1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Geçici konaklamaya idari yaptırım
Geçici konaklamaya idari yaptırım

Geçici konaklamaya idari yaptırım

Günübirlik kiralanan evlerle ilgili genelge İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından valiliklere gönderildi. Genelgede, ‘öğrenci evleri’ ibaresine yer verilmedi.

A+A-

MALİ TEDBİR UYARISI

Muammer Güler, Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre yerleşim yeri adresi beyanında bulunmanın zorunlu olduğunu belirterek geçici konaklama bildirimlerinin de idari yaptırıma tabi bulunduğunu söyledi.

Apart daire veya rezidansların aynı zamanda öğrencilere yönelik yurt ve pansiyon gibi hizmetler için kullanıldığına dikkat çeken Güler şunları söyledi: “Yurt ve pansiyonlar yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan çalıştırılamaz. Genel güvenlik açısından önemli bir ‘risk’ alanı oluşturan bu yerlerdeki güvenlik açıklarının giderilmesi, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin artırılması için kanuni, idari ve mali tedbirlerin alınması şarttır.”

GEREKLİ İŞLEM YAPILSIN

Ge­nel­ge­de so­run­la­rın çö­züm­le­ne­bil­me­si için ge­re­ken ted­bir­ler de sı­ra­lan­dı. Bu­na gö­re, gü­nü­bir­lik ki­ra­ya ve­ri­len apart dai­re, re­zi­dans ve­ya apart şek­lin­de­ki yurt ve pan­si­yon ni­te­li­ğin­de­ki yer­le­re yö­ne­lik de­ne­tim­le­re ağır­lık ve­ri­le­cek. Mev­zu­ata ay­kı­rı­lık­lar durumunda iş­lem ya­pı­la­cak.

Öğ­ren­ci yur­du ola­rak kul­la­nı­lan apart dai­re, pan­si­yon ve re­zi­dans­ların Özel Öğ­ren­ci Yurt­la­rı Yö­net­me­li­ği­’nin il­gi­li şart­la­rı­nı ta­şı­madığı belirtildi. Bu mekanlarda yan­gın­la­ra kar­şı ge­re­ken ted­bir­le­rin alın­ma­dı­ğı kaydedildi. Ek­sik­li­ği tes­pit edi­len yer­ler­le ge­rek­li iş­lem­lerin yapılması istendi.

BUGÜN GAZETESİ