1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. HSYK için AB kriterleri esas alınmalı
HSYK için AB kriterleri esas alınmalı

HSYK için AB kriterleri esas alınmalı

Cumhurbaşkanı Gül, HSYK düzenlemesiyle ilgili anayasa değişikliğinin doğru olacağını söyledi. “Bu AB kriterleri çerçevesinde olmalı” diyen Gül, taslakta bazı değişiklikler yapılması gerektiğini de vurguladı.

A+A-

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, da­vet­li­si ola­rak Tür­ki­ye­’ye ge­len Slo­ven­ya Cum­hur­baş­ka­nı Bo­rut Pa­hor ile baş ba­şa yap­tı­ğı gö­rüş­me­si­nin ar­dın­dan dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı. AK Par­ti­’nin ye­ni HSYK dü­zen­le­me­si­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Gül, “Yar­gıy­la il­gi­li sı­cak tar­tış­ma­lar ya­şa­nır­ken ben bun­la­rın Tür­ki­ye­’ye za­rar ver­me­den aşıl­ma­sı­nın, bir ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğiy­le da­ha doğ­ru ola­ca­ğı­nı dü­şün­düm, bu çer­çe­ve­de si­ya­si par­ti­le­ri­mi­zin baş­kan­la­rı­nı da­vet et­ti­m” de­di. Par­la­men­ter de­mok­ra­tik hu­kuk sis­tem­le­rin­de, par­la­men­to­nun iki meş­ru aya­ğı­nın ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gül, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti:

‘TIKANIKLIĞI GÖRDÜM’

“İk­ti­dar ve mu­ha­le­fe­tin iş­bir­li­ği ile bu ko­nu eğer ne­ti­ce­ye ulaş­tı­rı­lır­sa, sa­de­ce bu prob­le­min çö­zü­mü de­ğil, bü­tün Tür­ki­ye­’de çok po­zi­tif bir psi­ko­lo­ji oluş­tu­rur ve de­mok­ra­tik sis­tem için­de her şe­yin hal ol­du­ğu­nu içe­ri­de ve dı­şa­rı­da gös­te­ri­riz. Bu­ra­dan yo­la çı­ka­rak Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu­’n­da­ki ça­lış­ma­la­rı da in­ce­le­dim. HSYK ile il­gi­li tı­ka­nık­lı­ğın ora­da­ki üye­le­rin se­çi­miy­le il­gi­li nok­ta­da kal­dı­ğı­nı gör­düm. Na­sıl bir HSYK ol­ma­sı ko­nu­sun­da par­ti­ler ara­sın­da bir ay­rı­lık yok. Ba­ğım­sız ve ta­raf­sız­lı­ğı güç­lü olan yi­ne AB il­ke­le­ri çer­çe­ve­si­ne otur­muş bir HSYK oluş­ma­sın­da mu­ta­ba­kat var­dı. O za­man üye­ler na­sıl se­çi­le­cek? Bu­nun­la il­gi­li tı­ka­nık­lı­ğı gör­dü­ğüm için böy­le bir ça­lış­ma­ya gir­dim.”

Gül, gö­rüş­me­ler­de bir si­ya­si par­ti dı­şın­da ka­lan­la­rın bu ko­nu­da iş­bir­li­ği ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, “Baş­ba­kan’­la bu­luş­mam­da bu gö­rüş­le­ri­mi pay­laş­tım. Bu yön­de kar­şı­lık­lı bir olum­lu ta­vır ser­gi­le­nir­se ne­ti­ce­ye ula­şa­bi­le­ce­ği­ni söy­le­dim. Ümit ede­rim ki, bu­ra­da bir ne­ti­ce­ye va­rı­lır. Ta­bi­i ki bun­lar uzun gö­rüş­me­le­ri ge­rek­tir­mez. Eğer si­ya­si ira­de­ler sa­mi­mi bir şe­kil­de or­ta­ya ko­nur­sa aşı­la­ma­ya­cak bir ko­nu yo­k” diye konuştu.

BİRÇOK ÖRNEĞİ VAR

Se­çi­min na­sıl ola­bi­le­ce­ği­ne da­ir Av­ru­pa ül­ke­le­rin­den bir­çok ör­nek bu­lun­du­ğu­nun, hu­kuk­çu­lar­dan gö­rüş alı­na­bi­le­ce­ği­nin ve es­ki si­ya­set­çi­ler­den fay­da­la­nı­la­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çi­zen Gül, HSYK’­nın ya­pı­sın­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne iliş­kin te­mas­la­rın­dan bir so­nuç çık­ma­ma­sı du­ru­mun­da tav­rı­nın ne ola­ca­ğı­na iliş­kin so­ru üze­ri­ne, AB ile tam üye­lik mü­za­ke­re­le­ri ya­pan bir ül­ke ola­rak Tür­ki­ye­’nin, de­mok­ra­si­si­ni ve hu­kuk sis­te­mi­ni çok ge­ri dü­şün­me­mek ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Tür­ki­ye­’nin AB ile mü­za­ke­re­le­re baş­la­mak için de­mok­ra­tik kri­ter­le­ri­ni ve hu­kuk sis­te­mi­ni bel­li bir se­vi­ye­nin üze­ri­ne çı­kart­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Cumhurbaşkanı Gül, şöy­le de­vam et­ti:

AB KRİTERLERİ VURGUSU

“Tür­ki­ye­’de­ki mev­cut hu­kuk ve de­mok­ra­tik sis­te­min güç­lü ol­du­ğu­nu, ama da­ha da iyi­leş­tir­me­ye ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu gör­mek ge­re­kir. Kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı pren­si­bi var, yü­rüt­me­nin, ya­sa­ma­nın ve yar­gı­nın alan­la­rı ay­rı ay­rı­dır, ama hep­si­nin ahenk için­de ça­lış­ma­sı da bir dev­let dü­ze­ni­nin ih­ti­ya­cı­dır. Za­man za­man bu ko­nu­lar­da so­run­lar çı­kar­sa bun­lar da ko­nu­şu­la­rak, gö­rü­şü­le­rek hal­le­di­le­cek me­se­le­ler­dir. Ümit ede­rim ki bu kök­lü şe­kil­de çö­zü­lür. Bir ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ol­ma­sı­nı da­ha doğ­ru bu­lu­yo­rum. Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin de yi­ne ge­liş­miş de­mok­ra­si­ler, AB kri­ter­le­ri çer­çe­ve­sin­de ol­ma­sı­nı ar­zu ede­rim. Bu tas­lak­la il­gi­li ba­zı de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­ma­sı dü­şün­ce­mi hü­kü­met­le, Sa­yın Baş­ba­kan’­la da pay­laş­tım, ba­ka­lım sü­reç na­sıl ge­çe­cek gö­rü­rüz.”

Daha çok erken

Slo­ven bir ga­ze­te­ci­nin, “Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­la, Fet­hul­lah Gü­len ara­sın­da­ki çe­kiş­me­nin, AK Par­ti üze­rin­de, mart ayın­da­ki se­çim­ler­de et­ki­si ola­cak mı­dır ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ne et­ki­si ola­cak mı­dır? İkin­ci ola­rak, si­zin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­niz­de te­mel ra­ki­bi­niz Baş­ba­kan mı ola­cak siz­ce­” so­ru­su­na Gül, şöy­le ce­vap ver­di: “İ­kin­ci so­ru­ya ve­re­ce­ğim ce­vap şu; bu so­ru­la­rın ce­va­bı da­ha çok er­ken. Önü­müz­de da­ha çok sü­re var. Gü­nü gel­di­ğin­de bun­la­rı gö­re­cek­si­niz. Di­ğeri de de­mok­ra­tik ni­zam içe­ri­sin­de çe­şit­li fark­lı gö­rüş­ler, dü­şün­ce­ler ola­bi­lir. Bun­lar ül­ke­le­rin is­tik­ra­rı­nı boz­maz, ay­rı­ca ül­ke­ler ara­sın­da­ki iliş­ki­yi de boz­maz. Me­rak edi­le­cek bir şey yok. Bi­raz Tür­ki­ye­’de­ki si­ya­se­tin çok da­ha ge­le­nek­le­ri­miz­den ge­len alış­kan­lı­ğı­nın or­ta­ya çık­ma­sı­dır bu­gün­ler­de olup bi­ten­ler. Böy­le gör­mek­te fay­da var di­ye dü­şü­nü­yo­rum.”

‘Türkiye’yle ilgili açıklama yapmak AB’nin haddi değil’

Başbakan Erdoğan, HSYK’nın yapısını değiştiren düzenlemeyle ilgili Avrupa’dan gelen eleştirilere “Avrupa Birliği’nin, Türkiye’yle ilgili açıklama yapması haddi değil” yanıtını verdi

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, 6. Bü­yü­kel­çi­ler Kon­fe­ran­sı için An­ka­ra­’da bu­lu­nan bü­yü­kel­çi­le­re Vi­la­yet­ler Evi­’n­de ye­mek ver­di. Bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da bü­yü­kel­çi­le­re “Ya­pı­lan yol­suz­luk ope­ras­yo­nu de­ğil, yol­suz­luk ope­ras­yo­nu gö­rü­nü­mün­de dar­be gi­ri­şi­mi­dir. Gö­rev yap­tı­ğı­nız ül­ke­ler­de bu­nu an­la­tı­n” di­yen Er­do­ğan, HSYK tek­li­fi ko­nu­sun­da Av­ru­pa Bir­li­ği­’n­den ge­len eleş­ti­ri­le­re de sert çık­tı. Bü­yü­kel­çi­le­re, “İ­çer­de al­gı ope­ras­yo­nu­nu na­sıl boz­duy­sak dı­şa­rı­da da bir­lik­te bo­za­ca­ğı­z” di­ye ses­le­nen Er­do­ğan söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti:

HEPSİNİ İNCELEDİK

“Hiç­bir ar­ka­da­şı­mı­zın ih­mal­kar dav­ran­ma­ma­sı ge­re­kir. İl­gi­li bü­tün mer­ci­le­re bu ger­çek­le­ri an­lat­ma­nız ge­re­kir. Çün­kü yak­la­şım tarz­la­rı fark­lı. Ör­ne­ğin AB üye­si ül­ke­ler­de, HSYK ile il­gi­li otur­muş bir sis­tem yok­ken, her ül­ke ken­di­ne has bir HSYK dü­zen­le­me­si ya­par­ken, Tür­ki­ye­’nin HSYK dü­zen­le­me­si üze­rin­de bir açık­la­ma­da bu­lun­mak kim­se­nin had­di­ne de­ğil­dir. Eğer otur­muş bir şey var­sa bu­nu bi­le­lim ama biz bu ça­lış­ma­mı­zı ya­par­ken bü­tün bun­la­rı A’­dan Z’­ye in­ce­le­dik. İs­pan­ya­’da, İtal­ya­’da, Hol­lan­da­’da, Al­man­ya­’da ne­dir di­ye in­ce­le­dik. Bir ba­kı­yo­ruz ki her yer­de se­çil­mi­şin cid­di ma­na­da et­kin­li­ği var, at­tık­la­rı adım­lar var. Kra­lın, hü­kü­me­tin hep­si­nin bu­ra­lar­da se­çi­ci ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz ama kal­kıp da AB’­nin mük­te­se­ba­tı­na ay­kı­rı­dır gi­bi tes­pit­ler, ku­su­ra bak­ma­sın­lar bi­ze yut­tu­ru­la­cak şey­ler de­ğil. Bi­raz oku­ma yaz­ma bi­li­yo­ruz, ne var ne yok bu­nu da gö­rü­yo­ruz.”

Endişelerimizi dile getirdik

AB Bakanı Çavuşoğlu’na HSYK düzenlemesi konusundaki endişelerini aktırdığını söyleyen Avrupa Komisyonu Üyesi Füle, Kopenhag kriterlerini hatırlattı.

Av­ru­pa Bir­li­ği Ko­mis­yonu­’nun ge­niş­le­meden so­rum­lu üye­si Ste­fan Fü­le, AB Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu­’y­la ön­ce­ki gün Stras­bo­ur­g’­da yap­tı­ğı ilk gö­rüş­me­yi değerlendirdi. Fü­le, “Yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı ve ta­raf­sız­lı­ğı ko­nu­sun­da­ki en­di­şe­le­ri­mi­zi açık­ça tar­tış­tı­k” de­di. Da­ha ön­ce yap­tı­ğı, “AB Ko­mis­yo­nu, bir aday ül­ke ola­rak, ka­tı­lım kri­ter­le­ri­ne bağ­lı olan Tür­ki­ye­’nin, yol­suz­luk suç­la­ma­la­rı­nın ay­rım­cı­lık yap­mak­sı­zın şef­faf ve ta­raf­sız şe­kil­de ele alın­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak tüm ön­lem­le­ri al­ma­sı­nı umu­yo­r” açık­la­ma­sı­nı ha­tır­lat­an Fü­le, hu­kuk sis­te­min­de ya­pı­la­cak bir de­ği­şik­li­kte, Tür­ki­ye­’nin Ko­pen­hag kri­ter­le­ri­ne bağ­lı­lı­ğı ko­nu­sun­da bir şüp­he­ye ma­hal ver­me­me­si ge­rek­ti­ği yö­nün­de­ki bek­len­ti­si­ni di­le ge­tir­di. Çavuşoğlu’dan bu mesajları Ankara’ya iletmesini isteyen Füle, AB Ko­mis­yo­nu­’nun, HSYK taslağını in­ce­le­diğini vurguladı.

‘10 yıllık reformları yok eder’

AB-Tür­ki­ye Kar­ma Par­la­men­to Ko­mis­yo­nu Eş­baş­ka­nı He­le­ne Fla­ut­re ve Ye­şil­ler Gru­bu Eş­baş­ka­nı Da­ni­el-Cohn Ben­dit ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da da HSYK tek­li­fi­nin yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı­na cid­di şe­kil­de za­rar ve­re­ce­ği vur­gu­lan­dı.

Açık­la­ma­da, “Bu adım, hü­kü­me­tin son 10 yıl­dır ha­ya­ta ge­çir­di­ği ve bi­zim is­tik­rar­lı şe­kil­de des­tek­le­di­ği­miz olum­lu re­form­la­rı yok ede­cek. Türk Hü­kü­me­ti­’ne yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­na mü­da­he­le­den ka­çın­ma­sı çağ­rı­sı ya­pı­yo­ruz. Hü­kü­met mü­da­he­le ye­ri­ne Av­ru­pa Kon­se­yi ve AB ile iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı­nı te­min ede­cek re­form­lar yap­ma­lı­dı­r” uya­rı­sı ya­pıl­dı.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ