1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Hukukçulardan önemli uyarı
Hukukçulardan önemli uyarı

Hukukçulardan önemli uyarı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında siyasetin yargıya müdahale girişimlerine karşı hukukçulardan önemli uyarılar geldi. Yargının sınırlandırıldığı belirtilerek bunun anayasal suç olduğu vurgulandı.

A+A-

ADALETE HİZMET EDİLMELİ

Tür­ki­ye Bo­ra­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­ka­nı Avu­kat Me­tin Fey­zi­oğ­lu: Yar­gı­nın sa­de­ce ada­le­te hiz­met et­me­si ge­re­kir. Yar­gı­nın et­ki al­tı­na alın­mak is­ten­di­ği ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın ört­bas edi­le­ce­ği en­di­şe­si top­lu­ma ha­kim kı­lı­nı­yor. Yar­gı­ya mü­da­ha­le et­mek doğ­ru de­ğil. Yal­nız­ca ada­le­te hiz­met et­me­si ge­re­kir. He­pi­miz bu­nun ta­kip­çi­si ol­mak zo­run­da­yız.

YARGI SINIRLANMAMALI

Hatay Baro Başkanı Avukat Sinan Adnan Akgöl: Yargının sınırlanmaması gerektir. Türkiye’de yolsuzlukların üzerine gidilmeli. Bu konuda yargı sınırlanmamalıdır. Şu anda birçok yerden açıklama yapılıyor. Bunlar gereksiz. Önce olayı tam olarak detaylarıyla öğrenelim o zaman gerekli açıklamalar yapılsın.

SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

Ada­na Ba­ro Baş­ka­nı Avu­kat Men­gü­cek Ga­zi Çı­tı­rık: Ger­çek­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı için so­ruş­tur­ma­nın ucu kim­le­re ka­dar uza­na­cak­sa uzan­ma­lı, si­ya­si ik­ti­dar gü­cü kul­la­nı­la­rak ger­çek­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na ket vu­rul­ma­ma­lı­dır. Ya­sa önün­de eşit­lik il­ke­si uya­rın­ca kim­se­ye bir ay­rı­ca­lık ya­pıl­mak­sı­zın, si­ya­si ik­ti­dar gü­cü, si­ya­si nü­fuz kul­la­nıl­mak­sı­zın so­ruş­tur­ma yü­rü­tül­me­li­dir.

Yar­gı­la­ma ya­pı­la­rak suç­lu­lar or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı­na ve ta­raf­sız­lı­ğı­na göl­ge dü­şü­re­cek açık­la­ma, ey­lem ve iş­lem­ler­den uzak du­rul­ma­sı ge­re­kir. Ya­şa­nan bu olay va­tan­daş­la­rın ada­le­te olan gü­ve­ni­ni sars­tı. Yar­gı or­gan­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ni ya­par­ken hiç­bir güç, ki­şi, ku­ru­luş en­gel ol­ma­ma­lı­dır. So­ruş­tur­ma de­vam et­mek­te­dir. Sü­re­cin her aşa­ma­sı­nı bü­yük bir ti­tiz­lik­le ta­kip ede­ce­ğiz.

DEVLET TARAFSIZ KALMALI

Bo­lu Ba­ro Baş­ka­nı Avu­kat Fe­rit Ata­lay: De­re ge­çer­ken at de­ğiş­ti­ril­mez. Bir sav­cı­nın yü­rüt­tü­ğü tat­bi­ka­tı dev­let de­ğiş­ti­ri­yor­sa bu key­fi bir so­ruş­tur­ma­dır. Bi­zi so­ruş­tu­ra­cak ma­kam bi­ze öz­gü ol­ma­lı. Bu olay­da dev­le­tin mü­da­ha­le­si ola­yı ört­bas et­mek is­te­di­ği an­la­mı­na gel­mek­te. Dev­let ta­raf­sız kal­ma­lı­dır.

HUKUK HERKESE EŞİT UYGULANMALI

Mer­sin Ba­ro Baş­ka­nı Avu­kat Al­pay Ant­men: Hu­kuk her­kes için eşit uy­gu­lan­ma­lı. Yar­gı­nın ve­ya kol­lu­ğun birta­kım güç odak­la­rı­nın kon­tro­lü­ne gir­di­ği, tas­fi­ye ara­cı ha­li­ne gel­di­ği al­gı­sı­nın bi­le akıl­la­ra gel­me­me­si ge­rekir. HSYK ba­ğım­sız ha­le ge­ti­ril­me­li. Ada­let Ba­ka­nı ve Müs­te­şa­rı bu ku­ru­ldan çı­ka­rıl­ma­lı­dır.

BAĞIMSIZLIĞA MÜDAHALE

Gü­ven Tah­kim ve Hu­kuk­çu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Avu­kat Ze­ke­ri­ya Al­bay­rak: Ba­ğım­sız yar­gı mil­le­tin en te­mel ga­ran­ti­si­dir. Yar­gı­sal fa­ali­yet­ler­de doğ­ru­dan gö­rev alan kol­luk güç­le­ri­nin bu fa­ali­yet­le­ri ne­de­niy­le yü­rüt­me­nin ta­sar­ru­fu al­tın­da kal­ma­la­rı, doğ­ru­dan yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na mü­da­ha­le an­la­mı­na gel­mek­te­dir ki; bu du­rum ana­ya­sal bir suç­tur.

BUGÜN GAZETESİ