1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Hakan Şükür'den dershane tepkisi
Hakan Şükür'den dershane tepkisi

Hakan Şükür'den dershane tepkisi

Dershanelerin kapatılmasına bir tepki de AK Parti Milletvekili Hakan Şükür’den geldi.

A+A-

Hakan Şükür, “Bugüne kadar binlerce gencimizin üniversite kazanmasına vesile olan bu kurumların kapatılmasının doğuracağı sosyal yaraların telafisinin zor olacağını düşünüyorum” dedi.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar de­vam edi­yor. Son ola­rak AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ha­kan Şü­kür, ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma sü­re­ciy­le il­gi­li res­mi Twit­ter he­sa­bın­dan açık­la­ma yap­tı.

Şü­kür, ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na “E­ve­t” de­me­nin doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Şü­kür, ba­zı med­ya ku­ru­luş­la­rın­da ders­ha­ne tar­tış­ma­la­rı ile Hiz­met Ha­re­ke­ti ve AK Par­ti­’nin kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ril­me­si­nin ken­di­si­ni üz­dü­ğü­nü ifa­de et­ti.

Şü­kü­r’­ün at­tı­ğı twe­et­ler şöy­le:

*20 se­ne­den faz­la bir sü­re­den be­ri için­de bu­lun­mak­tan şe­ref duy­du­ğum Hiz­me­ti­miz ile men­su­bu bu­lun­mak­la onur duy­du­ğum par­ti­mi­zin bu şe­kil­de kar­şı kar­şı­ya gel­miş ol­ma­la­rı be­ni çok üz­mek­te­dir.

BU­NU AÇIK­LA­MAK VA­Zİ­FEM

*Muh­te­rem Ho­ca­mın (Fet­hul­lah Gü­len) Baş­ba­ka­nı­mı­za her za­man du­a et­ti­ği­nin en ya­kın şa­hit­le­rin­de­nim. Ders­ha­ne­ler me­se­le­sin­de ge­rek ya­yın or­gan­la­rın­da ge­rek­se sos­yal med­ya­da gös­te­ri­len has­sa­si­yet, bu­gü­ne ka­dar sü­re­ge­len bu dost­lu­ğun ze­de­len­me­si en­di­şe­sin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. Ders­ha­ne­le­rin sa­de­ce ti­ca­ri ku­rum­lar ola­rak gö­rül­me­si doğ­ru de­ğil­dir.

*El­bet­te eği­tim sis­te­mi­mi­zin iyi­leş­ti­ril­me­si he­pi­mi­zin ön­ce­lik­li gö­re­vi­dir. Ama bu­nu bir şey­le­ri yı­ka­rak yap­ma­ya ta­raf­tar ol­ma­dı­ğı­mı be­lirt­mek is­te­rim. Ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak bir iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­dan ka­pa­tıl­ma­sı­na evet de­me­nin, doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.

*Bu­gü­ne ka­dar bin­ler­ce gen­ci­mi­zin üni­ver­si­te ka­zan­ma­sı­na ve­si­le olan bu ku­rum­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı­nın, do­ğu­ra­ca­ğı sos­yal ya­ra­la­rın te­la­fi­si­nin zor ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Baş­tan da ifa­de et­ti­ğim gi­bi Sa­yın Baş­ba­ka­nı­ma olan sev­gi­mi sı­na­mak kim­se­nin had­di de­ğil­dir. Ama hiç­bir ma­kam sev­da­sı­na düş­me­den ta­ma­men mil­le­ti­me hiz­met sev­da­sıy­la ve Baş­ba­ka­nı­mız­la is­te­ğiy­le gir­di­ğim si­ya­set­te mil­le­ti­me fay­da­lı ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm hu­sus­la­rı açık­ça ifa­de et­mek en önem­li va­zi­fem­dir.

BUGÜN GAZETESİ