu­na rağ­men Ay­dın­lar, Yıl­dı­rım'ı ve eki­bi­ni teb­rik ede­rek sa­lon­dan ay­rıl­dı.

6 FARKLI İSİM

Fenerbahçe'de 1998'den beri başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde bir önceki dönemden 6 değişik isim bulunuyor. Talat Yılmaz, Semih Özsoy, Hüseyin Ersan Topbaş, Yasemin Merçil ve Ahmet Ketenci ile daha önce görevlerinden ayrılan Alaeddin (Ali) Yıldırım'ın yerine, Mahmut Uslu, Ahmet Özokur, Erhan Türkoğlu, Mehmet Selim Kosif, Metin Doğan ve Selim Sapan yer aldı.

KONGRE NOTLARI

*Baş­kan aday­la­rın­dan Ya­men Uzun, yö­ne­tim ku­ru­lu aday lis­te­si­ni ve baş­kan­lık oy pu­su­la­sı­nı Di­van Baş­kan­lı­ğı'na za­ma­nın­da su­na­ma­dı. Bu­nun üze­ri­ne aday­lı­ğı dü­şü­rül­dü. Ya­men Uzun, yö­ne­tim lis­te­si ol­ma­dan baş­kan­lık aday­lı­ğı­na de­vam etme kararı aldı. An­cak daha sonra Di­van Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ve­fa Kü­çük'e baş­vu­ra­rak tek­rar aday­lık­tan çe­kil­di.

*Aziz Yıl­dı­rım,sa­at 10:29'da sa­lo­na gir­di. San­dık­la­rı kon­trol et­ti. 15.20 iti­ba­riy­le eşi Gon­ca ha­nım ile bir­lik­te 22'n­ci san­dı­ğa ge­le­rek oy ver­di.

n Baş­kan aday­la­rın­dan Meh­met Ali Ay­dın­lar oyu­nu 11.05'te 3'ün­cü san­dık­ta kul­lan­dı. Ayd­ınlar'ın eşi Se­her ha­nım ve kı­zı Zey­nep de oy­la­rı­nı kul­lan­dı.

*9 bin 380 üye­nin ka­tı­lı­mıy­la ku­lüp ta­ri­hi­nin en yük­sek ka­tı­lım­lı kon­gre­si oldu. Yıl­dı­rım 6 bin 821 oy­la en faz­la oyu­nu elde etti.

*Fe­ner­bah­çe es­ki yö­ne­ti­ci­le­rin­den Ni­hat Öz­de­mir’in da­ha ilk san­dık­ açı­lın­ca Aziz Yıl­dı­rım’ın ya­nı­na koşarak “Baş­ka­nım se­çi­mi açık fark­la ka­za­na­cak­sın” demesi ilginçti.

*Yıldırım seçim zaferini bir bardak çay içerek kutladı.

Yıldırım’ın kazanan listesi

ASİL ÜYELER

Abdullah Kiğılı Kiğılı giyim mağazaları zincirinin sahibi

Mithat Yenigün İnşaat Mühendisi

Mahmut Uslu İşadamı

Nihat Özbağı Yüksek Mimar

Ahmet Özokur Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan Ekşioğlu İşadamı

Ender Alkaya İşletmeci

Tahir Perek Yeminli Mali Müşavir

Ömer Temelli İşadamı

İsfendiyar Zülfikari Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Tolga Deniz Aytöre Avukat

Şekip Mosturoğlu Avukat

Turhan Şahin İthalat, ihracat, arazi araştırma uzmanı

Erhan Türkoğlu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Başkan şimdi ne yapacak?

*Fenerbahçe’ye ait bir banka projesi... Bu projenin ismi Fenerbank olacak.

*Fenerbahçe’ye ait Üniversite projesi hayata geçirilecek.

*Kalamış Yat Limanı Projesi’nin ihalesine girilecek.

*Kenan Evren Lisesi'nin yerine AVM ve otel inşası için ihale açılacak.

*Pendik'te bir arazi üzerine amatör sporcular için tesis yapılacak.

KAYNAK- BUGÜN GAZETESİ