1. HABERLER

  2. TRABZONSPOR

  3. HIRSI VE TAKIMI ATEŞLEMESİNE HAYRAN KALDILAR!
HIRSI VE TAKIMI ATEŞLEMESİNE HAYRAN KALDILAR!

HIRSI VE TAKIMI ATEŞLEMESİNE HAYRAN KALDILAR!

Manchester United, Onur Kıvrak harekâtı için gün sayıyor. Scout ekibi de transfer için onay verdi. İngiliz devi, başarılı kalecinin kurtarışlarının yanı sıra, hırsına ve takımını ateşleyebilmesine hayran kaldı.

A+A-

Manc­hes­ter Uni­ted, Trab­zons­por'un kap­ta­nı kaleci Onur Kıv­rak'ı ta­kip edi­yor. Onur’un maç maç per­for­mans­la­rı iz­le­ni­yor. Kay­se­ri Er­ci­yes ma­çın­da­ki ina­nıl­maz kur­ta­rış­la­rı da Uni­ted yö­ne­ti­mi­nin dik­ka­ti­ni çek­ti.

Fut­bol­cu­da is­tik­ra­ra çok öne­me ve­ren İn­gi­lizler, Onur'un birçok maç­ta yap­tı­ğı ola­ğa­nüs­tü kur­tı­raş­la­ra ve ta­kı­mı­nı ateş­le­ye­bil­me özel­li­ği­ne hay­ran kal­dı. Ya­şı da genç olan (25) Onur, Manc­hes­ter Uni­ted'ın yurt­dı­şı trans­fer­le­ri lis­tesi­nin ba­şın­da ge­li­yor. Sco­ut ekibinin de "trans­fer edil­me­li" şek­lin­deki raporu üzerine Uni­ted yö­ne­ti­mi­nin, ön­ce­lik­le dev­re ara­sın­da ol­mak üze­re Bor­do-Ma­vi­li eki­be en geç se­zon so­nun­da cid­di an­lam­da tek­lif yap­ma­sı bek­le­ni­yor.

De Ge­a gü­ven ver­mi­yor

Bu trans­fer için yak­la­şık 6 mil­yon eu­ro de­ğe­rin­de tek­lif ya­pı­la­ca­ğı ko­nu­şul­sa da, Manc­hes­ter yö­ne­ti­mi he­nüz net bir ra­kam­da ka­rar kıl­mış de­ğil. Van Der Sar'ın 2011'deki emekliliğinin ar­dın­dan ka­le­de is­tik­ra­rı ya­ka­la­ma­yan Uni­ted'ın 6 mil­yon eu­ro­nun üze­ri­ne çı­ka­bi­le­ce­ği ku­lis­ler­de ko­nu­şu­lu­yor. 23 ya­şın­da­ki Da­vid De Ge­a'nın za­man za­man ye­di­ği ha­ta­lı gol­le­rin ve tec­rü­be­siz­li­ği­nin de bu ıs­rar­da et­ki­li ol­du­ğu di­le ge­ti­ri­li­yor. Trab­zon ile 2016 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nan Onur'un ya­kın çev­re­si­ne "Manc­hes­ter gi­bi bir ku­lüp­te oy­na­mak­tan gu­rur du­ya­rım" de­di­ği de belirtiliyor.