1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İşte kahraman itfaiye eri
İşte kahraman itfaiye eri

İşte kahraman itfaiye eri

Alevler içerisinden çıkan Nesrin Kalay, ‘Oğlum içeride’ diye çığlık attı. İtfaiye eri, baygın çocuğu kucaklayarak kurtardı.

A+A-

Eşin­den 2 yıl ön­ce ay­rı­lan Nes­rin Ka­lay (30), 3 ya­şın­da­ki ço­cu­ğu Yu­suf S. ile Te­kir­da­ğ’­ın Çor­lu il­çe­sin­de tek kat­lı müs­ta­kil bir ev­de ka­lı­yor­du. Lo­kan­ta­da ça­lı­şan Ka­lay, uyan­dı­ğın­da ev­de­ki alev­le­ri gö­rün­ce ken­di­ni güç­lük­le dı­şa­rı­ya attı.

BAN­YO­DA BA­YIL­DI

An­ne “Oğ­lum içe­ri­de kal­dı­” di­ye çığ­lık atın­ca du­man­lar­la kap­lı eve gi­ren it­fa­iye eri Fa­tih Bak­ka­loğ­lu, ban­yo­da bay­gın hal­de ya­tan Yu­su­f’­u ku­cak­la­ya­rak çı­kart­tı. Yu­su­f’­u gö­ren an­ne, “Oğ­lum öl­dü mü?” di­ye ba­ğı­rıp, göz­ya­şı dök­tü. Yan­gı­nın elek­trik­li ısı­tı­cı ne­de­niy­le elek­trik kon­ta­ğı­nın şa­se yap­ma­sı so­nu­cu çık­tı­ğı tah­min edi­li­yor.

Minik kalbi durmuştu

Yu­suf S, Çor­lu Dev­let Has­ta­ne­si'n­de Ço­cuk Yo­ğun Ba­kım üni­te­si ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le ilk mü­da­ha­le­si­nin ar­dın­dan özel bir has­ta­neye sevk edil­di. Ya­şam üni­te­si­ne bağ­lı olan Yu­su­f’­un, 10 da­ki­ka mü­da­ha­ley­le duran kal­bi­nin ye­ni­den ça­lış­tı­rıl­dı­ğı­ açık­lan­dı. Yu­su­f’­un 2 ve­ya 3 gün uyu­tu­la­ca­ğı be­lir­til­di.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ