1. HABERLER

  2. SPOR

  3. FIFA'dan Drogba'ya Mandela desteği
FIFA'dan Drogba'ya Mandela desteği

FIFA'dan Drogba'ya Mandela desteği

Güney Afrika’nın efsane lideri Mandela'yı anmak için tişört giyen ve PFDK'lık olan Drogba'ya, FIFA'dan dolaylı destek geldi. Dünya futbolunun patronu Sepp Blatter, tüm kulüplere çağrıda bulundu ve anma organizasyonları yapılmasını istedi.

A+A-

FI­FA Baş­ka­nı Sepp Blat­ter, ta­raf­tar­la­rı ve fut­bo­lun için­de­ki un­sur­la­rı, geç­ti­ği­miz gün ha­ya­tı­nı kay­be­den, Af­ri­ka'nın ef­sa­ne dün­ya li­de­ri Nel­son Man­de­la'yı an­ma­ya da­vet et­ti. Bi­lin­di­ği gibi Gala­ta­sa­ray'ın Fil­di­şi­li gol­cü­sü Di­di­er Drog­ba geç­ti­ği­miz haf­ta so­nun­da SB Ela­zığs­por ma­çı ön­ce­si Man­de­la'yı an­mak için ısın­ma­ya üze­rin­de "Te­şek­kür­ler Ma­di­ba" ya­zı­lı bir ti­şört­le çık­maş­tı.

Drog­ba bu ha­re­ke­tiy­le PFDK'ya sev­ke­dil­mişti. Yine Ga­la­ta­sa­ray'ın bir di­ğer Fil­di­şi­li oyun­cu­su Ebo­ue de ay­nı ti­şör­tü gi­miş ve Di­sip­lin Ku­ru­lu'na sevk edil­miş­ti. An­cak dün­ya fut­bo­lu Man­de­la'nın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne ses­siz kal­ma­dı. FAS'ta­ki FI­FA Ku­lüp­ler Dün­ya Ku­pa­sı mü­ca­de­le­le­ri ön­ce­si Man­de­la adı­na tüm maç­lar ön­ce­sin­de say­gı du­ru­şu ya­pı­la­ca­ğı du­yu­rul­du.

FI­FA, Af­ri­ka Fut­bol Kon­fe­de­ras­yo­nu (CAF) ve FAS Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (FRMF) dün­ya­da ba­rı­şı, umu­du, af­fet­me­yi ve bir­çok şe­yi tem­sil eden Man­de­la için bugün baş­la­ya­cak tur­nu­va ön­ce­si bir an­ma prog­ra­mı dü­zen­le­di. Tur­nu­va bo­yun­ca "Ma­di­ba za­ma­nı" kon­sep­tiy­le her maç Man­de­la'nın dün­ya­ya ver­di­ği me­saj­la­rın skor­bord­lar­da gös­te­ri­le­ce­ği ve ta­raf­tar­lar ara­sın­da bir bü­tün­lük çağ­rı­sı ya­pı­la­ca­ğı du­yu­rul­du. Dün­ya fut­bo­lu­nun pat­ro­nu FI­FA Baş­ka­nı Sepp Blat­ter da yap­tı­ğı açık­la­may­la Man­de­la için ya­pı­la­cak her tür­lü an­ma et­kin­li­ği­ne des­tek ve­re­ce­ği­ni ilan et­ti.


BUGÜN GAZETESİ