1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasının savcısı isyan etti
İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasının savcısı isyan etti

İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasının savcısı isyan etti

İzmir’de Liman İşletmesi’ne yönelik operasyonda mahkeme kararının adli kolluk tarafından uygulanmadığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Haydar, yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Talimatları yerine getirmeyenler hakkında soruşturma başla

A+A-

İs­tan­bu­l’­da ikin­ci yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sın­da Sav­cı Mu­am­mer Ak­ka­ş’­ın ta­li­ma­tı­na rağ­men gö­zal­tı iş­le­mi ya­pıl­ma­ma­sı üze­ri­ne ya­şa­nan hu­kuk skan­da­lı­nın ben­ze­ri İz­mi­r’­de ya­şan­dı. İz­mi­r’­de geç­ti­ği­miz gün Li­man İş­let­me­si­’ne yö­ne­lik ope­ras­yon ger­çek­leş­ti­ril­di. 10 şüp­he­li­nin ara­dan 24 sa­at geç­me­si­ne rağ­men ya­ka­la­na­ma­ma­sı kri­ze se­bep ol­du. Bu­nun üze­ri­ne İz­mir Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ali Hay­dar ya­zı­lı açık­la­may­la, gö­re­vi­ni yap­ma­yan il­gi­li­ler hak­kın­da ad­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­ğı­nı du­yur­du.

10 ŞÜPHELİ YA­KA­LA­NA­MA­DI

Baş­sav­cı Ve­ki­li Hay­dar açık­la­ma­sın­da so­ruş­tur­may­la il­gi­li şu bil­gi­le­ri ver­di: “Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan ‘Çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü kur­mak, yö­net­mek, ör­gü­te üye ol­mak, rüş­vet, zim­met, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma, ir­ti­kap, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lı­k’ suç­la­rın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da, 6 Ocak 2014 ta­ri­hin­de mah­ke­me­den ara­ma ve şüp­he­li­le­rin ya­ka­lan­ma­sı ka­ra­rı alın­mış olup, Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan top­lam 37 şüp­he­li hak­kın­da gö­zal­tı­na al­ma ka­ra­rı ve­ril­miş­tir. Şu ana ka­dar top­lam 27 ki­şi gö­zal­tı­na alın­mış olup, 3 ki­şi ifa­de­si­nin alın­ma­sı­nın ar­dın­dan ser­best bı­ra­kıl­mış­tır. Bu sa­bah iti­ba­riy­le 24 ki­şi gö­zal­tın­da olup ha­len 10 ki­şi ya­ka­la­na­ma­mış­tır.”

MAH­KE­ME KA­RA­RI­NA UYUL­MA­DI

Haydar, bu bil­gi­le­rin ar­dın­dan “A­ra­ma, ya­ka­la­ma ve gö­zal­tı­na al­ma­ya iliş­kin mah­ke­me ve sav­cı­lık ka­rar­la­rı­nın ad­li kol­lu­ğa ic­ra edil­me­si ama­cıy­la gön­de­ril­me­sin­den son­ra­ki aşa­ma­da­ki ba­zı ge­liş­me­ler ve ic­ra edil­me­yen mah­ke­me ve Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ka­rar­la­rı­na iliş­kin il­gi­li­ler hak­kın­da ad­li so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­mış­tı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

İh­bar­cı işa­da­mı in­ti­ha­rın eşi­ği­ne gel­miş

2 yıl ön­ce dö­ne­min İz­mir Va­li­si­’ne ih­bar mek­tu­bu gön­de­re­rek so­ruş­tur­ma­nın fi­ti­li­ni ateş­le­yen İz­mir­li işa­da­mı­nın mek­tu­bun­da “i­ha­le­ler­de ya­şa­nan usul­süz­lük­ler ne­de­niy­le if­la­sın eşi­ği­ne gel­di­m” di­ye yaz­dı­ğı öne sü­rül­dü. Yi­ne ay­nı işa­da­mı­nın o dö­nem­de­ki hak­sız­lık­lar ne­de­niy­le in­ti­ha­rın eşi­ği­ne gel­di­ği id­di­a edil­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ