1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İsmail Hakkı Karadayı Çevik Bir'in gösterdiği belgeleri hatırlamadı
İsmail Hakkı Karadayı Çevik Bir'in gösterdiği belgeleri hatırlamadı

İsmail Hakkı Karadayı Çevik Bir'in gösterdiği belgeleri hatırlamadı

28 Şubat davasının bir numaralı sanığı emekli Org. Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın sorduğu BÇG belgelerini hatırlamadığını söyledi.

A+A-

An­ka­ra 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’n­de gö­rü­len 28 Şu­bat da­va­sın­da İs­ma­il Hak­kı Ka­ra­da­yı­’nın çap­raz sor­gu­su dün de­vam et­ti. Müş­te­ki ve mağ­dur­la­rın avu­kat­la­rı­nın so­ru­la­rıy­la sa­kin baş­la­yan du­ruş­ma bir sü­re son­ra ye­ri­ni ger­gin­li­ğe bı­rak­tı. Bir­çok so­ru­yu ya­nıt­sız bı­ra­kan Ka­ra­da­yı, Çe­vik Bi­r’­in avu­ka­tı Ve­fa Tok­lu­’nun “O dö­nem­de 5 Ma­yıs 1997 ta­rih­li BÇG bil­gi ih­ti­yaç­la­rı ko­nu­lu bel­ge­yi si­ze arz et­ti­ler mi­” so­ru­su­na “Bi­ze bir sü­rü bel­ge ge­lir. Bun­la­rın hep­si­ni ha­tır­la­ma­mız müm­kün de­ği­l” ce­va­bı­nı ver­di.

ARAMIZDA KONUŞMUŞTUK

Çe­vik Bi­r’­in di­ğer avu­ka­tı Ati­la Bin­göl ise “İ­fa­de ver­mek üze­re gel­di­ği­niz­de siz­den ha­tır­la­ma­dı­ğı­nız şey­le­ri ha­tır­la­ma­nı­zı bek­le­dik. BÇG’­nin ça­lış­ma­sı için emir ver­di­ği­ni­zi ha­tır­lı­yor mu­su­nu­z” di­ye sor­du. Bu­nun üze­ri­ne Ka­ra­da­yı, “82 ya­şın­da­yım. Bu de­tay­la­rı ha­tır­la­ya­ma­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Sa­nık­lar­dan dö­ne­min Ge­nel­kur­may 1. Or­du Ko­mu­ta­nı emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğan da “Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’na, “BÇG baş­ka­nı hak­kın­da de­tay­lı bil­gi sa­hi­bi ol­ma­dı­m de­di­niz ama ben bu ifa­de­ler­den BÇG hak­kın­da de­tay­lı bil­gi sa­hi­bi ol­du­ğu­nu­zu çı­ka­rı­yo­r” de­di.

Do­ğa­n’­ın “Si­zin­le ara­mız­da öy­le bir ko­nuşma geç­miş­ti. ‘Bi­zim bu dö­nem­de hiç­bir za­man mü­te­dey­yin in­san­la­rın ya­şam­la­rı­na mü­da­ha­le­miz ol­ma­mış­tır. Di­ni si­ya­si alan­da is­tis­mar eden­ler­le mü­ca­de­le ede­ce­ği­z’ de­miş­ti­niz. Bu ko­nuş­ma­yı ha­tır­la­dı­nız mı­” so­ru­su­na da Ka­ra­da­yı “Ha­tır­la­mı­yo­ru­m” ya­nı­tı­nı ver­di.

Fişleme değil sicil kaydı

Ka­ra­da­yı, çap­raz sor­gu­su es­na­sın­da ken­di­si­ne fiş­le­me­le­ri so­ran sa­nık avu­kat­la­rı­na, “Si­lah­lı Kuv­vet­le­r’­de fiş­le­me de­nen şe­yi ilk de­fa du­yu­yo­rum. Fiş­le­me TSK’­da yok­tur. Biz an­cak si­cil yo­luy­la ken­di su­bay ve ast­su­ba­yı­mı­zı de­ğer­len­di­ri­ri­z” di­ye ko­nuş­tu.