1. HABERLER

  2. SPOR

  3. FIFA Başkanı "Sakat rolü yapana süre cezası verilsin"
FIFA Başkanı "Sakat rolü yapana süre cezası verilsin"

FIFA Başkanı "Sakat rolü yapana süre cezası verilsin"

FIFA Başkanı "Sakat rolü yapana süre cezası verilsin" dedi. Eski hakemlerimiz öneriye ilginç görüşlerle destek verdi.

A+A-

FI­FA Baş­ka­nı Sepp Blat­ter'in maç­lar­da sa­kat ro­lü ya­pan fut­bol­cu­la­ra ‘sü­re ce­za­sı’ ve­ril­me­si öne­ri­si yan­kı uyan­dır­dı. Ün­lü fut­bol ada­mı, FI­FA'nın res­mi ya­yın or­ga­nı 'FI­FA We­ekly' der­gi­sin­de “Ama­tör oyun­la­rı bı­ra­kın” baş­lı­ğıy­la ya­yım­la­nan ya­zı­sın­da “Ya­rı ölü bir fut­bol­cu­nun sa­ha­yı terk eder et­mez ge­ri dön­me­si si­nir bo­zu­cu. Ha­kem­ler, böy­le fut­bol­cu­la­rı sa­ha ke­na­rın­da bir sü­re bek­le­te­rek ce­za ver­me­li” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Dün­ya fut­bo­lu­nun pat­ro­nu­nun bu il­ginç öne­ri­si­ni kariyerli es­ki Türk ha­kem­lerine sor­duk. Çok il­ginç yak­la­şım­lar ve öne­ri­ler aldık. Hep­si de Blat­ter'in öne­ri­si­ni akıl­cı bul­du. İş­te gö­rüş­ler:


Er­tuğ­rul Di­lek (FI­FA ko­kart­lı es­ki ha­kem): Ta­kı­mı 1-0 ga­lip­, ya­tı­yor ye­re, de­be­le­ni­yor, Os­car­’lık rol ya­pı­yor. Mağ­lup­ken ise sa­kat da ol­sa oyu­na de­vam edi­yor. Yer­de ya­tan, dı­şa­rı zor ta­şı­nan adam çı­kı­yor, bir fısfıs, he­men gir­mek için eli­ni kal­dı­rı­yor. Buna en az 5-10 da­ki­ka oyu­na gir­me­me­ cezası verilmeli. Böy­le fut­bol­cu­lar Tür­ki­ye'de çok var. Ra­ki­bin hak­kı gasp edi­li­yor. 10 da­ki­ka ce­za ala­cak­la­rı­nı bil­me­li­ler. Ku­ral­la­ra gö­re ha­kem sa­kat­lı­ğa ina­nır­sa oyu­nu dur­du­rur, de­ğil­se oy­na­tır. Ha­ke­min elin­de­ki yet­ki­yi oyun­cu­lar al­dı. To­pu ta­ca atı­yor­lar. Ha­ke­min yet­ki­si ne­re­de? Ta­ca ata­na da sa­rı kart gös­te­ril­me­li.


Bün­ya­min Ge­zer (Es­ki ha­kem): Evet, doğ­ru bir öneri ama yetmez. Ay­nı za­man­da ku­ral­la­rın em­ret­ti­ği gi­bi eğer oyun­cu sah­te­kâr­ca dav­ra­nış­ta bu­lu­nu­yor­sa sa­rı kart­la ce­za­lan­dı­rıl­ma­lı. Bu çok faz­la uy­gu­lan­mı­yor. Üze­ri­ne git­se­ler iyi olur. Tür­ki­ye'de ta­kı­mı ga­lip du­rum­day­ken de ya­pı­lı­yor. Cay­dı­rı­cı ol­ma­sı için kesinlikle kart kul­la­nıl­ma­lı. Ve­ya Fede- rasyon’a ait ta­raf­sız bir dok­tor da sa­ha­da ola­cak, bu gi­bi du­rum­lar­da o da fut­bol­cu­ya ba­ka­cak. Çün­kü inan­ma­dı­ğı­nız oyun­cu ger­çek­ten de sa­kat­la­nıp çık­tı di­ye­lim. Mutlaka, hakemi bu zor du­rum­dan kur­ta­ra­cak bir mer­ci ol­ma­lı.

Mus­ta­fa Çul­cu (FI­FA ko­kart­lı es­ki ha­kem): Ken­di­ni ye­re atan bir futbolcu na­sıl olu­yor da he­men aka­bin­de ser­best vu­ruş kul­la­na­cak gü­ce sa­hip olu­yor? Bence bu tür davranışlarda bulunanlar sa­rı kart da gör­me­li­ler. Aslında böy­le bir uy­gu­la­ma var da. Fa­kat nedense ha­kem­ler yıl­lar­dır uy­gu­la­mı­yor­lar. Ba­zı kurallar ge­ti­ri­li­yor, mo­da­sı ge­çin­ce, konu gündemden düşünce uy­gu­lan­mı­yor. Sepp Blat­ter'in fik­ri bence fut­bo­la hız ka­zan­dı­ra­bil­me ve cen­til­men­lik adı­na ön­le­yi­ci olur. Şahsen tak­dir­le kar­şı­lı­yo­rum. Al­dat­ma­ca aza­lır, oyu­na ne­şe, he­ye­can ge­lir. Eğer yap­tı­rım­lar la­yı­kıy­la uygulanırsa çok gü­zel olur. Tabii ve­ri­len bek­le­me ce­za­sı sı­ra­sın­da tri­bün­den ge­le­cek bas­kı­la­r karşısında ha­kem­ler es­ne­me gös­ter­me­me­li, di­ren­me­li.


Sel­çuk De­re­li (FI­FA ko­kart­lı es­ki ha­kem): Çok doğ­ru bir uy­gu­la­ma olur. Ku­ral de­ği­şik­li­ği sağ­lan­ma­lı. Böy­le olur­sa ha­kem­ler bu ku­ra­lı uy­gu­lar­lar. Hat­ta daha da ötesi bundan bü­yük mut­lu­luk du­yar­lar ve ra­hat­lar­lar. Ta­raf­tar bas­kı­sın­dan da kur­tu­lur­lar. Bazı fut­bol­cu­la­rın en ufak darbelerde bile sa­kat­lık nu­ma­ra­sı ya­pa­rak va­kit ge­çir­me­ye ça­lış­ma­la­rı ha­kem- ­le­ri çok zor du­rum­da bı­ra­kı­yor. Abar­tı­lı dav­ra­na­rak tribünlerdeki se­yir­ci­leri tah­rik edi­yor­lar. Var ol­ma­yan bir fau­lü var­mış gi­bi gös­te­rerek ha­ke­min saha içindeki oto­ri­te­si­ne büyük darbe vuruyorlar. Tür­ki­ye'de bu boş­luk­tan fay­da­la­nan bir­çok fut­bol­cu var.

Liverpool’lu Suarez, İngiltere’de hakemi aldatmaya yönelik hareketleriyle sürekli gündemde. Uruguaylı için Chelsea menajeri Mourinho geçen hafta oynadıkları maç sonrası “Suarez, Ada futboluna yakışmıyor” demişti.

TEKNİK ADAMLAR NE DEDİ ?

Oyunun doğasına aykırı (Yılmaz Vural)

Fut­bol oy­na­ma­yan ki­şi sa­kat­lık­lar­da, alı­nan dar­be­ler­de olu­şan o acı­yı bi­le­mez. Onu oy­na­yan bi­lir. Blat­ter fut­bol oy­na­mış mı? Bun­lar ne yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar? Oyu­nun ya­pı­sı bu. Es­pri de var şa­ka da var için­de. Tıp­kı ha­yat gi­bi. İn­san­lar bu­nu se­vi­yor. Oyu­nun do­ğa­sı­nın far­kın­da de­ğil­ler. Fut­bol­cu sa­kat­la­nı­yor, ca­nı ya­nı­yor, o ta­kım ta­raf­ta­rı­nın da ca­nı ay­nı şe­kil­de ya­nı­yor. Blat­ter'in fik­ri oyu­nun do­ğa­sı­na ay­kı­rı olur. Her za­man cen­til­men ola­maz­sın. Oyun bu. İn­san­la­rı ro­bot­laş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.

Mevcut yöntem yanlış ( Güvenç Kurtar)

Blatter'in yaklaşımı doğru. Türkiye'de aldatan da var, ciddi olan da. Ceza gelirse iyi tespit edilmek kaydıyla caydırıcı olur. Zaten mevcut uygulama da yanlış. Futbolcu yatıyor yere, sahada tedavi oluyor. Böyle saçma şey var mı? Adamı sedyeyle dışarı çıkaracaksın. Tedaviyi orada yapacaksın. Bu bir tek Türkiye'de var. Kafaya müdahale varsa, beyin söz konusuysa içeride yap. Sahada bir seferde 3 dakika gidiyor. Hiçbir zaman duran süre kadar uzatma verilmiyor. Dışarıda tedavi çok daha etkili bir yöntem.

Hakem hisseder (ZİYA DOĞAN)

Zaten kural var. Hakem, futbolcunun kasıtlı olarak kendini yere attığını tespit ederse sarı kart verir. Ancak bazı oyuncular gerçekten de zaman geçirmek için yatıyorlar. Kararı hakemin takdirine bırakmak lazım. Hakemi aldattı diye futbolcuyu sahanın dışında bekletmek bence biraz tuhaf olur, yakışık almaz. Futbolcuyu saha içinde cezalandıracaksın sarı veya kırmızı kartla. Futbolcu bir numara yapıyorsa hakem zaten onu hisseder. Her şey saha içinde olmalı.

Ayrımı yapmak lazım ( Arif Erdem)

Zaman zaman bazı futbolcular öyle ahlar vahlar ediyor ki, ölü gibi sahadan çıkıyorlar. 1 dakika bile geçmeden ayağa kalkıyorlar. Belirli bir düzenleme getirilmeli. Tabii bunun şiddetini de bilmek lazım. Cezanın caydırıcılığı olur fakat aldatmaya giren var, girmeyen var. Aldatma gibi görünse de refleksle düşenler de var. Bunun kararını verebilmek o kadar kolay değil. Bu ayrım yapıldığı takdirde bir nebze olsun caydırıcılık konusunda işe yarar. İnsanlar daha dikkat ederler.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ