1. HABERLER

  2. TRABZONSPOR

  3. İşte kulüplerin piyasa değeri
İşte kulüplerin piyasa değeri

İşte kulüplerin piyasa değeri

Piyasa değeri 42 milyon 500 bin TL olan Çaykur Rize ile 32 milyon TL’lik Akhisar Belediye, 375 milyon TL’lik Galatasaray, 155 milyon TL’lik Trabzonspor ve 140 milyon TL’lik Bursaspor gibi rakiplerini saf dışı ederek ilk 7 haftaya damgasını vurdu.

A+A-

Fut­bo­lun en­düs­tri­leş­me­siy­le bir­lik­te, “Ne ka­dar çok pa­ra har­car­san o ka­dar ba­şa­rı­lı olur­sun” an­la­yı­şı son yıl­lar­da ha­ki­mi­yet ka­za­nan bir gö­rüş ol­ma­ya baş­ladı. Ancak ki­mi za­man ka­ide­yi bo­zan is­tis­na­lar ye­şil çim­ler üze­rin­de­ki her şe­yin ye­şil bank­not­la­ra en­deks­li ol­ma­dı­ğı­nı gös­te­re­rek “spo­run ru­hu­nu” göz­ler önü­ne se­ri­yor. Bu se­zon li­gi­miz­de ge­ri­de ka­lan 7 haf­ta­ya bak­tı­ğı­mız­da ise bu­nun en can­lı ör­nek­le­ri Çay­kur Ri­zes­por ve Ak­hi­sar Be­le­di­ye ola­rak kar­şı­mız­da du­ru­yor. Al­man si­te­si “Trans­fer­markt”ın ve­ri­le­ri­ne gö­re pi­ya­sa de­ğe­ri 42 mil­yon 500 bin TL olan Çay­kur Ri­ze üçün­cü sı­ra­ya otu­rur­ken 32 mil­yon TL’lik Ak­hi­sar ise dör­dün­cü sı­ra­da bu­lu­nu­yor.

Dev büt­çe­le­ri geride bıraktılar!

Al­dık­la­rı so­nuç­lar ka­dar ser­gi­le­dik­le­ri fut­bol­la da dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ken iki ekip 375 mil­yon TL ile li­gin en pa­ha­lı ta­kı­mı ko­nu­mun­da olan Ga­la­ta­sa­ray ile de­ğer­ler lis­te­sin­de ilk 5’e gi­ren 155 mil­yon TL’lik Trab­zons­por ve 140 mil­yon TL’lik Bur­sas­por’u da ge­ri­de bı­rak­tı­. Ka­ra­de­niz tem­sil­ci­si Bur­sas­por’u 2-1 ye­ner­ken Ga­la­ta­sa­ray’dan da 1 pu­an çı­kar­ma­yı ba­şar­dı.

Ak­hi­sar Belediye ise Bur­sas­por ile be­ra­be­re ka­lır­ken Trab­zons­por’u 3-0, Ga­la­ta­sa­ray’ı da 2-1 mağ­lup ede­rek ge­çit ver­me­di.

Ser­can ve Ni­as­se mey­dan oku­yor

Bi­rey­sel per­for­mans­la­ra bak­tı­ğı­mız­da da iki ta­kı­mın dü­şük ma­li­yet­li isim­le­ri­nin yü­rek­le­ri­ni or­ta­ya ko­ya­rak oy­na­yıp yük­sek üc­ret­li yıl­dız­la­ra mey­dan oku­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Ak­hi­sar’ın Se­ne­gal’in US Oua­kam ta­kı­mın­dan sa­de­ce 80 bin eu­ro bon­ser­vis­le al­dı­ğı Ni­as­se, at­tı­ğı 5 gol­le kral­lık­ta zir­ve­ye otu­rur­ken, Çay­kur Ri­ze’nin 1461 Trab­zon’dan 1 mil­yon TL kar­şı­lı­ğın­da bün­ye­si­ne kat­tı­ğı Ser­can Ka­ya da 4 gol­le zir­ve­yi zor­lu­yor.

İki fut­bol­cu, 13 mil­yon eu­roya alın­ma­sı­na kar­şın lig­de he­nüz ağ­la­rı ha­va­lan­dı­ra­ma­yan Fe­ner­bah­çe­li Eme­ni­ke, 43 mil­yon TL’lik pi­ya­sa de­ğe­ri­ne rağ­men lig­de 5 haf­ta­dır go­lü unu­tan Bu­rak Yıl­maz gi­bi isim­le­re mey­dan oku­ya­rak bu gü­zel oyu­nun pa­ray­la de­ğil yü­rek­le oy­nan­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du­lar.

Kulüplerin piyasa değerleri

Galatasaray 375.000.000 TL

Fenerbahçe 345.000.000 TL

Beşiktaş 255.000.000 TL

Trabzonspor 155.000.000 TL

Bursaspor 140.000.000 TL

Eskişehirspor 105.000.000 TL

Kasımpaşa 97.500.000 TL

Kayserispor 94.500.000 TL

Sivasspor 89.000.000 TL

Gençlerbirliği 77.500.000 TL

MP Antalya 76.000.000 TL

Gaziantep 75.000.000 TL

K.Karabük 67.500.000 TL

K.Erciyes 59.500.000 TL

Torku Konya 55.000.000 TL

Çaykur Rize 42.500.000 TL

SB Elazığ 33.000.000 TL

Akhisar B. 32.000.000 TL

Avrupa’da da manşette

Ak­hi­sar’ın gol­cüsü Ni­as­se, ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la sa­de­ce Tür­ki­ye’de de­ğil Av­ru­pa’da da dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ki­yor. Se­ne­gal­li oyun­cu­nun Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­da 2 gol bir­den attığı maçtan sonra La Gaz­zet­ta Del­lo Sport Ga­ze­te­si, “Av­ru­pa’da haf­ta­nın fut­bol­cu­su” ola­rak “Man­ci­ni’yi so­pa­la­dı” ola­rak yo­rum­la­dı­ğı Ni­as­se’yi seç­miş­ti. Se­ne­gal­li’nin, Av­ru­pa ekip­le­ri­nin lis­te­si­ne gir­di­ği de sı­zan ha­ber­ler ara­sın­da yer alı­yor.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ